Delftenaar blijf ‘baas in eigen stad’

Een analyse in de Delft op Zondag suggereerde vorige week dat de studenten belangenvereniging STIP wel eens de grootste zou kunnen worden, door de onbeperkte groei van de TU Delft. STIP is opgericht om de belangen van de TU
Delft en de studenten te behartigen.
28.066 studenten staan in 2021-2022 ingeschreven bij de TU Delft.
In 2021 telt het aantal inwoners in Delft 103.521.

Nu al een schrikbarend aantal studenten in Delft, ruim 36% van Delft is student! De verhouding student-burger in Delft is volledig scheef en de TU belooft al jaren hier iets aan te doen. Helaas blijft het alleen bij beloven, want er komen jaarlijks honderden studenten bij.

Duidelijk dat het kiezerspotentieel van STIP gevaarlijk hoog is en dit eindelijk begintdoor te dringen tot behoorlijk wat inwoners in de stad. We hebben regelmatig over de studentenoverlast kunnen lezen in de krant en op onze website.

Want een groot deel van de STIP achterban is namelijk alleen gericht op zuipen en feesten en dus ook vrijwel zonder enige politieke inhoud, maar deze belangenvereniging dreigt volgens dit artikel ‘DE BAAS IN DE STAD TE WORDEN.’

Wat wil STIP eigenlijk?
• STIP wil meer studentenwoningen. Natuurlijk op de campus, maar nog liever
tussen de Delftenaren. Met alle overlast van dien.
• STIP wil graag wonen in gezinshuizen en dan nog het liefst in de binnenstad.
• STIP wil het alcoholverbod op straat in de binnenstad ophe en. Dat maakt het voor hen weer mogelijk met kratten bier en sterke drank op straat te zitten of door de binnenstad te zwalken. Met alle overlast van dien

• STIP wil nog meer coffeeshops (wiet verkooppunten).
Maar het belangrijkste dat STIP wil is meer verkamering!

Eén van de belangrijkste punten voor STIP is studentenhuisvesting. Het twee jaar geleden ingevoerde verbod op verkamering zal heel snel ongedaan gemaakt worden. En het is echt niet ondenkbaar, STIP is immers ‘de baas in de stad.’

Dan worden gezinshuizen weer opgekocht door snelle vastgoedbedrijven.
Alsof er nog niet genoeg gezinswoningen in de binnenstad, maar zeker ook in de wijken worden bezet door studenten. Je zal maar zo’n huis naast je hebben, vol met studenten, met dag- en nacht herrie. Dan ben je toch mooi in de aap gelogeerd.
Hart voor Delft vindt dat het NU of NOOIT is om de invloed van STIP te doorbreken.
Hart voor Delft zal nooit toestaan dat de TU Delft en STIP de dienst uitmaken in onze stad! Delftenaren, laat STIP niet de grootste partij worden!

Stem daarom op 16 maart op lijst 10 want: Het is ‘tijd voor verandering’, het is ‘tijd voor Hart voor Delft’.
Delftenaar blijf ‘Baas in eigen stad!’

 

Foto Het hart van Hart voor Delft

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Automobilisten verleiden naar parkeergarage

In Delft op Zondag van 11 november 2018 stond een artikel over de leegstand van de parkeergarages en wat hieraan gedaan zou kunnen worden. Minder auto’s op straat. Het gaat hierbij vooral over de Prinsenhofgarage. Een aantal Delftse politieke partijen heeft kunnen reageren op dit onderwerp, maar de redactie van Delft op Zondag heeft niet naar de mening van Stadsbelangen Delft gevraagd. Overigens ook niet aan D66. Uiteraard heeft onze fractie hierover ook een mening.
Meer lezen

Alertheid geboden!

Zoals men van Stadsbelangen Delft mag verwachten, zijn wij betrokken bij diverse zaken die spelen in onze stad. De invoering destijds van het bewoners parkeren in 2001 in het Westerkwartier en Olofsbuurt (Schil C) zal ik waarschijnlijk nooit meer helemaal loslaten. Dit omdat ik er zelf woon, maar ook omdat ik destijds één van de oprichters was van de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier.
Meer lezen

Bezoek Indische Buurt

1019px-Delft_ternatestraat_2 (640x482)Onze fractie heeft deze week een gesprek gehad met de belangenvereniging  Onze Indische Buurt. Op dit moment zijn er weinig grote problemen in deze wijk. Dat was goed om te horen. De samenwerking met de wijkagent en de wijk contactpersoon van de gemeente is goed te noemen.

Een aantal jaren geleden was er veel ophef over de vestiging van het dienstencentrum voor thuis- en daklozen in de Surinamestraat. Nu een aantal jaren later is de conclusie, dat er goede afspraken zijn gemaakt en er vrijwel geen sprake is van overlast. 

Een punt van aandacht blijft wel de communicatie over bijvoorbeeld verkeersbesluiten die in deze wijk worden genomen. Vaak wordt een dergelijk besluit genomen zonder vooraf even af te stemmen met de belangenvereniging. Hierdoor moet weer onnodig een bezwaarprocedure worden gevolgd, wordt de bezwaarcommissie van de gemeente aan het werk gezet evenals de ambtelijke organisatie, terwijl door vooraf te overleggen onnodige werkzaamheden voorkomen kunnen worden. De belangenvereniging heeft dan de mogelijkheid via hun website met de bewoners in de wijk te communiceren over voorgenomen besluiten. 

Stadsbelangen heeft het bezoek aan deze belangenvereniging als nuttig en constructief ervaren. Afgesproken werd met elkaar in contact te blijven.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman    

Bezoek Belangenvereniging BoKa

BotanieDe fractie van Stadsbelangen heeft een bezoek gebracht aan de Belangenvereniging BoKa. Geen grote belangenvereniging, maar wel eentje met creatieve en zinvolle ideeën. Ideeën die betrekking hebben op de ontwikkeling van het gebied Botaniestraat en de Kanaalweg.

In de bestuursvergadering bleek in ieder geval de overlast, die werd veroorzaakt door mensen bij de bankjes bij rond Oostpoortbrug, te zijn opgelost. Aan de kant van de Kanaalweg werd in het verleden regelmatig overlast ervaren van LAGA (aan de overkant), maar ook dat probleem lijkt te zijn verminderd als gevolg van maatwerkvergunningen die zouden worden verleend voor activiteiten. Men beseft overigens wel dat dit aan de kant van de Nieuwelaan door de bewoners anders kan worden ervaren.

Het beeld bestaat dat LAGA zich meer als een soort ‘studentensociëteit’ aan het ontwikkelen is, waarbij roeien een onderdeel van de activiteiten is, terwijl LAGA voorheen alleen een studenten roeivereniging was. Als LAGA inderdaad zich meer ontwikkelt als studentensocieteit, dan rijst de vraag of deze plek daarvoor wel geschikt is. 

Knelpunten
Het belangrijkste knelpunt in dit gebied is de Botaniestraat die als enige ontsluitingsweg geldt voor het vele autoverkeer van en naar de Kanaalweg. Een zeer smalle straat waar auto’s elkaar niet kunnen passeren. De verkeersveiligheid is hier vooral aandachtspunt.
Al jaren pleit deze belangenvereniging voor realisatie van een andere ontsluitingsweg via DUWO aan de Kanaalweg. Hierdoor zou de Botaniestraat als ontsluitingsweg ontlast kunnen worden. 

Bij het gebied rond de Kanaalweg en Botaniestraat is al jarenlang niet echt iets aan onderhoud gedaan dan wel veranderd, terwijl dit gebied volgens de belangenvereniging zich uitstekend zou kunnen lenen tot een soort ‘wetenschapsboulevard’. De Kanaalweg zou omgedoopt kunnen worden tot ‘Weg van de Wetenschap’.

 De belangenvereniging ervaart de zichtbaarheid en de aanwezigheid van de wijkagent als zeer gering. Lastig te bereiken. Daarnaast zaken als de kwaliteit van het voet/fietspad langs de Kanaalweg, wateroverlast ter hoogte van de parkeerplaatsen aan de waterkant, mogelijk aanwezigheid van drugskoeriers onder/naast de Sint Sebastiaansbrug, de vuilnisoverlast rond de (te kleine) afvalcontainers en geluidsoverlast van de Oostpoort draaibrug zelf. 

Een nuttig bezoek aan deze belangenvereniging die zich constructief bezighoudt met de ontwikkeling rond dit gebied. Genoeg werk te doen.  

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Reactie mail belangenvereniging

ParkerenDank voor uw bericht. Stadsbelangen heeft de belangenvereniging zeker niet genegeerd. Uit de zienswijzen die bij de nota was gevoegd, hebben wij gelezen dat de belangenvereniging er geen probleem mee had, dat er een S-gebied werd ingesteld. Door dit te doen, wordt er in ieder geval voor de komende jaren een duidelijke situatie gecreëerd als het gaat om parkeren. Daar kan zelfs de belangenvereniging niet op tegen zijn.

Het enige probleem was het voorstel over mix-parkeren op de Spoorsingel en de Phoenixstraat. Er was al sprake van mix-parkeren in dat gebied en dat wordt nu beperkt uitgebreid. Wij kenden het standpunt van de belangenvereniging op dit punt. U weet ook dat vergunningplekken niet de hele dag zijn bezet. Het is dan ook niet zo vreemd om, gezien de parkeerproblematiek in bedoeld gebied, de mogelijkheid te bieden deze plekken dubbel te benutten. Om die reden hebben wij uiteindelijk gemeend het standpunt van het college te volgen. Zowel voor bewoners in uw gebied (maar ook voor bewoners die buiten de schil wonen) en bezoekers van onze stad is het van belang dat er, gedurende het Spoorzonetraject, zo veel mogelijk parkeermogelijkheden zijn rond de binnenstad. Schil C kan nu in het hele gebied S parkeren. Volgens ons is dat extra.

Ons standpunt over autoluwfase 4 is altijd duidelijk geweest. Dat was in de commissievergadering overigens niet aan de orde, want daar ging de nota niet over. Diverse malen hebben wij in de afgelopen jaren gepleit voor uitstel van autoluwfase 4, maar daarvoor was geen meerderheid in de raad te vinden. Nog steeds niet. Het had dan ook geen zin hier nogmaals op terug te komen. Ons standpunt over autoluw Oude Delft is ruimschoots bekend en niet veranderd.

In ieder geval wil onze fractie na het zomerreces graag met uw belangenvereniging een afspraak maken. 

Met vriendelijke groet,
Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Emailbericht, dd. 23 juni 2010,  belangenverenigingOlofsbuurt/Westerkwartier

Geachte leden van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte,

Kunt u mij zeggen hoe het mogelijk is dat zóveel partijen – die zeggen te luisteren naar de bevolking – zich al een paar maanden na de verkiezingen opnieuw niets aantrekken van de door alle belangenverenigingen rond de spoorzone ingediende bezwaren?

Het hele S-gebied zal mixparkeren worden waarmee de gemeente zich wederom niet aan het convenant met de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (schil C) houdt. De 4e fase autoluw maken van de binnenstad gaat ook gewoon door, ondanks de bezwaren hiertegen vanuit de Binnenstad (schil B).

De enige aanpassingen in de nota, na het horen van belangenverenigingen, is dat schil F niet in schil C en B gaat parkeren en andersom. Verdere opmerkingen uit de vergaderingen met de belangenverenigingen zijn wel opgenomen, maar er wordt niets mee gedaan. Als burger mag je blijkbaar je zegje doen, vervolgens krijgen de ambtenaren nog een compliment ook (Groen Links en D66). Waarom? Toch niet omdat ze dat zegje genoteerd hebben en er verder niets mee doen?

Alleen de Christenunie heeft aangegeven tegen het voorstel te zijn omdat draagvlak onder de bewoners, een paar partijen nemen het mee terug naar de fractie. De rest stemt er stilzwijgend mee in: een hamerstuk met wat stemverklaringen. De ambtelijke trein die voor de verkiezingen begon te rijden lijkt door te denderen, zonder dat de raad iets doet met geluiden uit de bevolking die zij zou moeten vertegenwoordigen. De vierde macht blijkt oppermachtig, Montesquieu draait zich om in zijn graf. 

Misschien kunt u hier eens over nadenken voordat u straks uw raadsbesluit over dit onderwerp als hamerstuk neemt: neem uw verantwoordelijkheid, dien een motie in en zet een wissel om!

Met vriendelijke groeten,
Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier

Steun nieuwe belangenvereniging

bramOp 22 januari 2010 heeft de nieuw opgerichte bewonersorganisatie Wippolder Zuid zich in laten schrijven bij de Kamer van Koophandel in Delft. Deze bewonersorganisatie is door een aantal buurtbewoners uit Wippolder Zuid opgericht omdat ze het zat zijn ‘op het wachten op niets.’ Zij willen voorkomen dat dit de komende vier jaar met het nieuwe college van B&W wederom gebeurd. Voor Wippolder Zuid staan er forse veranderingen te verwachten zoals bijvoorbeeld het plan om het TU gebied af te zetten met slagbomen.

Het woord parkeervergunningen is hierbij al gevallen.  De bewoners en de direct betrokkenen van Wippolder Zuid, die met de gevolgen hiervan te maken krijgen, willen  namens de bewoners hun stem laten horen richting de bestuurders van onze stad. Men vindt dat er wel wordt gesproken over buurtparticipatie maar dan vooral in eigen belang. Wippolder Zuid is van oudsher een echte volkswijk waar het aan een formele bewonersorganisatie ontbrak.

Niet alleen over zaken als parkeren wil de nieuwe belangenvereniging praten, maar ook over alles wat de bewoners uit Wippolder Zuid aangaat. Zowel jong als oud.  De belangenvereniging wil over alles geïnformeerd worden. Met de inspraakprocedure in het achterhoofd over de herstructurering van de Professorenbuurt, vonden de bewoners het hoog tijd worden zelf aan de slag te gaan. Wippolder Zuid ligt hen na aan het hart.

Stadsbelangen Delft vindt het een prima zaak dat deze belangenvereniging is opgericht, waarbij Bram Stoop deze nieuwe belangenvereniging van advies heeft voorzien. Zodra het nieuwe college van B&W in Delft is geïnstalleerd, zal de belangenvereniging een gesprek  met de verantwoordelijk wethouder aanvragen om kennis te maken. Het heeft nu geen  zin om met het college van B&W te gaan praten omdat de meerderheid er over twee maanden niet meer zit, zo verwachten zij. Het lijkt de belangenvereniging juist om, politiek gezien,  met een schone lei te beginnen.

De oprichting van de belangenvereniging is een prima signaal en komt overeen met wat Stadsbelangen Delft in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen als het gaat om betrokkenheid van wijkbewoners in hun eigen buurt.

De fractie en kandidaten van Stadsbelangen Delft feliciteren de nieuwe belangenvereniging van harte met dit mooie initiatief. Op de foto de voorzitter van de belangenvereniging Wippolder Zuid, de heer Theo Laros, tijdens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Fractie Stadsbelangen Delft