Aanpak jongeren succesvol

IMG_20130120_162137 (800x600)Het was niet voor niets dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 8 november 2012 een motie van de D66, Stadsbelangen Delft, PvdA, Groen Links en de VVD steunde om mogelijkheden te onderzoeken om ook in Delft een project op te zetten volgens de aanpak van Trix in Den Haag. Op ‘Leefbaar’-Delft en Onafhankelijk Delft na werd deze motie door de raad aangenomen. Kennelijk willen deze twee stadspartijen geen energie steken in de aanpak van probleemjongeren in onze stad. 

Dagelijks lees je in de krant als er een misdrijf door een jongere is gepleegd argumenten als: ‘hij was bekend bij de hulpverlening’ of ‘het was te verwachten dat het fout ging.’ DE standaard zin: ‘hij kwam al uit een probleem gezin’, is niet onbekend.  

Ons commissielid Bram Stoop werkt bij Trix in Scheveningen als projectleider. Een project waar een onorthodoxe werkwijze wordt gehanteerd. De Trix is op dit moment stevig aan de weg aan het timmeren om deze format en werkwijze landelijk uit te rollen. Bezoeken aan jeugdgevangenissen en bezoeken aan Trix uit diverse steden vinden wekelijks plaats. 

Ook vanuit Delft heeft het college de nodige belangstelling getoond voor de aanpak van Trix, waarbij jongeren, die nergens meer terecht kunnen, positief op weg worden geholpen en de mogelijkheid wordt geboden diploma’s te halen, zodat zij weer een plek kunnen krijgen in onze maatschappij. Houden jongeren zich niet aan de regels, dan is er voor hen geen plaats bij Trix. Bijzonder is ook dat de ouders of verzorgers van de jongeren bij dit project worden betrokken. Soms is het nodig om buiten de kaders te treden om succes te kunnen hebben.

De werkwijze van de Trix is de afgelopen weken in beeld gebracht door NTR publieke omroep. De uitzending wordt op zondag 27 januari 2013 om 16.00 uur bij deze omroep uitgezonden. In deze uitzending, ziet u de gewone jongen uit de Wippolder, Bram Stoop, aan de slag met jongeren, die een kans krijgen maar ook pakken. Bram hoef je niet te vertellen hoe het is om in een probleem wijk op te groeien en wat hiervan de gevaren zijn.

Het is daarom mooi dat Delft mogelijkheden onderzoekt om een dergelijk project ook in Delft op te starten. Het is natuurlijk niet zo dat Bram zelf in Delft een dergelijk project gaat opstarten, maar dat Stadsbelangen Delft voorstander is van deze aanpak in Delft mag duidelijk zijn. Ook in Delft gaat het tenslotte om jongeren, die op dit moment nergens terecht kunnen. Het zal je kind maar zijn.

Afgelopen week werden de resultaten van de aanpak bij Trix nog eens duidelijk toen diverse jongeren met trots hun diploma in ontvangst mochten nemen. Zie onderstaande link.

http://www.stichtingtrix.nl/9-nieuws/9-nieuwjaar%202013/slide%20nieuwjaar.html

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Gemeente moet onterecht geïnde aanslag terugbetalen

Gegevens bewoonster bekend bij onze fractie. Wij hebben deze info wel in de  brief aan het college vermeld, maar uit privacy overwegingen niet in   onderstaande  berichtgeving.   

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, maart 2008   
Betreft : in rekening brengen grafrechten inzake mevrouw   

Geacht college,   

Recentelijk werd onze fractie geconfronteerd met een naar onze mening  een vreemde en onwenselijke situatie. Genoemde inwoonsters kreeg op  8 mei 2007, kenmerk, een bericht van de gemeente met een aankondiging dat de grafrechtentermijn zal verlopen op 18-11-2009. Haar werd verzocht  aan te geven of zij de termijn wilde verlengen dan wel daar afstand van wilde doen.   

Zij vulde keurig het haar toegestuurde formulier in en gaf aan de termijn te willen verlengen. Vervolgens kreeg zij kort daarna een aanslag. Zij  ging in  bezwaar tegen deze aanslag, omdat zij het vreemd vond in 2007 al te  moeten betalen voor een periode die pas op 18-11-2009 ingaat. Het bezwaar  werd op
31-07-2007, aanslagnummer, klantnr., ongegrond verklaard, omdat  de gemeente meent dat, nu zij op 16 mei 2007 aangaf tot verlenging te willen overgaan, dat als datum gezien moet worden waarop de verlenging  is aangevraagd.   

Onze fractie vindt dit een vreemde gang van zaken en het lijkt ons logisch dat u het bedrag, dat u inmiddels heeft geïnd, inclusief rente terug  betaalt aan bedoelde inwoonster. Het ligt toch voor de hand dat u de aanslag pas oplegt in 2009? (kort voor het verlopen van genoemde grafrechtentermijn?)   

Vraag:    1. Bent u bereid het geïnde bedrag ad € 473,00 inclusief rente aan  bedoelde bewoonster terug te betalen? Zo nee, waarom niet?  2. Bent u bereid het beleid inzake het opleggen van aanslagen naar aanleiding van bovengenoemde kwestie te herzien? Zo nee, waarom niet?   

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman