mecanoo_delft_westvestVanaf het moment dat dit college kenbaar maakte dat Delft de komende vier jaar 30 miljoen euro moet gaan bezuinigen, heeft Stadsbelangen in het kader van mogelijkheden om bezuinigingen te realiseren dan wel in het kader van herzien van plannen gewezen op de enorme investeringskosten die gemoeid gaan met realisatie van het Nieuwe Kantoor.

Wij hebben tot op heden steeds gepleit om te bezien of de kosten, die gemoeid zijn met dit project, naar beneden konden worden bijgesteld. Overigens bleek bij de vorming van deze coalitie de voorgestelde 30 miljoen bezuinigingen nog niet eens het maximum scenario te zijn. Het kan dus zijn dat tijdens de rit van dit college een bijstelling van het bezuinigingsbedrag naar boven noodzakelijk wordt. Niet uit te sluiten dus en extra reden kritisch naar dit project te kijken. (nut en noodzaak)

Tot onze verbazing wil dit college kennelijk onder geen enkele voorwaarde bezien of het plan van het Nieuwe Kantoor kan worden herzien. Ja, de raad kreeg een strategienota toegestuurd, maar iedereen weet hoe het in de politiek werkt. Elke nota kun je vooraf schrijven naar het gewenste eindresultaat en de raad………..de raad staat op meters afstand en is daardoor onvoldoende in staat, heeft daarvoor ook niet de nodige kennis in huis, om haar sturende en controlerende taak uit te voeren bij projecten met een dergelijke omvang. Een conclusie die ook de rekenkamer heeft getrokken.

En juist bij een project zoals deze, waar veel gemeenschapsgeld mee is gemoeid, moet de raad in staat worden gesteld haar taak op een goede manier te kunnen uitvoeren. De strategienota van het college geeft onvoldoende mogelijkheden voor de raad om te controleren of het besluit van het college om door te gaan in de 80/20% variant voor Delft echt de juiste keuze is.

Daarom wilden wij, samen met de SP, Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft, dat de diverse varianten, zoals aangegeven in de strategienota en onze variant (we bouwen wat Delft verplicht is te doen) door een externe en deskundige partij tegen het licht worden gehouden, zodat de raad op basis van een dergelijk onderzoek kan controleren of  het college een juiste keuze heeft gemaakt, zoals aangegeven in de strategienota.

Geen vreemd verzoek, want nu is daarvoor nog wel de mogelijkheid om dat te doen. Vooral de coalitiepartijen vonden, in tegenstelling tot de rekenkamer, dat zij wel de gewenste kennis in huis hadden om nu te beslissen dat de rijdende trein gewoon moet doorrijden met alle financiële risico’s vandien. Hoe onverstandig kun je zijn. In ieder geval zal Stadsbelangen de gang van zaken rond het Nieuwe Kantoor scherp blijven volgen. 

Fractie Stadsbelangen Delft