Geen fusie SD/OD

Vandaag ontving het bestuur en de fractie van Stadsbelangen Delft onderstaande persverklaring van Theodor van der Lans en Aad Meuleman.

Delft, 6 april 2020                               PERSBERICHT 

DELFT – De fusie van Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft naar een nieuwe stadspartij is definitief van de baan. Het lange en zorgvuldige fusietraject, die Theodor van der Lans in opdracht van Onafhankelijk Delft (OD) en Aad Meuleman namens Stadsbelangen Delft (SD) hebben doorlopen is op de klippen gelopen.
Meer lezen

Onverstandige rol oud stadsbouwmeester

Stadsbelangen Delft juicht burgerinitiatieven van harte toe. Immers samen maken we de stad. In Delft op Zondag van afgelopen weekend stond een artikel over het burgerinitiatief voor de Nieuwe Gasthuisplaats. Ook wat Stadsbelangen Delft betreft wordt het nu tijd, dat deze plek in de stad wordt opgeknapt. Dat de oud stadsbouwmeester als initiatiefnemer deel uitmaakt van de Projectgroep Gasthuisplaats vindt onze fractie onverstandig.
Meer lezen

‘Politiek grimmig 2011’

overdenking12011 is lokaal politiek een grimmig jaar geworden, waarin de gemeenteraad zich helaas te veel  heeft moeten bezig houden met allerlei randzaken. Verloren energie, onnodige kosten en geen inwoner die er beter door is geworden. Integendeel! Opvallende gebeurtenissen waren de sfeer binnen de raad, het gedoe binnen het CDA, Het Nieuwe Kantoor, het referendum en de Gondelaffaire. 

De sfeer
Het lijkt ‘hot’ te zijn geworden om vooral persoonlijke aanvallen te doen en vooral het spel te spelen op een ander voetbalveld zonder tegenstander. In de politiek geldt gelukkig nog altijd, dat je veranderingen kunt en moet realiseren via het speelveld van de gemeenteraad door met elkaar op basis van inhoudelijke argumenten in discussie te gaan en uiteindelijk besluiten te nemen. Het veilige voetbalveld van de website en het rondstrooien van allerlei publicaties die aanwijsbaar en bewijsbaar of gedeeltelijk onjuist zijn dan wel volledig uit de grote duim zijn gezogen, zorgen voor een onjuist beeld bij de lezers. Het is dan ook volstrekt logisch dat de raad daarop via het presidium reageert. Dat is geen censuur, maar een terechte poging om inwoners op correcte wijze te informeren over de werkelijke situatie. Waag het niet om daar iets over te schrijven of kritiek op te hebben, want  dan voelt men zich aangevallen als kleine calimero’s. Wel zelf volop ongenuanceerd uitdelen, maar niet kunnen incasseren. Het bewust beschadigen van mensen, zoals het toewensen van ernstige ziektes en zelfs overleden personen noemen in columns, terwijl deze personen niets met politiek te maken hadden, is dus de manier om in de publiciteit te komen. En dat allemaal onder de vlag van ‘vrijheid van meningsuiting’. Een trieste constatering. 

Het CDA
Het gedoe binnen het CDA is nog steeds aan de gang, zo blijkt uit de jaaroverdenking van de fractie van Oort, die zich nog steeds CDA’er voelt. Het ‘moddergooien’ is nu begonnen en hoe mooi men destijds de fractievoorzitterswisseling binnen het CDA probeerde te verpakken, de feiten blijken, wat iedereen al wist, totaal anders te zijn. Bijzonder, want toen ik daar in de raad een opmerking over maakte, werd ik daarvoor zowel door de huidige fractievoorzitter van het CDA als Jeroen van Oort zelf op de vingers getikt. Ik had het dus wel bij het rechte eind. 

Bijzonder ook hoe van Oort de gang van zaken beschrijft rond Het Nieuwe Kantoor. Natuurlijk kan hij van mening zijn veranderd, maar feit blijft dat hij volop betrokken is geweest bij de coalitieonderhandelingen. Het CDA zag, nadat deze partij jarenlang in de oppositieperiode daarvoor zeer kritisch was geweest, geen enkele reden om ook maar enige tekst aan dit onderwerp te wijden bij deze onderhandelingen. Van Oort was daar als mede onderhandelaar namens het CDA mede verantwoordelijk voor. Kennelijk was het wethouders pluche ook voor hem te belangrijk om hierover te onderhandelen. Wat dat betreft had men een voorbeeld aan Stadsbelangen kunnen nemen, toen wij in 2002 van coalitiedeelname afzagen, omdat wij een voor ons belangrijke verkiezingsbelofte niet geregeld konden krijgen binnen de toen beoogde coalitie van PvdA, Groen Links, de VVD en Stadsbelangen. Wij stelden onze kiezers boven het wethouders pluche. Door de hele gang van zaken binnen het CDA inclusief van Oort op dit moment, kan het niet anders dan dat het CDA haar langste tijd binnen de huidige coalitie heeft doorgebracht. Ook dat heb ik in de raad eerder aangegeven. 

Het Nieuwe Kantoor
De hele discussie rond het Nieuwe Kantoor hebben het college en de coalitiepartijen volledig aan zichzelf te wijten gehad. Tot juni dit jaar was er geen enkele bereidheid te kijken naar alternatieve mogelijkheden, zoals goedkoper of zelfs helemaal niet bouwen. Ondanks de oproep van een aantal fracties vanaf het begin van deze raadsperiode.  Wel of niet mede ingegeven door de forse en noodzakelijke bezuinigingen waar onze stad voor staat. Inmiddels heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten, dat het niet bouwen van Het Nieuwe Kantoor geen optie is. Daar mag men het mee oneens blijven, ook Stadsbelangen is het daarmee oneens, maar feit is dat de gemeenteraad op democratische wijze deze beslissing heeft genomen. Dan heeft het geen zin om achterhoede gevechten te blijven leveren.

Bijzonder hierbij is dat een drietal raadsleden zich niet neer kunnen en willen leggen bij een meerderheidsbeslissing. Of deze beslissing juist is of niet zal de toekomst uitwijzen, maar het blijft een beslissing die bij meerderheid van stemmen is genomen. Dat heet democratie en gelukkig leven wij in een maatschappij waar is afgesproken dat beslissingen bij meerderheid van stemmen worden genomen. Het kan toch niet zo zijn, dat een minderheid zijn of haar wil oplegt aan de meerderheid in onze maatschappij? Dat lijkt op dictatuur! 

Het referendum
De discussie over het inzetten van dit instrument bij Het Nieuwe Kantoor is binnen de gemeenteraad hevig geweest. Hoe het verzoek tot stand is gekomen en of dit allemaal formeel zuiver is geweest, heeft Stadsbelangen uiteindelijk niet doorslaggevend gevonden. Feit was, dat volgens de referendumkamer het inleidend verzoek voldeed aan de referendumverordening. Dan kan het niet zo zijn, dat fracties besluiten dat de inwoners geen gebruik mogen maken van dit instrument, omdat het hen niet goed uitkomt. Dat is ook de reden geweest waarom Stadsbelangen voor dit inleidend referendumverzoek heeft gestemd. Dat binnenkort deze verordening bediscussieerd gaat worden, is een prima zaak en ook noodzakelijk. Zeker na deze ervaringen. In ieder geval moet nu vaart gemaakt worden met het inregelen van beginspraak voor onze inwoners. Als je dat doet, zou een referendumverordening waarschijnlijk helemaal niet nodig hoeven te zijn. Uiteindelijk bepalen kiezers na een raadsperiode bij de gemeenteraadsverkiezingen of een partij wel of niet goed heeft gefunctioneerd of beloftes richting kiezers is nagekomen. Hoe duidelijk wil je inspraak van inwoners hebben? In feite HET REFERENDUM!

De Gondelaffaire
Over de Gondelaffaire is inmiddels genoeg geschreven en ook het afgelopen jaar is dit onderwerp weer diverse malen in de raad aan de orde geweest. Het blijft een trieste affaire, waarbij vele nuances die in het verleden absoluut een rol hebben gespeeld over het hoofd worden gezien en bewust of onbewust buiten de publiciteit blijven. Ik blijf van mening dat deze affaire op 1 juni 2005 afgerond had kunnen zijn met alle credits voor Stoelinga. Het beeld dat door sommigen wordt geschetst dat zaken, die niet door de beugel  kunnen, niet publiekelijk aan de kaak zouden mogen worden gesteld, is absoluut onjuist. Er is geen fractie in de gemeenteraad die dat heeft uitgesproken. Wel de wijze waarop de publiciteit werd gezocht en uitspraken over personen werden gedaan. Daarvan heeft de Hoge Raad uiteindelijk gezegd dat dit mag. Ook hier geldt dat je je daarbij zult moeten neerleggen, wat je er ook van vindt. Net als bij democratisch genomen besluiten. In ieder geval blijft ‘de winst’ van deze affaire dat de gemeenteraad duidelijke afspraken heeft gemaakt voor de toekomst mocht zich een dergelijke situatie weer voordoen. Dat is overigens niet te hopen.

2012
Voor 2012 wens ik een lokaal politiek jaar zonder persoonlijke aanvallen met als doel elkaar te beschadigen, waarin college en gemeenteraadsleden op basis van inhoud met elkaar samenwerken, respect hebben voor elkaars meningen en standpunten, op democratische wijze beslissingen nemen en zich daaraan houden evenals aan gemaakte afspraken. Op deze wijze worden de belangen van onze stad het beste gediend. Onze inwoners verdienen dat! 

Aad Meuleman
fractievoorzitter Stadsbelangen Delft  

Beginspraak: gewoon beginnen!

UTRECHT-UNIVERSITEIT-BEZETTINGBeginspraak lijkt een nieuw modewoord. In feite is het niets anders dan: betrek de inwoners van onze stad bij de plannen en creëer draagvlak. Simpeler kan het niet. Uit de het voorstel van het college over beginspraak is ons niet duidelijk wat dit nu feitelijk inhoudt en welke methode wordt gevolgd. Daarvoor zijn verschillende manieren.

Voor de fractie Stadsbelangen kent beginspraak geen vastgesteld stappenplan. Elk project, elk plan, elk vraagstuk is anders en vergt dus een eigen aanpak. Het is een uitdagend proces waarin de deelnemers veel eigen creativiteit kwijt kunnen. Wel zijn er bepaalde basisspelregels om het beginspraakproces helder en gestructureerd te laten verlopen. De belangrijkste spelregel is dat alle betrokken doelgroepen serieus genomen worden als partner in het proces. Bij interactieve beleidsvorming staat ook de uitkomst niet vooraf vast.

Dat betekent dat betrokken partijen, inclusief college en gemeenteraad, eveneens bereid moeten zijn het resultaat van een traject serieus te nemen. Dat is de manier om draagvlak, vertrouwen en openheid te creëren bij alle belanghebbenden. 

Het bouwen aan een goed beginspraakproces vergt duidelijke afspraken vooraf. Hoe meer ruimte er wordt geboden, hoe meer animo er zal zijn bij inwoners en andere partijen. Ook is het belangrijk om vooraf te inventariseren wie welke rol heeft en waar de beslissingsbevoegdheid ligt. De gemeente is namelijk lang niet altijd initiatiefnemer of alleenbeslisser. 

Bij een nieuwe manier van werken als beginspraak is het belangrijk om alle betrokkenen (burgers, andere partijen, ambtenaren en bestuurders) voldoende informatie en begeleiding te bieden. Ook moet achteraf duidelijk gemaakt worden wat er met de inbreng van de betrokken partijen is gedaan. Wanneer deelnemers elkaar motiveren en van kennis voorzien, wordt beginspraak een dynamisch en collegiaal proces met uiteindelijk het beste resultaat.

Kortom: gewoon beginnen!

Wim de Koning
fractie Stadsbelangen Delft

Rondvraag commissie Veiligheid en Stad inzake coffeeshops

Geachte voorzitter,   

Onderstaande vragen zouden wij graag in de commissie van as donderdag  beantwoord willen zien. Per 1 juni 2009 heeft de gemeente Rotterdam besloten 16 coffeeshops te  sluiten. In verband hiermee hebben wij de volgende vragen.       

1. Heeft de gemeente Rotterdam over dit besluit contact opgenomen met de buurgemeenten, waaronder Delft? 

2. Zo ja, waneer heeft dit contact plaatsgevonden en welke afspraken werden er gemaakt? 

3. Verwacht het college extra overlast in onze stad als gevolg van het  besluit van de gemeente Rotterdam om 16 coffeeshops te sluiten?  Zo nee, waarom niet en zo ja, dan verzoeken wij u aan te geven welke  maatregelen u heeft genomen om overlast tegen te gaan. 

4. Kan in geval van overlast, waarbij een directe dan wel indirecte relatie kan worden aangetoond met het besluit van genoemde gemeente,  Rotterdam aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van overlast?  Zo nee, waarom niet?   

Met vriendelijke groeten,  Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

Wethouder komt afspraken niet na

Bewoners rond de Koepoort zijn boos op wethouder Vuijk. Volgens hen zou de wethouder hebben toegezegd, dat de afhandeling van de schades geregeld moet zijn voordat de bouw van de Koepoortgarage wordt hervat.  Daarnaast zou er nog een bewonersavond worden georganiseerd.   

De hervatting van de bouw start nu op 11 juni, maar volgens de bewoners  komt de wethouder zijn afspraken niet na. Stadsbelangen heeft de wethouder per
e-mail er op gewezen dat hij  afspraken  moet nakomen. Het lijkt er op dat collegeleden, recentelijk nog wethouder  Merkx,  de laatste tijd met het grootste gemak toezeggingen doen en deze met het  grootste gemak niet wensen na te komen. Het wordt tijd dat ook  coalitiepartijen  beseffen dat hun wethouders afspraken en toezeggingen nakomen.   

Onderstaand de e-mail die onze fractie ontving. (naam en adres bij  de fractie bekend)  Fractie Stadsbelangen-Delft   

Geachte heer Vuijk,   
In de bewonersbijeenkomst in de Bieslandhof van 28 maart j.l. heeft u een  aantal toezeggingen  gedaan, onder meer dat de afhandeling van de schades geregeld moet zijn en dat er duidelijkheid zou zijn waar de grens ligt (dit zijn de laatste 2 zinnen van het verslag  van die avond ) voordat de  bouw weer verder zou gaan. Echter er is niets veranderd aan de schadeafhandeling en de grens  zegt u ligt bij het punt dat de veiligheid van de omwonende bewoners in het geding komt, maar dat is evident. Daarnaast heeft u toen gezegd dat er eerst nog een  bewonersbijeenkomst zou plaatsvinden, waar deze belangrijke zaken met ons besproken zouden worden, voordat de  bouw wordt voorgezet.   

Nu blijkt dat de bouwwerkzaamheden 11 juni a.s. hervat worden. Met deze  beslissing brengt u willens en wetens nog meer schade toe aan onze huizen. U weet dat  voortzetting van de bouw de schades met 20% laat toenemen. Volgens ons pleegt u hiermee een  onrechtmatige daad. Wij stellen u als vertegenwoordiger van de gemeente voor honderd procent verantwoordelijk voor alle schades.   

Wij vragen u om alsnog het verzuim goed te maken en tekst en uitleg te  geven over de schadeafhandeling en ons een garantie te geven dat de schades niet verder zullen toenemen.    Hoogachtend,

motie afkeuring wethouder Merkx

BacinolII  Stadsbelangen is van mening dat het pand Hooikade 13 een geschikte locatie  is voor BacinolII. De fractie zet wel vraagtekens bij het voorstel van  het college om dit pand te verkopen. Te meer omdat dit pand als een toplocatie mag  worden gezien. Zeker als straks de ontwikkeling van de Spoorzone in dit  gebied  is afgerond. Verhuren van het pand op dit moment is de beste waarborg  om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan.   

De vraag van 6 fracties in de raad was dan ook terecht of het verstandig  is om dit pand nu te verkopen en zo ja, tegen welke prijs. Om dit te kunnen  beoordelen hebben de fracties van de SP, Leefbaar-Delft, ChristenUnie/SGP,  het CDA, D66 en Stadsbelangen het college gevraagd om inzage te krijgen  in het taxatierapport dat de gemeente heeft laten opstellen.   

Het college reageerde traag op dit verzoek, waardoor bij genoemde partijen  argwaan is ontstaan. Reden voor genoemde partijen om zelf een taxatie te  laten uitvoeren. Stadsbelangen heeft in de raad het college gevraagd vooraf geïnformeerd te willen worden over de marktconforme prijs, waartegen de gemeente het pand nu gaat verkopen. Hierbij heeft onze fractie een beroep gedaan op artikel 169 van de gemeentewet. Het college weigert deze informatie  vooraf aan de raad te verstrekken. Stadsbelangen neemt hier geen  genoegen mee en zal deze weigering van het college laten toetsen.   

De controlerende taak van de raad beperkt zich niet tot alleen maar een  achteraf controle, maar zeker ook een vooraf controle. Stadsbelangen voelt er weinig voor om straks achteraf met een tweede Cabrio-affaire te  worden geconfronteerd.  De meerderheid van de raad (lees coalitiepartijen) nemen het kennelijk  niet  zo nauw met het zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld en gingen akkoord  met het voorstel van het college om de verkoop van het pand definitief  af te ronden.   

Motie afkeuring  Stadsbelangen heeft met andere partijen een motie van afkeuring ingediend tegen de handelswijze van wethouder Merkx op dit dossier. In de afgelopen  periode heeft zij diverse toezeggingen aan de raad gedaan, die zij niet is nagekomen. (oa. toezenden pandenlijst, uitwerken verhuur mogelijkheden  pand Hooikade 13)  Het heeft onze fractie zeer gestoord, dat de wethouder te gemakkelijk voorbij gaat aan het niet nakomen van afspraken met de raad. Met de motie van afkeuring heeft Stadsbelangen een duidelijk signaal richting de wethouder willen afgeven. Afspraken met de raad kom je als wethouder altijd na. Hoewel de coalitiepartijen de motie niet steunden, hadden deze  partijen, behalve de eigen STIP fractie van de wethouder, ook kritiek  richting wethouder over het proces. De wethouder is dus gewaarschuwd.    Fractie Stadsbelangen-Delft

Van de fractie

De gemeenteraadsvergadering van 19 april jl. begon “lachwekkend”. Leefbaar-Delft had kritiek op de afwezigheid van de burgemeester, maar zweeg over de afwezigheid van de eigen fractievoorzitter. Dat  was kennelijk geen probleem.    Trouwlocaties. Het initiatiefvoorstel van de VVD fractie over uitbreiding van het aantal  trouwlocaties in Delft werd verschoven naar de commissievergadering van  mei.  TU Noord.  Stadsbelangen is niet akkoord gegaan met het bestemmingsplan TU Noord.  Tijdens de behandeling in de commissie bleek uit de inspraak dat de gemeente zich  niet heeft gehouden aan afspraken die met de bewoners in het gebied rond Vliegenthart  in het verleden waren gemaakt. Het destijds in samenwerking met de  bewoners voor dit gebied gemaakte ontwikkelingsplan, dat toen door de raad werd vastgesteld,  bleek niet integraal te zijn overgenomen in het bestemmingsplan. Dat was volgens de bewoners wel afgesproken.   

Onze fractie heeft de wethouder hierover tijdens het debat om uitleg  gevraagd,  maar de wethouder ging niet in op onze vragen. De wethouder probeerde de  raad  ervan te overtuigen toch akkoord te gaan met dit plan, omdat de gemeente  dan  mogelijk geconfronteerd zou kunnen worden met schadeclaims. Voor Stadsbelangen een onaanvaardbare situatie. Pas wanneer de  gemeenteraad  akkoord gaat met een bestemmingsplan, wordt definitief duidelijk wat wel  of niet mogelijk wordt in een gebied. Het kan niet de bedoeling zijn, dat een  gemeenteraad, onder druk van mogelijke schadeclaims, wordt gedwongen akkoord te gaan  met een  bestemmingsplan. Dat is de wereld op z’n kop zetten.    Gedeeltelijke invoering fase 4 autoluwbeleid.  Bijzonder was het te constateren dat de coalitie wenste af te wijken van  het  raadsbesluit van januari 2006. In dat raadsbesluit werd besloten dat fase  4 van het  autoluwbeleid pas zou worden ingevoerd nadat de Koepoortgarage zou zijn  gerealiseerd.  Nu realisatie van de Koepoortgarage is vertraagd, meende de coalitie hier een argument  in te zien om over te gaan tot gedeeltelijke uitvoering van fase 4.  Hiervoor moesten  natuurlijk argumenten worden verzonnen. Het zou goed zijn voor het  Noordelijk  winkelgebied en voor de ondernemers/bewoners van de Nieuwe Langendijk.   

tadsbelangen gelooft niet in deze verzonnen sprookjes en heeft dat met  tegenargumenten duidelijk gemaakt. De VVD, een groot voorstander van het  invoeren van fase 4 van het autoluwbeleid, onder voorwaarde dat eerst de  Koepoortgarage klaar moet zijn, had geen enkele moeite om met het  grootste gemak  van standpunt te veranderen en ging vrolijk akkoord met dit  collegevoorstel. Fractie Stadsbelangen-Delft