raadzaalIn de gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2011 werden diverse moties ingediend bij de behandeling van de Kaderbrief. Een aantal moties werd door Stadsbelangen mee ingediend. 

1. De motie Eigen bijdrage WMO van CU en van Oort heeft Stadsbelangen niet gesteund. Wij zijn het met de wethouder eens dat dit onderwerp in een breder verband moet worden geregeld. Binnenkort komt hier een voorstel over.

2. De motie WIZ en de Zorginstellingen van de PvdA bleek een overbodige motie te zijn, omdat het college al uitvoering geeft aan de samenwerking tussen WIZ en de Zorginstellingen.

3. De motie Eigen Kracht conferenties van CU en D66 heeft Stadsbelangen niet gesteund, omdat wij van mening zijn dat mensen die problemen hebben vaak juist niet op eigen kracht deze kunnen oplossen.

4. De motie Bereikbaarheid heeft Stadsbelangen mee ingediend samen met de CU en fractie van Oort. Het college wil bezuinigen op de bereikbaarheid van onze stad. Stadsbelangen is het hiermee oneens. De meerderheid van de raad verwierp deze motie.

5. De motie Fiets parkeren in het Spoorzone gebied van D66 en van Oort heeft onze fractie niet gesteund. De motie pleitte ervoor om het handhavingsgebied foutparkeren met enkele straten uit te breiden in het Westerkwartier. Nog afgezien van de vraag of dit kan worden geregeld, zou uitbreiding van de handhaving met een paar straten leiden tot verschuiving van de problemen naar andere straten in deze wijk.

6. De motie Delft fietst van de PvdA, D66, STIP, Groen Links, van Oort en Leefbaar Delft heeft onze fractie niet gesteund. Dit omdat deze fracties nu al extra budget willen vastleggen voor de periode vanaf 2013. Stadsbelangen vindt dat een dergelijk voorstel later moet worden bezien afhankelijk van de financiële situatie op dat moment.

7. Samen de VVD heeft Stadsbelangen de motie Duurzame verkeersoplossing TU Noord gebied ingediend. De verkeersproblemen in dat gebied zijn groot. De motie draagt het college op om samen met de bewoners in dit gebied tot een aanvaardbare en structurele oplossingen te komen. De meerderheid van de raad dacht hier anders over. De motie werd verworpen.

8. Samen met de CU en de VVD heeft Stadsbelangen de motie Verkeersmaatregelen van  Foreestweg-Kristalweg ingediend. Het college wil de maatregelen die nodig zijn voor dit gebied uitstellen. Stadsbelangen vindt dat onverantwoord gezien de toename van het verkeer in dit gebied als gevolg van activiteiten in de Harnaschpolder. De motie werd verworpen.

9. De motie Bevriezen woonlasten van de VVD hebben wij niet gesteund. De voor de bühne motie is niet realistisch in een tijd van noodzakelijke bezuinigingen. Conform ons verkiezingsprogramma, waarin wij alleen stijging van lasten met het indexeringscijfer acceptabel vinden, ging deze motie verder. Dat vonden wij onverantwoord.

Met de Kaderbrief zijn wij niet akkoord gegaan. Dit omdat wij de geloofwaardigheid van deze Kaderbrief in twijfel trekken gezien de nieuwe ontwikkelingen rond het Nieuwe Kantoor. Daarnaast maken wij bijvoorbeeld andere keuzes op het gebied van bereikbaarheid, het ophalen van vuilnis en het onderhoud van onze stad.

Fractie Stadsbelangen Delft