Kieskompas nuttig instrument

KieskompasIn het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 hebben alle partijen een bijdrage geleverd aan Kieskompas. Een nuttig en handig instrument voor  die kiezer die nog geen keuze heeft kunnen maken.

De stellingen op basis waarvan elke partij een standpunt heeft gegeven, kunnen op verschillende manieren worden gelezen en dat bepaalt vaak of je het wel of niet eens bent met een stelling. Een aantal stellingen heeft betrekking op landelijk beleid, waar een lokale partij best een mening over kan hebben, maar waar op lokaal niveau geen invloed op kan worden uitgeoefend. Het blijft jammer, dat Kieskompas geen vergelijking kent tussen de verschillende verkiezingsprogramma’s.

Zo mist Stadsbelangen Delft in de gekozen stellingen het thema lokale lasten voor de inwoners. Voor onze partij zal het de komende jaren de uitdaging worden om, ondanks de noodzakelijke bezuinigingen, de lokale lasten zo laag mogelijk te houden. Wij zijn van mening dat dit kan. Juist door de kansen te benutten die onze stad heeft op diverse terreinen en door een strakke aansturing op besteding van gemeentelijke financiën evenals op de diverse bouwprojecten.

Ook missen wij in de stellingen het onderwerp bereikbaarheid in onze stad.Voor Stadsbelangen Delft een belangrijk speerpunt. Juist als gevolg van de grote bouwprojecten (denk aan Spoorzonegebied) is het van belang dat de bereikbaarheid in en naar onze stad zo optimaal mogelijk wordt georganiseerd. Goede en tijdige communicatie vooraf, logische omleidingsroutes vanuit de logica van de inwoners en inzet van verkeersregelaars moeten daarvoor zorgen. 

Het is jammer dat een aantal stellingen niet echt duidelijk zijn. De stelling ‘Iedereen die gebruik maakt van de thuiszorg krijgt een vaste verpleger, ook al leidt dat tot hogere kosten’ geeft niet aan wat wordt verstaan onder thuiszorg. Is dat verpleging van iemand of huishoudelijk werk? Bovendien kan een vaste verpleger nooit worden gegarandeerd.

De stelling ‘Fietsen die bij het station niet in de rekken staan, moeten altijd worden verwijderd’ geeft niet aan, dat als alle rekken vol zijn en er dan fietsen niet in rekken staan of je dan ook vindt dat deze moeten worden verwijderd.

De stelling ‘De A4 mag worden doorgetrokken naar Schiedam’  kan het idee geven dat Delft daar een beslissende stem in heeft. Dat is niet het geval. Stadsbelangen Delft is overigens voorstander van het doortrekken van de A4 naar Schiedam. De vertragingstactieken van de tegenstanders hebben nu lang genoeg geduurd. Het blijft opmerkelijk dat juist de tegenstanders die zeggen milieu hoog in het vaandel te hebben in feite al jarenlang niets doen aan de onwenselijke situatie op rijksweg 13.

De stelling ‘De kermis moet op de Markt blijven’  is een achterhaalde stelling. De meerderheid van de gemeenteraad heeft hier recentelijk een beslissing over genomen, namelijk dat de kermis van de markt moet verdwijnen. Stadsbelangen Delft was het hier overigens niet mee eens, maar het kan niet zo zijn dat genomen besluiten binnen de kortste keren weer worden terug gedraaid als daar geen onverwachte andere argumenten voor zijn.

In ieder geval blijft Kieskompas een nuttig instrument, waarbij de lezer dit instrument met de nodige nuances zou moeten toepassen.

Voor kieskompas:  www.kieskompas.nl

Stadsbelangen Delft