Gras of Stenen?

GrasIn de commissie SVR van heeft 8 maart 2012 heeft Stadsbelangen vragen gesteld aan wethouder de Prez over geluidsoverlast van de trambaan in Tanthof West. De geluidsoverlast zou zijn ontstaan omdat het gras, dat voorheen tussen de rails aanwezig was, is vervangen door stenen. Wethouder de Prez heeft toen aangegeven, dat het volgens hem de bedoeling was, dat het gras weer zou terugkomen. Hij zou de commissie hierover nader informeren.

Inmiddels heeft onze fractie nadere tegengestelde informatie ontvangen. Reden om de wethouder te vragen deze informatie te betrekken bij zijn beantwoording aan de commissie.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 31 maart 2012

Betreft: geluidsoverlast trambaan Tanthof West

Geacht college,

In de commissie SVR van heeft 8 maart 2012 heeft Stadsbelangen vragen gesteld aan wethouder de Prez over geluidsoverlast van de trambaan in Tanthof West. De geluidsoverlast zou zijn ontstaan omdat het gras, dat voorheen tussen de rails aanwezig was, is vervangen door stenen. Wethouder de Prez heeft toen aangegeven, dat het volgens hem de bedoeling was, dat het gras weer zou terugkomen. Hij zou de commissie hierover nader informeren.

Inmiddels hebben bewoners zowel van de gemeente als van HTM antwoord gekregen op hun klachten over geluidsoverlast. Dat heeft geleid tot een bijzondere tegenstelling.

De gemeente schrijft (citaat): ‘Er is geen sprake van dat de gemeente zou hebben besloten tot het niet terugbrengen van het gras. Wij hechten als gemeente veel waarde aan deze groenstrook. Daarbij is de HOB in eigendom van HTM. Een dergelijk besluit ligt dan ook niet bij de gemeente. De gemeente voert wel het onderhoud uit. HTM heeft voor de start van de werkzaamheden aan de trambaan aangegeven het gras te zullen terugbrengen. Wij gaan er dan ook nog steeds vanuit dat dit zal gebeuren.’ (einde citaat)

HTM geeft bewoners het volgende antwoord (citaat): ‘De grasbaan zoals in het verleden komt op deze locatie niet meer terug. U zult ongetwijfeld vernomen hebben dat HTM fors moet bezuinigen en er is geen budget meer voor. Aan de projectleider van dit project is verzocht ervoor zorg te dragen dat deze locatie de komende weken gesmeerd wordt totdat het nieuwe spoor enigszins is ingesleten. ‘(einde citaat)

Wij vragen de wethouder bij de beantwoording aan de commissie in te gaan op bovenstaande tegenstelling en welke mogelijkheden de gemeente heeft om deze kwestie op te lossen.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Gemeente moet onterecht geïnde aanslag terugbetalen

Gegevens bewoonster bekend bij onze fractie. Wij hebben deze info wel in de  brief aan het college vermeld, maar uit privacy overwegingen niet in   onderstaande  berichtgeving.   

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, maart 2008   
Betreft : in rekening brengen grafrechten inzake mevrouw   

Geacht college,   

Recentelijk werd onze fractie geconfronteerd met een naar onze mening  een vreemde en onwenselijke situatie. Genoemde inwoonsters kreeg op  8 mei 2007, kenmerk, een bericht van de gemeente met een aankondiging dat de grafrechtentermijn zal verlopen op 18-11-2009. Haar werd verzocht  aan te geven of zij de termijn wilde verlengen dan wel daar afstand van wilde doen.   

Zij vulde keurig het haar toegestuurde formulier in en gaf aan de termijn te willen verlengen. Vervolgens kreeg zij kort daarna een aanslag. Zij  ging in  bezwaar tegen deze aanslag, omdat zij het vreemd vond in 2007 al te  moeten betalen voor een periode die pas op 18-11-2009 ingaat. Het bezwaar  werd op
31-07-2007, aanslagnummer, klantnr., ongegrond verklaard, omdat  de gemeente meent dat, nu zij op 16 mei 2007 aangaf tot verlenging te willen overgaan, dat als datum gezien moet worden waarop de verlenging  is aangevraagd.   

Onze fractie vindt dit een vreemde gang van zaken en het lijkt ons logisch dat u het bedrag, dat u inmiddels heeft geïnd, inclusief rente terug  betaalt aan bedoelde inwoonster. Het ligt toch voor de hand dat u de aanslag pas oplegt in 2009? (kort voor het verlopen van genoemde grafrechtentermijn?)   

Vraag:    1. Bent u bereid het geïnde bedrag ad € 473,00 inclusief rente aan  bedoelde bewoonster terug te betalen? Zo nee, waarom niet?  2. Bent u bereid het beleid inzake het opleggen van aanslagen naar aanleiding van bovengenoemde kwestie te herzien? Zo nee, waarom niet?   

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman