Gemeente moet onterecht geïnde aanslag terugbetalen

Gegevens bewoonster bekend bij onze fractie. Wij hebben deze info wel in de  brief aan het college vermeld, maar uit privacy overwegingen niet in   onderstaande  berichtgeving.   

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, maart 2008   
Betreft : in rekening brengen grafrechten inzake mevrouw   

Geacht college,   

Recentelijk werd onze fractie geconfronteerd met een naar onze mening  een vreemde en onwenselijke situatie. Genoemde inwoonsters kreeg op  8 mei 2007, kenmerk, een bericht van de gemeente met een aankondiging dat de grafrechtentermijn zal verlopen op 18-11-2009. Haar werd verzocht  aan te geven of zij de termijn wilde verlengen dan wel daar afstand van wilde doen.   

Zij vulde keurig het haar toegestuurde formulier in en gaf aan de termijn te willen verlengen. Vervolgens kreeg zij kort daarna een aanslag. Zij  ging in  bezwaar tegen deze aanslag, omdat zij het vreemd vond in 2007 al te  moeten betalen voor een periode die pas op 18-11-2009 ingaat. Het bezwaar  werd op
31-07-2007, aanslagnummer, klantnr., ongegrond verklaard, omdat  de gemeente meent dat, nu zij op 16 mei 2007 aangaf tot verlenging te willen overgaan, dat als datum gezien moet worden waarop de verlenging  is aangevraagd.   

Onze fractie vindt dit een vreemde gang van zaken en het lijkt ons logisch dat u het bedrag, dat u inmiddels heeft geïnd, inclusief rente terug  betaalt aan bedoelde inwoonster. Het ligt toch voor de hand dat u de aanslag pas oplegt in 2009? (kort voor het verlopen van genoemde grafrechtentermijn?)   

Vraag:    1. Bent u bereid het geïnde bedrag ad € 473,00 inclusief rente aan  bedoelde bewoonster terug te betalen? Zo nee, waarom niet?  2. Bent u bereid het beleid inzake het opleggen van aanslagen naar aanleiding van bovengenoemde kwestie te herzien? Zo nee, waarom niet?   

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

Beleid gemeente verlenging grafrechten discutabel

De gemeente Delft heeft wel een hele vreemde manier gevonden om  aanslagen in verband met het verlengen van grafrechten op te  leggen. Een manier die niet valt onder noemer: “de logica van de burger”. Recentelijk werd onze fractie met de volgende situatie geconfronteerd.   

Een inwoonster ontvangt op 8 mei 2007 een brief van de gemeente waarin zij wordt herinnerd aan het feit dat de grafrechten op 18 november 2009 zullen verlopen. Zij krijgt de mogelijkheid aan te  geven of zij per genoemde datum al dan niet afstand wil doen van  de grafrechten en zij wordt verzocht hiervoor een antwoordformulier  in te vullen. Dat doet zij ook op 14 mei 2007 en zij geeft aan de grafrechten per 18 november 2009 te willen verlengen met 10 jaar. Op zichzelf  klantvriendelijk dat de gemeente onze inwoners tijdig informeert over  het verlopen van termijnen.   

Tot haar verbazing ontvangt zij op 18 juni 2007 een aanslag voor  het verlengen van de grafrechten per 18 november 2009. Zij maakt  bezwaar dat de gemeente in 2007 al een aanslag oplegt voor een situatie  die pas ingaat per november 2009. Het bezwaar wordt afgewezen. De gemeente vindt nu de inwoonster, overigens na een spontaan bericht van de gemeente zelf, heeft aangegeven tot verlenging van de grafrechten te willen overgaan, dat de ontvangst van het antwoordformulier  als datum aanvraag verlenging geldt en dat daardoor de aanslag terecht is opgelegd. Nu het bezwaar is afgewezen, betaalt deze inwoonster de aanslag, maar zij blijft het ermee oneens.   

Stadsbelangen zal er bij het college op aandringen deze kwestie nader  te bezien. Het kan toch niet zo zijn, dat de gemeente op deze wijze aanslagen oplegt. Eerst een burger wijzen op een situatie die zich twee  jaar later pas voordoet, vragen om een antwoordformulier in te vullen en vervolgens direct een aanslag opleggen.   

Wij vinden daarnaast dat het geïnde bedrag inclusief rente teruggestort  moet worden naar bedoelde inwoonster en dat de aanslag pas kan worden opgelegd rond het moment dat de termijn grafrechten afloopt. In deze  situatie dus medio 2009. Fractie Stadsbelangen-Delft