Raad 31 maart 2011

raadzaalDe Phoenixgracht bevindt zich straks in een gebied dat de komende 100 jaar gezichtbepalend zal zijn voor onze stad. Alle reden om nog eens serieus naar de plannen van Van der Wedde te kijken. In ieder geval is het zinvol om de raad op basis van feiten een keuze mogelijkheid te bieden. In de commissie heeft onze fractie uitgebreid gewezen op het verschijnsel dat als het college iets niet wil, men vooral de weg kiest van het zoeken naar argumenten waarom iets niet kan in plaats van te zien hoe voorstellen wel te realiseren zijn.

Vreemd dat de wethouder naar aanleiding van een eerdere discussie laat onderzoeken of aanpassing van de bruggen mogelijk zijn, maar als een burger met een goed onderbouwt plan komt, waarin in feite de argumenten van het college worden weerlegd, de wethouder vervolgens met het argument van scopewijziging komt als doorslaggevend argument om geen verdere actie te ondernemen.

Als dat echt zo is, wat wij betwijfelen, dan was het onderzoek dat de wethouder heeft gedaan bij voorbaat al niet nodig geweest. De raad heeft in meerderheid de mond vol van beginspraak. Nu komt een burger met een goed plan en vervolgens wordt hij  het bos ingestuurd. Stadsbelangen vindt dat het plan van van der Wedde, binnen de gestelde kaders, op haalbaarheid onderzocht moet worden. Reden waarom wij samen met de VVD en de ChristenUnie een motie hebben ingediend.Helaas volgde de coaltiefracties, op een coalitielid na, met oogkleppen op de uitleg van de wethouder. Een gemiste kans.

Wij hebben de motie van het CDA met betrekking tot politiesterkte, niet mede ingediend. Deze soort ‘kettingbriefachtige moties’ ogen zeker sympathiek, maar uit de motie kunnen wij niet herleiden of Delft nu een probleem heeft als gevolg van de gevolgde verdelingsrekenmethode. Je kunt de rekenmethode wellicht anders ingevuld willen zien, maar het gaat in feite om de vraag of Delft last heeft van deze rekenmethode. Als deze methode niet leidt tot problemen in ons stad, zien wij ook geen noodzaak deze te veranderen door middel van een goedbedoelde ‘ketting brief’. Naar aanleiding van de beantwoording van de portefeuillehouder hebben wij de motie wel gesteund.

De aanbevelingen van de Delftse Rekenkamer met betrekking tot het rapport over Delft als centrum van kennis en innovatie werd door onze fractie ondersteund. Wel hebben wij er op gewezen, dat bij een vorig onderzoek de raad de aanbevelingen destijds ook heeft aangenomen. In dit recente rapport geeft de Rekenkamer aan, dat een aantal aanbevelingen van destijds niet werden uitgevoerd. De reden daarvan bleef onduidelijk. Daarom heeft Stadsbelangen aangedrongen dat de aanbevelingen nu wel uitgevoerd moeten worden. De wethouder gaf aan dit te zullen doen, maar wel een prioritering te willen aanbrengen. De raad wordt hierover nog geinformeerd.

Fractie Stadsbelangen Delft

Rapport TU Brand Bouwkunde les voor de toekomst

Hoe de conclusies van COT Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement  er uit hadden gezien als bij de brand bij Bouwkunde op 13 mei 2008 wel  slachtoffers waren gevallen, zal altijd een vraag blijven.   

Gelukkig is dat niet het geval geweest mede dankzij voortreffelijk werk  van de BHV van de TU Delft. Het zeer uitgebreide rapport, dat in details  is uitgewerkt, geeft een duidelijk beeld van de gebeurtenissen op die dag  en de dagen daarna. Het rapport laat ook zien dat geen enkele rampoefening  te vergelijken valt met een daadwerkelijke ramp. Want zo mag de brand  van het Bouwkundegebouw wel omschreven worden.   

Juist de diverse toevalligheden van die dag, zoals waterlekkage, kortsluiting  in een koffiezetapparaat, afsluiting deel van de waterleiding, Oostpoortbrug  open op het moment dat de brandweer daar over heen wil, laten zien dat  het vrijwel onmogelijk is om dergelijke situaties vooraf te bedenken en na  te bootsen tijdens een oefening. De echte praktijk blijkt vaak anders en  grilliger te zijn.   

Daarom is het goed dat dit rapport is verschenen.Vooral op het gebied  van verhoging van de brandveiligheid bij grootschalige projecten, de  monitoring  daarvan en de communicatie tussen de diverse onderdelen, die behoren tot  de crisisbeheersingorganisatie, valt het nodige te verbeteren. Ook worden aanbevelingen gedaan voor de brandweer. Het rapport stelt dat  het duidelijk moet zijn wat er van de brandweer wordt gevraagd als het  gaat  om beperken van de schade. Er moet antwoord komen op de vraag of een  binnenaanval verantwoord is als er geen mensen in het gebouw meer  aanwezig zijn.   

De aanbevelingen uit dit rapport worden overgenomen en geconstateerd mag  worden dat na de brand al diverse noodzakelijke verbeteracties zijn  ingezet.  Alertheid blijft desondanks geboden. Een duidelijke les uit deze  rapportage over  een ramp die gelukkig “beperkt” bleef tot materiele schade.   

Fractie Stadsbelangen-Delft