Kader geloofwaardigheid

college2In de commissie Algemeen van 15 juni 2011 stond de vervolgdiscussie over de Kaderbrief op de agenda. Onze fractie heeft aangegeven dat deze discussie op een later moment moet worden gevoerd.

Gezien de ontwikkelingen vorige week met betrekking tot het Nieuwe Kantoor, vraagt onze fractie zich niet alleen af of het zin heeft serieus verder in te gaan op de Kaderbrief, maar nog meer hoe geloofwaardig en capabel dit college is evenals de coalitiepartijen.

Wij zijn tijdens de eerste behandeling over deze Kaderbrief in de commissievergadering van mei uitgebreid ingegaan op de gang van zaken met betrekking tot het Nieuwe Kantoor en dat niet voor de eerste keer. De discussie van november 2010 ligt ons nog vers in het geheugen. Al onze argumenten werden weggehoond door het college met allerlei tegen argumenten die uit de hoge hoed werden getoverd en slaafs werden overgenomen door de coalitiepartijen.

Er was sprake van een rijdende trein die niet gestopt kon worden, geen scopewijzigingen, problemen met het tunneldak, risico van extra vertraging, schadeclaims en nu, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, lijken deze argumenten niet meer van toepassing te zijn en wil het college de raad in een soort overrompelingstactiek eind juni een beslissing laten nemen over een gewijzigd plan.

Met het nieuwe plan zouden de kosten voor de bouw van het Nieuwe Kantoor 
9 miljoen lager zijn. Tijdens de commissie bleek dat het maken van een nieuw plan ca 1,5 miljoen euro extra kost. Geen besparing van 9 miljoen, zoals het college de stad voorhoudt, maar ca. 7,5 miljoen.   

Voeg daar nog bij de conclusies van de rekenkamer over de effectiviteit van het geldverslindende beleid van de wijkaanpak in de afgelopen jaren en het leegraken van de reserves. Daarom vond onze fractie dat de discussie in de commissie Algemeen niet moest gaan over deze Kaderbrief, maar over de vraag hoe capabel dit college is om onze stad te besturen. Pas als daar een afdoende antwoord op is, heeft het zin de Kaderbrief verder te bespreken.

Stadsbelangen gaf de commissie als kader mee: ‘bespreek geloofwaardigheid college.’

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *