geldNaar aanleiding van uw beantwoording, dd. 02-11-2011 uw kenmerk 1188233, op de schriftelijke vragen van de fractie van Leefbaar Delft van 30 oktober en 2 november 2011, meent onze fractie dat de beantwoording door het college vraagt om een vervolgactie. Reden waarom wij het college aanvullende schriftelijke vragen hebben gesteld over dit onderwerp.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 27 november 2011

Betreft : vervolgvragen studievergoeding ex-wethouders

Geacht college,

Naar aanleiding van uw beantwoording, dd. 02-11-2011 uw kenmerk 1188233, op de schriftelijke vragen van de fractie van Leefbaar Delft van 30 oktober en 2 november 2011, heeft onze fractie een aantal aanvullende vragen. Uw beantwoording vraagt naar onze mening om een vervolgactie.

Bij de beantwoording op vraag 2. geeft u onder andere aan dat de regeling outplacement en loopbaanfaciliteiten gewezen wethouders gemeente Delft 1996 van toepassing was bij de toekenning van de studievergoeding. U verwijst daarbij naar de artikelen 2 en 6 van deze regeling, waarbij het college de bevoegdheid heeft om besluiten te nemen op aanvragen outplacementfaciliteiten.

Stadsbelangen meent dat er aanleiding is om deze regeling naar de toekomst toe te herzien. De forse studievergoedingen, die kennelijk toegekend kunnen worden aan ex-wethouders, staan in geen enkele verhouding tot studievergoedingen waar werklozen in het kader van de werkloosheidswet een beroep op kunnen doen. Bij beoordelingen van bedoelde aanvragen zouden bijvoorbeeld kansen op de arbeidsmarkt in relatie tot bijvoorbeeld opleidingen en diploma’s, die men heeft behaald voor het wethouderschap, betrokken moeten worden.

  1. Is het juist dat er, gezien uw beantwoording op vraag 2 n.a.v. de vragen van Leefbaar Delft, de outplacementregeling en loopbaanfaciliteiten gewezen wethouders gemeente Delft 1996,  sprake is van een Delftse regeling? Als dat zo is, bent u bereid deze regeling op het punt van studiekostenvergoeding te herzien? Zo ja, wanneer en zo nee, waarom niet?
  2. Bent u bereid de gemeenteraad, indien u bedoelde regeling gaat herzien, hierover inhoudelijk te informeren? Zo nee, waarom niet?

Afhankelijk van uw beantwoording zal onze fractie bezien of er aanleiding bestaat deze kwestie in de gemeenteraad ter bespreking aan de orde te stellen.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman