Rekenkamer trekt eigen onderzoek in twijfel

Tijdens de Algemene Commissievergadering van 23 mei jl. werd het rapport  van  de Delftse Rekenkamer besproken over de besteding van de EZH gelden. Een kritisch rapport. De Rekenkamer was van mening dat het haast onmogelijk was  vast te stellen of de projecten waarover destijds via de Delftse  Duitenactie een raadpleging was gehouden, ook conform deze raadpleging was uitgevoerd.    Vooral bij het project “Investeren in de wijken” was gebleken dat er een  verschuiving had plaats gevonden van materiele zaken naar immateriële zaken. Het EZH geld was bij dit project dus deels besteed aan andere zaken dan waarop burgers destijds hadden gestemd.   

Dat kwam onze fractie niet onbekend voor. Regelmatig heeft onze fractie  in de afgelopen jaren uitgesproken het idee te hebben dat dit project vooral was bedoeld om de wensen van het college, lees: “eigen PvdA  speeltjes”, te kunnen uitvoeren. In de raadsvergadering van april 2001  hebben wij destijds daarover oud wethouder Torenstra stevig aan de  tand gevoeld. Projecten waar burgers niet op hadden gestemd zoals  trapveldjes werden toch opgevoerd evenals het project buurtacademies.   

Opvallend was ook de laatste alinea in de aanbiedingsbrief van de  Rekenkamer  van 20 februari 2006 aan het college. De Rekenkamer schrijft: (citaat) “De onderzoeker dankt de medewerkers van de gemeente voor de  positieve intenties en de bereidheid tot medewerking aan het onderzoek, maar tekent daarbij tevens aan dat de schriftelijke informatievoorziening  ten aanzien van snelheid van oplevering en volledigheid te wensen  overliet.”   

Was hier sprake van bewuste vertraging, zodat de Rekenkamer  haar rapport niet ruim voor de verkiezingen openbaar kon maken? In ieder geval bleek tijdens de discussie onduidelijkheid te bestaan over de vraag of de Rekenkamer alle dan wel de juiste brondocumentatie  had gebruikt. De vertegenwoordigers van de Rekenkamer meldden dit niet  zeker te weten en kondigden tot onze stomme verbazing een aanvullend onderzoek aan. Daarmee trok de Rekenkamer haar eigen onderzoek in twijfel. Een zeer ongeloofwaardige vertoning. Afgesproken is nu dat de Rekenkamer  met nadere informatie naar de raad zal komen over dit onderzoek.   

Stadsbelangen heeft zich aangesloten bij het voorstel vanuit de commissie om alsnog een document te realiseren, waarin exact wordt aangegeven 
welke projecten waarop burgers destijds hebben gestemd zijn gerealiseerd, welk bedrag daarmee was gemoeid, welke projecten niet zijn uitgevoerd en welke projecten zijn toegevoegd. Stadsbelangen is van mening dat onze  burgers er recht op hebben te weten wat er van hun stem terecht is  gekomen. Wordt vervolgd. Fractie Stadsbelangen-Delft

Stadhuis de plek voor besluitvorming

Het houden van gemeenteraads-, of commissievergaderingen buiten het  stadhuis  zal de betrokkenheid van onze inwoners bij de politiek niet vergroten. De ervaring  leert dat men de weg naar het stadhuis heel goed weet te vinden als er onderwerpen worden besproken die men belangrijk vindt. Zeker als het gaat  om  zaken die mensen persoonlijk raken. (denk aan vergunningparkeren in  wijken,  dagopvang)   

Bovendien is het stadhuis een herkenbare plek voor iedereen en er zijn  allerlei  noodzakelijke voorzieningen aanwezig. (microfoons, opname apparatuur,  bodes etc.)  Steeds van plaats veranderen leidt niet alleen tot verwarring bij onze  inwoners,  maar brengt extra kosten met zich mee.  De betrokkenheid van inwoners vergroot je niet door gemeenteraads- of  commissievergadering buiten het stadhuis te houden, maar door als partij  beloften  aan inwoners na te komen. Door te stoppen met politieke machtspelletjes. Door  afstand te nemen van de zogenaamde uitlegcultuur waar diverse partijen en wethouders een handje van hebben. (wij zullen u eens uitleggen, waarom  het plan  zo goed is voor u)

De politiek moet vooral blijven luisteren naar anderen en hun standpunten uiterst serieus nemen. Politieke partijen moeten zelf de  inwoners gaan opzoeken. Daarmee vergroot je de betrokkenheid van inwoners bij de politiek.    Wel denkt Stadsbelangen dat de gemeenteraad vaker gebruik zou moeten maken  van het instrument maatschappelijke verkenningen. Hoorzittingen over  onderwerpen  die bijvoorbeeld betrekking hebben op een bepaald gebied of wijk zouden wel op andere plaatsen dan het stadhuis kunnen worden gehouden. Maar voor  besluitvorming  blijft het stadhuis de aangewezen plek.   

Fractie Stadsbelangen-Delft

Verzet tegen dagopvang Surinamestraat

Het college heeft besloten een vergunning te verlenen voor de verbouw van het pand Surinamestraat 1. Het college heeft de ingebrachte zienswijzen naast zich neergelegd. De verbouwing kost 1,1 miljoen euro.   

Bewoners blijven zich verzetten tegen het verlenen van de vergunning  voor deze verbouw van het pand en zullen in een kort geding tegen de  gemeente Delft proberen de verbouw tegen te houden.   

Stadsbelangen kan zich de irritaties van de bewoners goed voorstellen. Deze  irritaties richten zich vooral op de wijze waarop de locatiekeuze tot stand  is gekomen. Dat was ook de reden waarom onze fractie destijds negatief  adviseerde over deze locatiekeuze. Het college stelt nu dat zij  procedureel  juist heeft gehandeld en een beslissing heeft genomen na overleg met de  commissie Werk, Zorg en Onderwijs die in meerderheid positief adviseerde over deze locatie.    Formeel is hier geen speld tussen te krijgen, maar feit is wel dat de  criteria om tot een juiste locatiekeuze te kunnen komen tijdens de procedure werden  veranderd. Hierdoor is er van echte inspraak destijds geen sprake geweest. Dat steekt nog het meest bij de bewoners en terecht.

Na de bewuste  commissievergadering bleek, dat de vertegenwoordiger van de PvdA niet  exact op de hoogte was van de situatie aan de Surinamestraat en in feite  positief  adviseerde zonder gedegen kennis te hebben van de werkelijke feiten. Stadsbelangen probeerde door middel van agendering van een motie  hierover in de gemeenteraadsvergadering duidelijkheid te krijgen, maar op initiatief van de VVD en ChristenUnie/SGP werd onze motie van de agenda afgevoerd. Stadsbelangen liet deze kwestie onderzoeken door de gemeentejurist. Hij oordeelde dat de raad destijds onjuist had  gehandeld door onze motie van de agenda af te voeren.   

Onze fractie vindt het dan ook terecht dat de bewoners gebruik maken van de beschikbare rechtsmiddelen om deze kwestie door de rechter te laten  beoordelen. Fractie Stadsbelangen-Delft

Dodenherdenking Jaffa

Dodenherdenking Jaffa   

Vrijheid.  Een lang recht pad. Wie weet waarheen? Aan de linker- en rechterkant  duizenden graven.  Ieder graf zijn eigen verhaal. Duizenden doden met allemaal één doel:  Vrijheid.

Van buiten naar binnen

“De ambtelijke organisatie moet met het gezicht naar de burger staan  en niet met de kont”. Een opmerkelijke uitspraak destijds van oud  wethouder Jan Torenstra in zijn poging een cultuuromslag binnen de  ambtelijke organisatie te realiseren. Op zichzelf was deze uitspraak een goede start om een begin met  deze cultuurverandering te maken. Maar met alleen het gezicht naar  de burger staan is niet genoeg.

Veel meer zou men vanuit de  ambtelijke organisatie beleid moeten maken en oplossingsgericht moeten  werken van buiten naar binnen. Dus vanuit de logica van de burger.  Een tijd geleden zagen we weer een voorbeeld hoe bij het oplossen  van een probleem de ambtelijke organisatie, hoe goed bedoeld ook,  vooral de oplossing van binnen naar buiten probeert te zoeken.   

Een inwoner huurt een ruimte van de gemeente en krijgt te  maken met overlast in de buurt. Hierdoor wordt het lastig het bedrijf  te kunnen uitoefenen op deze plek. Overlast die al lang bij de  gemeente bekend was, maar misschien niet bij het grondbedrijf dat  de ruimte destijds verhuurde aan deze inwoner.  Er wordt een praatsessie georganiseerd met de ondernemer, waarbij  diverse ambtenaren vanuit verschillende disciplines aanwezig zijn. Verschillende oplossingen worden aangedragen, waaronder:  “ga in gesprek met de veroorzakers van deze overlast, want de  dialoog is belangrijk.”  Hoewel praten nooit kwaad kan, is dit toch  in feite de wereld op z’n kop.   

Bedoelde inwoner is niet degene die voor overlast zorgt. Hij huurde  enkel een ruimte van de gemeente om zijn bedrijf te kunnen  uitoefenen. En nu krijgt hij het advies tijd te investeren om gesprekken  aan te gaan met de mensen die verantwoordelijk zijn voor deze  overlast. Veel gekker kan het toch niet worden.  Bovenstaand voorbeeld laat zien, dat in deze casus men zich te weinig  inleeft in de problematiek van degene die last heeft van de overlast die  anderen veroorzaken. Vanuit de gemeente probeert men vooral oplossingen  te zoeken van binnen naar buiten in plaats van andersom.  Het geeft maar weer eens aan dat Stadsbelangen niet ten onrechte in  het verkiezingsprogramma heeft aangegeven er voorstander van te zijn, dat beleidsambtenaren regelmatig stages zouden moeten lopen in  het bedrijfsleven (maatschappij) om zo vanuit buiten naar binnen beleid  te kunnen ontwikkelen en oplossingen te zoeken voor onze inwoners.   

Fractie Stadsbelangen-Delft

Zuinig zijn op tradities

Niet echt meer een traditionele reveille op Koninginnedag in Delft, maar wel de  vertrouwde officiële opening van de Delftse festiviteiten op deze dag. Met  fanfares en majorettes zoals dat hoort.   

Het verlate tijdstip, 10.30 uur in plaats van 09.00 uur, leek meer toeschouwers  naar de markt te hebben getrokken. In ieder geval werd aansluitend gestart met het programma op de markt en in dat opzicht dus een geslaagde verandering.    Hoewel burgemeester Verkerk de toeschouwers deed geloven dat de klucht  rond  het uitnodigen van de majorettes aan de openingsceremonie een misverstand was geweest, blijft onze fractie van mening dat de gemeente oorspronkelijk respectloos is omgegaan met onze amateur verenigingen. Verenigingen waar  Delft trots op mag zijn en vooral moet blijven.   

Vreemd vond onze fractie dat alleen mensen die de laatste 10 jaar met een  Ridderorde waren onderscheiden een uitnodiging hadden ontvangen om  aanwezig te zijn op het stadhuis bij de feestelijke opening van  Koninginnedag.  Je vraagt je af waarom niet iedereen die ooit onderscheiden is in Delft  wordt  uitgenodigd. Wie verzint zo’n regel?  Het is weer één van die vreemde kronkels die niet zijn uit te leggen en waardoor mensen die al die jaren aanwezig waren bij de  reveille en zelfs voor gebak zorgden kennelijk niet meer de moeite waard  worden gevonden om uit te nodigen. Laten we vooral zuinig zijn op onze Delftse tradities. Fractie Stadsbelangen-Delft

Inbreng benoeming nieuw college

“De kiezer heeft niet altijd gelijk”. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 
7 maart jl. heeft de kiezer zich minder uitgesproken over het gevoerde beleid in onze stad van de afgelopen jaren. Deze verkiezingen zijn, onder sterke media beïnvloeding van vooral Wouter Bos en Jan Marijnissen, door de kiezer aangegrepen om een duidelijk signaal aan het kabinet Balkenende af te geven. Dat is de conclusie van onze fractie over de uitkomst van de voor onze partij teleurstellend verlopen gemeenteraadsverkiezingen.   

De kiezer heeft dan weliswaar niet altijd gelijk, maar de uitslag van de  gemeenteraadsverkiezingen bepaalt wel eenmaal in de vier jaar de  samenstelling van de gemeenteraad. Zo simpel is dat. Tijdens de informatieronde heeft Stadsbelangen nog even het idee gehad, ondanks het verlies van één zetel, mogelijk deel te kunnen nemen aan  een nieuw college. Dit idee werd ingegeven door het verzoek van de  grootste partij in onze raad. Informateur Stolker vroeg ons het coalitieboek nog niet dicht te doen. En inderdaad. De PvdA noemde Stadsbelangen in de eerste variant. Achteraf bezien moet je je afvragen hoe serieus deze  eerste variant van de PvdA eigenlijk is geweest. De PvdA stapte al snel over naar haar tweede variant met STIP in plaats van Stadsbelangen. Kennelijk  is de kracht, net zoals in de afgelopen 8 jaar het geval is geweest, van vier  Groen Links-zetels sterker dan de kracht van het aantal zetels van de  grootste partij in deze raad.   

In een interview in de Delftse Courant van 23 oktober 1990 zei Dick Rensen  – toen nog bestuurslid van de PvdA – (citaat): “Stadsbelangen wint gemakkelijk  stemmen door steeds van mening te veranderen afhankelijk wie er in het  publiek zit, maar dat helpt de stad wel naar de bliksem”. (einde citaat)  Tijdens de eerste openbare informatie bijeenkomst op 20 maart jl. zei dezelfde  Dick Rensen over Stadsbelangen dat onze partij de afgelopen jaren op constructieve wijze oppositie heeft gevoerd. Voorzitter, in beide gevallen  levert dat hetzelfde eindresultaat op, namelijk: “oppositiepartij”.  Het duidelijke signaal van de VVD richting onze partij hebben wij bij de eerste variant van de VVD ook niet teruggezien. Hoe betrouwbaar kun je zijn? Het  zij zo.   

 Over de informatieronde tenslotte nog één opmerking. Onder de titel:  “Hoe vind je een manier om een partij publiekelijk af te serveren?” waren  wij  getuigen van een theaterstuk, opgevoerd door Groen Links met mevrouw  Bolten in de hoofdrol. “Geef het juiste antwoord op de vragen en u mag  door naar de volgende ronde”. Als dit ook de komende jaren de strategie van  mevrouw Bolten wordt in haar contacten met de raad, dan denkt onze fractie  dat voor haar de installatie vanavond tot wethouder één van de weinige hoogtepunten zal zijn van de komende vier jaar.  Over de nieuwe coalitiesamenstelling hoef je niet verbaast te zijn. Al  heeft  onze fractie zich wel afgevraagd hoeveel minder geslaagde STIP wethouders onze stad zich nog kan permitteren voordat andere partijen in deze raad de  kans krijgen om tot een coalitie te kunnen toetreden. Of het moet zijn  dat de PvdA en Groen Links tot in lengte van dagen STIP in een college zullen  uitnodigen als dank voor het feit dat deze partij 8 jaar geleden zorgde voor een meerderheid binnen de coalitie.   

In ieder geval bleek tijdens de formatieronde al dat je vraagtekens moet zetten  bij de zalvende woorden van de heer Rensen, toen hij tijdens de  informatieavond  op 20 maart jl. zei dat de PvdA graag met alle partijen in de raad wil  samenwerken. De nieuwe coalitie had geen zin om vorige week het EZH rapport te  bespreken en dus werden de coalitiehanden in elkaar geslagen. Een voorteken voor de komende vier jaar? Oud wethouder Torenstra zei het vandaag nog in het AD:  “Aan de oppositie had ik geen boodschap”. Ik roep de PvdA op om de komende vier jaar afstand te nemen van deze uitspraak.  Het nieuwe collegeprogramma Ruimte Zien en Ruimte Maken lijkt een stuk te zijn geworden dat niet is dichtgetimmerd en waarbij je de indruk krijgt dat  binnen de kaders op hoofdlijnen er ook voor de raad mogelijkheden liggen om binnen die  ruimte ook echt ruimte te geven aan het dualisme. Wat onze fractie  betreft had de titel eigenlijk moeten zijn: “Ruimte Zien, Ruimte Maken en Ruimte  Krijgen”.  Maar “Ruimte Krijgen” is kennelijk voor de coalitiepartijen nog een stap  te ver. Het zou de formateur hebben gesierd als de oppositie was uitgenodigd om een  inbreng te kunnen leveren aan het coalitieakkoord.   

In het collegeprogramma zien wij daarnaast ook veel “open deuren op  hoofdlijnen” opgeschreven zoals: “Wij bieden perspectief aan alle Delftenaren. Er  vallen nog  te veel mensen buiten de boot”. Onduidelijk blijft nog hoe de raad het college hier straks op kan beoordelen. Onder inkomen- en armoedebestrijding lezen wij dat de afhandelingtermijn voor het aanvragen van een WWB-uitkering terug  gaat van 8 naar 6 weken. Wij zijn benieuwd welke consequentie dit heeft voor  de beoogde wethouder als blijkt dat deze ambitie niet waargemaakt kan worden. Wij zullen daar t.z.t. wel een suggestie voor doen. De wethouder zullen wij dan ook nauwlettend volgen bij het waarmaken van deze ambitie. Daarnaast lezen wij de bekende kreten als participatie, integratie en  emancipatie.  Overigens opvallend dat wij het woord emancipatie regelmatig in het stuk  tegenkomen en het woord “ouderen” vrijwel niet. En als we het woord  ouderen  wel tegenkomen dan staat het nog tussen haakjes ook. Dat is gek. Ouderen  ormen niet alleen 25% van onze bewonersaantal, maar naar de toekomst toe, de  bekende vergrijzing, zou je dit woord toch meerdere malen in een collegeprogramma  moeten  tegenkomen.   

Het heeft nu niet veel zin om vanavond verder uitgebreid in te gaan op het  collegeprogramma. Nog ruim 200 weken te gaan en dan zal de kiezer weer het beeld  voor de vier jaar daarna bepalen. In de tussentijd zal voor Stadsbelangen  leidend zijn welke voorstellen richting raad komen en welke ruimte wij van zowel  het college als de coalitiepartijen zullen krijgen. Wij zullen deze, zoals u  van ons gewend bent, op inhoud blijven beoordelen. Kritisch en constructief.  Afhankelijk van  de onderwerpen zullen wij in commissies aanwezig zijn en onze inbreng  hebben. Daarnaast zullen wij waar mogelijk de samenwerking blijven zoeken met  alle partijen in deze raad, maar vooral met de inwoners van onze stad. Rest Stadsbelangen nog het nieuwe college de komende vier jaar wijsheid en  kracht toe te wensen. Fractie Stadsbelangen-Delft

Gemeenteraad wil onafhankelijk onderzoek

Het regionale lobbybureau West-Holland Foreign Investment Agency dat  buitenlandse bedrijven naar onder andere Delft probeert te krijgen is negatief in het nieuws gekomen.   

Het bureau zou onjuiste informatie in haar jaarverslagen hebben verstrekt  van de resultaten die het bedrijf zou hebben behaald. Delft heeft in 2004  € 90.000,– subsidie verstrekt aan het WFIA.  Het is daarom noodzakelijk dat deze kwestie wordt onderzocht door middel van een onafhankelijk onderzoek. De gemeente Den Haag heeft een dergelijk  onderzoek aangekondigd, maar hierover moet de Haagse gemeenteraad nog  een definitief besluit nemen.   

Het college heeft aangekondigd zich te willen aansluiten bij dit onderzoek en  eerst de resultaten hiervan te willen afwachten alvorens met een reactie  te  komen. De Delftse gemeenteraad heeft op initiatief van de SP een eigen  motie  aangenomen. Stadsbelangen heeft deze motie mede ondertekend. In deze motie draagt de Delftse gemeenteraad het college op een  onafhankelijk  onderzoek te doen dan wel zich aan te sluiten bij het Haagse onderzoek,  mits  deze niet wordt geleid of uitgevoerd door de bestuursvoorzitter van het  WFIA en tevens wethouder in Den Haag of een andere betrokkene bij het WFIA.   

Stadsbelangen wil weten wat de echte effecten en resultaten zijn geweest voor onze stad. Onze inwoners hebben daar recht op. Deze kwestie zal  zeker nog een vervolg krijgen en het is terecht dat de gemeenteraad  hierover een eigen signaal heeft afgegeven aan het college. Fractie Stadsbelangen

Traditionele Delftse evenementen voorlopig gehandhaafd

Nadat Stadsbelangen in de Algemene Commissievergadering al opmerkingen had gemaakt over de afwijzing van de subsidieverstrekking voor het Jazzfestival en  het niet meer uitnodigen van de majorettekorpsen bij de reveille op  Koninginnedag, heeft het college wijselijk een aantal zaken teruggedraaid. Het Jazzfestival kan nu toch voor de 21e maal worden georganiseerd in onze stad.  Het college heeft alsnog besloten voor dit jaar subsidie toe te kennen.  Stadsbelangen  is van mening dat een dergelijk festival, waar zo veel Delftse inwoners  plezier  aan beleven, elk jaar gehouden moet worden. Natuurlijk mag best eens met  de  organisatie van gedachten worden gewisseld over de wijze waarop het  festival  het door de gemeente zo gewenste nieuwe elan zou kunnen krijgen. Maar  daarmee  moet je in een vroeg stadium met elkaar om de tafel gaan zitten en niet  een  aantal maanden van te voren roepen dat men geen subsidie krijgt omdat er  gebrek  aan nieuw elan zou zijn. Nog afgezien van de vraag wat dat inhoud. Reveille Koninginnedag  worden de majorette nu toch uitgenodigd bij de reveille op Koninginnedag. Gezien  het tijdstip, aanvang 10.30 uur, kan er eigenlijk niet meer van een  reveille worden  gesproken, maar eerder van de opening van de activiteiten op Koninginnedag. festival,opmerkingenHet blijft voor Stadsbelangen nog steeds onduidelijk wie in eerste  instantie  besloten heeft de majorettes niet meer uit te nodigen. De “ballen” worden  wat  dat betreft vrolijk naar elkaar doorgeschoven. In ieder geval een les voor de toekomst voor de gemeente om op nette wijze met zowel Delftse evenementen en de deelnemers om te gaan.    Fractie Stadsbelangen-Delft

Traditionele evenementen ter discussie?

Stadsbelangen is zeer geirriteerd over de manier waarop het demissionaire  college omgaat met traditionele evenementen die al jaren in onze stad  worden gehouden. Vooral het late tijdstip waarop organisaties duidelijkheid  krijgen over wat men van de gemeente kan verwachten. Verenigingen en veel vrijwilligers worden zo in de kou gezet en dat kan toch niet de  bedoeling zijn van een gemeente die zegt culturele activiteiten hoog in het vaandel  te  hebben staan.   

Stadsbelangen zal op 23 maart in de Algemene Commissie bij de rondvraag  onderstaande vragen stellen. Deze hebben betrekking op zowel het Jazzfestival  als de reveille op Koninginnedag.  Jazzfestival  De Stichting heeft op dit moment nog steeds geen duidelijkheid over de  subsidieaanvraag. Stadsbelangen wil weten waarom hier nog steeds geen  besluit  over is genomen. Gezien het feit dat het festival in augustus zal plaats vinden  (afhankelijk of subsidie wel of niet zal worden toegekend), vindt onze  fractie het  niet acceptabel dat het college (demissionair) hierover nog steeds geen  duidelijkheid  heeft gegeven. Wij willen weten wanneer die duidelijkheid er komt. Reveille Koninginnedag  Ons is gebleken, dat de gemeente eigenhandig heeft besloten een andere  invulling  aan de reveille op Koninginnedag 2006 te willen geven. Zo wordt de  aanvangstijd  verschoven naar 10.30 uur en mogen alleen de tamboerkorpsen hieraan  meedoen. De majorettekorpsen (ca. 200 deelneemsters) worden niet meer bij de  reveille uitgenodigd en mogen ‘s middags aan activiteiten meedoen. De deelnemers  werden  hiervan door middel van een brief van de gemeente,
dd. 21 maart 2006 op de  hoogte gesteld   

Stadsbelangen is zeer verbaasd over deze gang van zaken. Nadat over de  reveille  twee jaar geleden al problemen waren geweest, werd de reveille vorig  jaar, conform  de Delftse traditie, weer in ere hersteld. Stadsbelangen heeft stellig de  indruk dat de  gemeente de verandering eenzijdig heeft geregeld zonder overleg met de  deelnemers  aan de reveille. Wij willen weten wie dit nu heeft besloten en of er  overleg is geweest  met de deelnemers. Zo ja, wanneer en met wie. Daarnaast vinden wij het  verbazingwekkend dat men zo laat wordt geïnformeerd over deze verandering.   

De deelnemende verenigingen (tamboerkorpsen en majorettes) zijn al lang  bezig met de voorbereidingen. We hebben het dan nog niet over al die vrijwilligers.  Het is toch vreemd  dat de gemeente zo kort voor een evenement pas duidelijkheid geeft? Op deze wijze kan van organisaties toch niet in redelijkheid worden verwacht dat men evenementen op een  goede wijze organiseert? Moeten we nu uit de werkwijze van de gemeente opmaken dat  men op slinkse wijze traditionele Delftse evenementen de nek om wil  draaien?  (wij verwijzen hierbij ook naar onze rondvraag over het Jazzfestival)   
Fractie Stadsbelangen-Delft