Top actie omroep West

Met Hart voor Delft hebben we kadootjes gebracht voor de actie van Omroep West ‘Sint voor iedereen’ voor de kinderen in onze  regio. Ook Delftste instellingen zoals de voedselbank en allerlei verenigingen kunnen de kadootjes ontvangen.

Op de foto bij omroep West met  raadsleden Coby de Koning en Lisette de Jongh Swemer en voorzitter van ons bestuur Erwin Stoelinga.

Fractie Hart voor Delft

Na bezinning actie!

geweld-copy‘Een week van bezinning’, kopt het AD in op maandag 10 december jl. Dit na aanleiding van het doodschoppen van een grensrechter in Almere. Dat deze geweldsexplosie geen incident betrof maar toevallig op een voetbal -accommodatie plaatsvond, werd dit weekend in het centrum van Delft pijnlijk duidelijk.

Zaterdagavond sprak een 36-jarige Delftse een man aan, die tegen de gevel van haar buren stond te wateren. Hierop werd zij door de man zwaar mishandeld en bewusteloos achtergelaten. Dit voorval leverde slechts een 8-regelig stukje op een binnenpagina van het AD op. Hebben wij met zijn allen dan niets geleerd van alle (media)aandacht voor de verschrikkelijke daad in Almere? Blijkbaar komen we pas in actie(stille tocht, petities etc.) als iemand aan de gevolgen van geweld overlijdt.

De Delftse in kwestie deed precies waar de overheid/maatschappij om vraagt, namelijk iemand aanspreken op hufterig gedrag. Zij verdient dan ook alle steun die de gemeente maar kan bieden.

Ten eerste moet alles worden ingezet om de dader te pakken. Wat ons betreft: maximale inzet politiecapaciteit, een beloning uitloven en alles wat verder denkbaar is. Voor zover ons bekend is de dader een Nederlandse man van 32-45 jaar, 1.80 m, kort blond haar en een wat gezet postuur. Hij droeg een zwart-grijze jas tot op de heupen en een lichte broek . Mogelijk heeft hij bloed aan zijn kleding gehad. 

Daarnaast vindt Stadsbelangen Delft dat deze vrouw en haar familie alle mogelijke hulp aangeboden moet krijgen om dit voorval zo goed en snel mogelijk te verwerken. Vervolgens moet, zo gauw haar gezondheid het toestaat, deze moedige Delftse vrouw haar erkenning krijgen als een voorbeeld voor onze stad. Zij deed precies wat de overheid van onze inwoners vraagt. Wij vinden dat de gemeente Delft hierin haar verantwoordelijkheid moet nemen. 

Stadsbelangen Delft kan zich niet voorstellen dat partijen als (nu nog grootste in Delft) D66, PvdA STIP en Groen Links zich maar blijven verzetten tegen cameratoezicht in onze stad. ‘Een week van bezinning’ moet een vervolg krijgen in ‘een week van actie!’ tegen lieden, die menen zich alles maar te kunnen permitteren. 

Werner Bremer/Aad Meuleman
Stadsbelangen Delft

Impulsief Referendumverzoek

referendumEen college dat niet wil horen, moet het dan maar voelen. Niet zo verwonderlijk dat er krachten in onze stad los komen, die zich gaan bemoeien met de bouw van het Nieuwe Stadskantoor. Weliswaar rijkelijk laat, maar toch.

Het is duidelijk dat over het inleidend referendumverzoek niet goed is nagedacht. Impulsief iemand voor het karretje spannen om een verzoek in te dienen, zorgen dat jezelf met de foto in de krant komt, want dat is belangrijk, en vervolgens het laten afweten als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraadsvergadering. 

En zo kan het gebeuren dat er een inleidend referendumverzoek  gaat over een voorstel dat niet voorligt. Een domme en misleidende actie, waarbij onze inwoners ook nog eens op het verkeerde been worden gezet.

De referendumkamer heeft naar onze mening op zorgvuldige wijze dit inleidende verzoek beoordeeld en is tot een zuivere afweging van dit verzoek gekomen en ook tot een helder advies. Een advies dat onze fractie volgt.

Toch nog een opmerking over het spoedeisende karakter dat het college als argument naar voren bracht bij de referendumkamer. Wij zijn van mening dat het college het voorstel inzake het Nieuwe Kantoor zelf spoedeisend heeft gemaakt door de gemeenteraad zo laat met dit voorstel te confronteren. Het lijkt erop dat dit een bewuste vooropgezette actie van het college is geweest. Het is dan ook terecht dat de referendumkamer dit argument niet zwaar heeft gewogen.

Overigens betekent dit terechte advies van de referendumkamer nu, niet dat het college de vlag kan hijsen. Een college dat niet wil horen, zal het zeker in de toekomst gaan voelen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

College de weg kwijt in zaak Ceram-Boeroe (De Smaragd)?

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 5 mei 2009
Betreft : zaak Ceram-Boeroe (De Smaragd)

Geacht college,

Vandaag ontvingen wij een afschrift van een brief aan uw college, dd. 4 mei 2009 (zie bijlage), van het Buurtcomité Indische Buurt inzake de kwestie Ceram-Boeroe (De Smaragd). De inhoud van deze brief baart ons zorgen. Graag wil onze fractie een inhoudelijke reactie van het college hebben op genoemde brief.

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen-Delft Aad Meuleman

Bijlage: brief Buurtcomité Indische Buurt, dd. 4 mei 2009 Buurtcomité Indische Buurt College van Burgemeester en Wethouders Delft p/a Dr. Ir. R. Koop Postbus 53 Ambonstraat 1 2600 AB Delft 2612 BL DelfT Datum: 04 mei 2009 Onderwerp: zaak Ceram-Boeroe (De Smaragd) Geacht College, Met verontwaardiging en stijgende verbazing ontvingen wij uw brief van 6 april 2009, registratienummer 953718, met als onderwerp “hernieuwde beslissing op bezwaar bouwplan De Smaragd”. Ruim een jaar geleden, op 16 april 2008, heeft de rechtbank ’s-Gravenhage uitspraak gedaan in de zaak van het Buurtcomité Indische Buurt (BIB) tegen uw College. Het door het BIB ingestelde beroep wordt in die uitspraak gegrond verklaard en uw College wordt opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen. Tevens heeft de rechtbank bepaald dat u het door het BIB betaalde griffierecht, te weten € 285,-, diende te vergoeden. Het heeft blijkbaar ruim een jaar moeten duren voor u een dergelijk besluit heeft kunnen nemen. Normaliter is daar een periode van 6 weken voldoende voor. Dat u hier een jaar over doet is ongehoord en voor het BIB onacceptabel. Het getuigt van ernstige minachting door uw bestuur van mede-inwoners van deze stad. U vermeldt dat “deze aangelegenheid geruime tijd in de vergetelheid is geraakt” en u biedt vervolgens uw welgemeende excuses aan. Deze excuses zijn onacceptabel en aanvaarden wij dan ook niet. De excuses zijn volledig misplaatst aangezien het BIB u keer op keer aan deze zaak herinnerd heeft, te weten op 23 mei 2008 (per brief), op 25 juni 2008 (per email), op 2 juli 2008 (telefonisch), op 13 september 2008 (per brief), op 24 oktober 2008 (wederom per brief), in januari 2009 (via de Nationale Ombudsman) en tenslotte hebben wij op 26 februari 2009 een afspraak op het spreekuur van de burgermeester gemaakt. Die afspraak werd door u niet nagekomen en onze vertegenwoordiger moest onverrichter zake huiswaarts keren. Dit hebben wij als zeer onbeleefd en onprofessioneel ervaren. Pas nadat het BIB over de gang van zaken geklaagd had, werd er door u actie ondernomen. En vervolgens heeft het nog 6 weken geduurd voor er een brief lag. En dit is niet de eerste keer. Zoals u in het chronologische overzicht in de bijlage kunt lezen loopt deze zaak al vanaf 2003 (!) en bent u al drie keer door de rechter teruggefloten wegens ondeugdelijke besluitvorming. De eerste keer had u tweeëneenhalve maand nodig voor een nieuw besluit, de tweede keer drieëneenhalve maand en nu zelfs ruim een jaar! Maar wat overigens nog erger is: die brief van 6 april jl. geeft nog steeds geen gehoor aan de uitspraak van de rechtbank van 16 april 2008. Uw brief vermeldt een nieuw besluit op basis van een uitspraakvan de Raad van State van 14 maart 2007. Maar op die, overigens ook door het BIB gewonnen, hogerberoepszaak had u al een nieuw besluit genomen, en wel op 25 juni 2007. U bent blijkbaar de rechtszaak van 2008 (gevoerd tegen dit besluit van 25 juni 2007 en door het BIB gewonnen) volledig vergeten!? En u hebt twee keer een nieuw besluit genomen op dezelfde rechterlijke uitspraak!? Dit is niet alleen amateuristisch, het is een vorm van misleiding waardoor u de belangen van de burgers minacht. Er ligt momenteel namelijk nog steeds geen voor beroep vatbaar besluit. U ontneemt het BIB, als burgers en inwoners van uw gemeente, de mogelijkheid op te komen voor onze belangen en van de daarvoor bedoelde wettelijke rechtsmiddelen gebruik te maken. Er zijn onvoldoende waarborgen in acht genomen om een omklede rechtsgang te kunnen volgen. Ronduit schandalig is het verder dat bij de uitspraak van 16 april 2008 u ook werd opgedragen het door het BIB betaalde griffierecht terug te betalen. Een termijn van 30 dagen is hiervoor gebruikelijk. Het geld werd echter pas, na vele keren aandringen van onze kant, ook ruim een jaar na de beslissing van de rechtbank, uiteindelijk op 24 april 2009 terugbetaald. En nog zonder wettelijke rente ook. Hoe is het mogelijk dat u en uw ambtenaren zoveel steken laten vallen, zo slordig te werk gaan en uw ingezetenen zo slecht behandelen? Overigens staan in de brief, voor wat betreft de inhoudelijke kwestie, verschillende onwaarheden en onjuiste weergaven van de feiten. Zo vermeldt de brief dat er in de Indische Buurt nieuwe parkeerplaatsen zijn aangelegd naar aanleiding van de parkeerproblematiek rondom het bouwplan Ceram-Boeroe. Dit is echter pertinent onjuist, zoals uw ambtenaren van het vakteam mobiliteit kunnen bevestigen. Ook heeft u het over nachttellingen uit 2007. Daar heeft u nooit eerder melding van gemaakt en deze zijn ook niet bekend bij ons. Gelet op het bovenstaande eisen wij van u dat u per ommegaande een nieuw voor beroep vatbaar besluit neemt dat gehoor geeft aan de uitspraak van de rechtbank van 16 april 2008. Dit nieuwe besluit zal moeten bevatten een erkenning van de opeenstapeling van de door u in deze zaak gemaakte fouten alsmede een oplossing van het door u gecreëerde parkeerprobleem rondom De Smaragd. Deze oplossing zal dienen te bestaan uit het aanleggen van 39 (nu ontbrekende) nieuwe parkeerplaatsen op het nieuwbouwterrein. Verdere trainering van deze zaak door met allerlei feitelijke onjuistheden, vergezochte argumenten en onleesbare ambtelijke zinsconstructies te komen, zal door ons niet geaccepteerd worden. Indien u een dergelijk besluit niet tijdig neemt stellen wij u hierbij reeds in kennis van ons voornemen om over te gaan tot het instellen van een beroep inhoudende de eis ex art. 8.73 AWB van vergoeding van de schade die de omwonenden van De Smaragd lijden en al geleden hebben ten gevolge van de toegenomen parkeerdruk vanwege het willens en wetens niet aanleggen van de wettelijke hoeveelheid benodigde parkeerplaatsen op het nieuwbouwterrein, alsmede de eis ex art. 7.15 en 7.28 AWB van vergoeding van de geleden schade van de door het BIB in al die jaren gemaakte kosten van inspraak, bezwaar en beroep. Hoogachtend, Namens het Buurtcomité Indische Buurt (BIB) Dr. Ir. R. Koop Ir. Drs. R. Kunz Ir. R. Maks Ir. A. van Straalen CC. Gemeenteraad van Delft Pers Nationale Ombudsman Vice-President van de Raad van State

Tijdelijke bouwopslag zorgt voor overlast

Enkele maanden geleden heeft onze fractie in de commissie aandacht gevraagd  voor de tijdelijke bouwopslag achter het voormalige Lidlpand. Wij hebben toen  gevraagd of een dergelijke opslag was toegestaan en ook gewezen op  risico’s. Er bestond toen al vrees voor mogelijke baldadige acties van voorbijgangers.   

De wethouder kwam hier later op terug en meldde dat deze tijdelijke  opslagplaats was toegestaan. De wethouder regelde dat er doeken om de hekken werden  geplaatst, zodat de stenenopslag in de avonduren en in de weekenden  enigszins  uit het zicht zouden zijn. Maar de hekken worden na het werk niet afgesloten en inmiddels zijn er bij het  voormalige Lidlpand al twee keer ruiten ingegooid met stenen van  de opslagplaats. Van de eigenaar van het pand hebben wij  begrepen, dat de gemeente zich niet voor de schade verantwoordelijk voelt. Dit ondanks het feit, dat de gemeente achter dit pand een tijdelijke bouwopslagplaats  toestaat. Ook de politie zou geen actie willen ondernemen.    Wij hebben de wethouder gevraagd nogmaals aandacht te besteden aan deze zaak en wachten haar reactie af. Fractie Stadsbelangen-Delft