gevangenisAan                  : het college van Burgemeester en Wethouders
Datum             : 3 mei 2010

Betreft             : stand van zaken stadsgevangenis

Geacht college,

In de vorige raadsperiode heeft de heer Stoop door middel van schriftelijke vragen aandacht gevraagd naar haalbaarheid voor een publieksfunctie van de Steen. (bekend als de stadsgevangenis) Op 3 september 2009 antwoordde uw college onder andere als volgt: 

‘Resumerend zullen wij de publieksfunctie van ’t Steen en de daarmede gemoeide kosten nader onderzoeken. Daarbij zullen de bestaande en toekomstige museale- en educatieve initiatieven rond het thema Willem van Oranje alsmede het stadsmarketingbeleid nadrukkelijk worden betrokken. Wij verwachten dat bedoeld onderzoek binnen een maand is afgerond.’

Op 1 februari 2010 heeft de heer Stoop per e-mail aan oud wethouder Merkx gevraagd naar de stand van zaken. Zij antwoordde dezelfde dag dat het haalbaarheidsonderzoek bijna klaar was. Nog even geduld was haar reactie. Hoewel wij begrijpen dat de wisseling van de ‘wacht’ enige vertraging kan opleveren, willen wij graag geïnformeerd worden over de huidige stand van zaken.

Wanneer kunnen wij de in februari 2010 toegezegde reactie verwachten?

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman