Nieuwsbrief fractie 2011/01

De politieke groepering Stadsbelangen Delft heeft dit jaar diverse plannen gemaakt gericht op de toekomst van de partij. Eén van deze plannen is om door middel van een (digitale) nieuwsbrief zowel onze leden als belangstellenden te informeren over de activiteiten en ingenomen standpunten van de fractie. Deze nieuwsbrief zal eenmaal per twee maanden worden verzonden.

Samenstelling fractie
Sinds de verkiezingen in maart 2010 bestaat de fractie uit Aad Meuleman, Wim de Koning, Simone van Dijk, Werner Bremer, Bram Stoop, Koos den Haan en Harry van Adrichem. Alle fractieleden hebben een wijk als aandachtsgebied. Voor bijzonderheden/vragen in uw wijk of omgeving kunt u met hen contact opnemen door middel van een emailbericht aan stadsbelangen@delft.nl. Ook kunt u uw vragen/informatie sturen naar het post-, bezoekadres van de fractie: Stadhuis, Markt 87 (achterzijde Stadhuis), 2611 GS Delft.

   Naam aandachtsgebied
    Aad  
   Aad Meuleman
wijk Buitenhof/Voordijkshoorn/Harnaschpolder
    1wim
   Wim de Koning
wijk Tanthof
    1simone 
   Simone van Dijk
wijk Binnenstad
    1werner
   Werner Bremer
wijk Vrijenban
    1bram
   Bram Stoop
wijk Wippolder
    1harry
   Harry van Adrichem
wijk Westerkwartier.Olofsbuurt/Hof van Delft
    1koos
   Koos den Haan
wijk Voorhof

Overzicht ingediende moties en amendementen
motie het Nieuwe Kantoor (Stadskantoor)
Samen met de SP, Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft wilden wij, dat de diverse varianten, zoals aangegeven in het voorstel van het college en onze variant (we bouwen wat Delft verplicht is te doen) door een externe en deskundige partij laten onderzoeken, zodat de raad op basis van een dergelijk onderzoek kan controleren of het college een juiste keuze heeft gemaakt. De meerderheid van de gemeenteraad steunde ons voorstel niet.

Standpunten fractie  tijdens de begrotingsbehandeling 2011-2014
– voor een schone stad (geen bezuinigingen op het schoonmaken van de stad, oa graffiti, hondenpoep, zwerfvuil, ophaalfrequentie vuilnis)
geen forse bezuinigingen op DOK en theater de Veste (cultuur blijft belangrijk en zeker DOK en theater de Veste zijn belangrijke culturele pijlers)
– het nakomen van eerdere toezeggingen over de bijdrage van de gemeente in verband met de renovatie van de Nieuwe Kerk (een geweldige publiekstrekker)
geen lastenverzwaring voor onze sportverenigingen
– schrappen bezuinigingen WestHolland Foreign Investment Agency (zij realiseerden de afgelopen jaren ruim 300 banen in onze stad en Stadsbelangen vindt werkgelegenheid belangrijk)
– motie ‘Praat met de raad’ werd aangenomen. Een nieuwe manier vinden van inspreken over niet geagendeerde onderwerpen, waardoor burgers zich serieus genomen moeten voelen
– motie slaagkans sociale huurwoningen samen met de SP werd aangenomen
– de strekking van onze motie over het Persoons Gebonden Budget werd overgenomen
– verder steunde onze fractie moties over de Nieuwe Kerk, Integraal zorgbeleid, Crisisopvang jongeren, Veilig uitgaan, Bouwen met je buren, Openbaar vervoer (motie door ons mede ingediend met ChristenUnie), beginspraak, Regeldruk ‘Kil de paarse krokodil’ (terugdringen bureaucratie), Internationaal solidariteitsbeleid

Kort overzicht andere standpunten fractie in 2010
– De fractie stelde vragen naar aanleiding van schorsing van een panellid Wonen Zorg Welzijn (WZW.) Hierdoor was de instantie die dit lid vertegenwoordigde in genoemd panel niet meer vertegenwoordigd. Een situatie die voor Stadsbelangen niet acceptabel was.
– Op 3 mei 2010 herinnerde de fractie het college aan de toezegging met een reactie te komen over de stadsgevangenis. Een kwestie die al liep vanaf 2009. Inmiddels zal de stadsgevangenis in het stadhuis met ingang van het nieuwe toeristenseizoen voor bezoekers te bezichtigen zijn.
– De diverse bouwprojecten in onze stad leiden tot veel omleidingen voor het verkeer en daardoor ook tot onduidelijkheid voor bezoekers en bewoners. De bebording is niet altijd bedacht vanuit de logica van de burger. Stadsbelangen heeft het college hierop gewezen.
– Stadsbelangen heeft zich ook verbaasd en kritisch uitgelaten over de gang van zaken rond de Sint Sebastiaansbrug. Inmiddels heeft het college, mede op aandrang van onze fractie, de mogelijkheid onderzocht om tot herstructurering van de brug over te gaan. De uitkomst van dit onderzoek wordt binnenkort verwacht.
– Het Spoorzoneproject vraagt om de nodige aandacht en een kritische blik. Het is verbazingwekkend dat er nu al een vertraging van twee jaar is ontstaan, terwijl er in feite ‘nog niets’ echt schokkends is gebeurd. De bouw van het Nieuwe Kantoor wordt door het college doorgezet. Stadsbelangen vindt dat deze bouw opnieuw bezien moet worden. Zeker in het licht van de nodige bezuinigingen waaraan Delft de komende jaren invulling moet geven.
– De plannen in en rond het TU gebied vragen om extra betrokkenheid van de bewoners van de Wippolder. De TU plannen kunnen inhouden, dat de Wippolder geconfronteerd zal worden met vergunning parkeren.
– Met de bezuinigingen die het college voor de komende jaren heeft voorgesteld, is Stadsbelangen niet akkoord gegaan. Bezuinigingen op onderhoud van wegen, het ophalen van vuilnis en vooral cultuur zijn te fors ingezet. Daartegenover zouden bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden door geplande bouwprojecten, zoals bijvoorbeeld het Nieuwe Kantoor, versmalling Voorhofdreef opnieuw te bezien.
– Stadsbelangen heeft ook aandacht gevraagd voor de bezuinigingen die zijn doorgevoerd inzake het strooibeleid van de gemeente en het financiële risico dat de gemeente loopt als bewoners schade oplopen vanwege het onvoldoende strooien van gladde wegen.

Jubileum
Op 12 december 2010 bestond de politiek groepering Stadsbelangen Delft 25 jaar. Tijdens een goed bezochte receptie werd de rol van Stadsbelangen in de afgelopen 25 jaar onder de loupe genomen, maar ook vooruit gekeken naar de toekomst. Met nieuwe mensen in gelederen wil Stadsbelangen ook de komende 25 jaar actief blijven in lokale politiek. Kritisch en constructief.

Bezoeken bewoners- en belangenverenigingen
De fractie heeft dit jaar een start gemaakt het bezoeken van bewoners- en belangenverenigingen in onze stad. Het is juist belangrijk om informatie te krijgen vanuit deze verenigingen. Zo staan er voor 2011 nog meer activiteiten gepland.

Meedoen!
Stadsbelangen blijft op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor onze stad en dat willen doen door zich bij onze partij aan te sluiten. Interesse? Neem dan contact op met de fractiesecretaris Koos den Haan, tel.: 06-33919677 of fractievoorzitter Aad Meuleman, tel.: 06-22916803. Ook kunt u ons per email bereiken: stadsbelangen@delft.nl  Daarnaast kunt u onze fractie ook schriftelijk benaderen: Stadhuis, Markt 87 (achterzijde Stadhuis), 2611 GS Delft.

Een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *