Het invoeren van betaald parkeren in de wijken lijkt een melkkoe te worden voor de Gemeente Delft. Hart voor Delft heeft in mei 2021 schriftelijke vragen aan het college gesteld met betrekking tot de aankondiging om betaald parkeren in de Indische buurt in te voeren. Alle antwoorden van het College waren dermate vaag en onvoldoende dat Hart voor Delft genoodzaakt was schriftelijke vervolg vragen aan het College te stellen.

Hierna de oorspronkelijke vragen, de antwoorden van het college (cursief) en de reactie hierop met aanvullend vervolg verzoek van Hart voor Delft aan het College.

 1. Hoeveel bewoners van de Indische buurt, zelf in het bezit van een auto, hebben geklaagd over het parkeren en willen dat de gemeente betaald parkeren gaat invoeren? Op welke dagen zijn deze klachten binnengekomen?
  Antwoord 1. Het aantal klachten van bewoners in bezit van een auto wordt niet bijgehouden. De hoeveelheid klachten is niet bepalend voor invoering van gereguleerd parkeren. Klachten zijn wel signalen die gebruikt worden om nader onderzoek te doen naar de parkeerdruk en eventuele invoerring van parkeerregulering. Parkeerregulering wordt alleen ingevoerd als daar noodzaak toe is. Hiervoor zijn met de raad kaders afgesproken.
  Aanvullend 1. U geeft geen antwoord en draait er om heen! Op basis van uw reactie kunnen wij opmaken dat GEEN ENKELE bewoner van de Indische buurt betaald parkeren wil. Dus is de noodzaak absoluut niet aanwezig. U geeft verder aan dat hiervoor kaders zijn afgesproken met de raad! Ik wil u er op attent maken dat de ‘parkeer’ kaders niet met de oppositiepartijen zijn afgesproken! De coalitiepartijen hebben de parkeertransitie er doorheen gedrukt. De kaders zijn dus slechts met een deel van de raad afgesproken. U moet wel eerlijk zijn tegenover onze inwoners.
 2. Wie bepaalt de meettijdstippen en worden deze tijdstippen vooraf bekend gemaakt? Zo ja: waar en hoe worden deze dan bekend gemaakt?
  Antwoord 2. De maatgevende tijdstippen van het parkeerdrukonderzoek zijn gelijk aan de momenten die het CROW landelijk adviseert:
  Dag                              Tijdsblok
  Werkdagochtend        10-12 h
  Werkdagmiddag         13-16 h
  Werkdagavond            20-22 h
  Werkdagnacht             01-04 h
  Koopavond                  19-21 h
  Zaterdagmiddag         13-16 h
  Zaterdagavond            20-22 h
  Zondagmiddag            13-16 h
  Zondagavond              20-22 h
  Voor ieder maatgevend moment laten we twee metingen uitvoeren. De metingen vinden altijd plaats op reguliere dagen buiten de vakantieperioden. Om het onderzoek niet te beïnvloeden geven we alleen grofweg de periode van uitvoering van het onderzoek aan en nooit de exacte tijdstippen van meting in een straat. De vooraankondiging en de resultaten van het onderzoek delen we met bewoners in een bewonersbrief.
  Aanvullend 2. Ook op deze vraag geeft u geen antwoord!
  U geeft een wollig antwoord waar wij niets mee kunnen! U geeft ‘grofweg de periode van uitvoering’ aan! Iemand zal toch de tijdstippen bepalen?
  Wederom verzoeken wij u om een antwoord op deze vraag.
 3. Wie beoordeelt de resultaten van de parkeermetingen en zijn deze resultaten ook beschikbaar voor de bewoners uit de Indische buurt?
  Antwoord 3. De parkeerdrukmeting wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd verkeersadviesbureau. Ambtelijk worden de resultaten van de parkeermetingen beoordeeld. We informeren bewoners van de Indische buurt met een bewonersbrief over de resultaten van de parkeerdrukmeting en de eventuele vervolgstappen.
  Aanvullend 3. Ook op deze vraag geeft u geen antwoord!
  Wij vragen of de resultaten van de parkeermetingen (uitgevoerd door een gespecialiseerd verkeersadviesbureau) beschikbaar zijn voor de bewoners van de Indische Buurt en dus niet (een hiervan afgeleide) rapportage van de gemeente. Gaarne alsnog antwoord op deze vraag.
 4. Acht het College de metingen representatief, met inachtneming van onder meer het vele thuiswerken vanwege corona, mensen aan huis gekluisterd zitten en bijna nergens heen kunnen ook vanwege corona, huidige woningnood waardoor kinderen (met auto) langer thuis wonen en door verkamering (meer zelfstandige personen met auto per woning!)?
  Antwoord 4. De situatie is anders dan normaal. Toch krijgen we ook op dit moment signalen van overlast van bewoners en ondernemers. Dit is aanleiding om nu al een parkeerdrukmeting te doen.
  Het onderzoek wordt uitgebreider uitgevoerd door het combineren van het parkeerdrukonderzoek met een kentekenonderzoek naar postcodeniveau van de eigenaren. Met het kentekenonderzoek krijgen we meer inzicht in het motief van de parkeerder. We kunnen zo bijvoorbeeld onderscheid maken tussen een bewoner uit de buurt zelf en een bewoner uit een naastgelegen gereguleerd gebied die in de buurt parkeert om het vergunningparkeren te ontwijken of derden die niet in de omgeving wonen.
  Door deze gegevens toe te voegen aan alle maatgevende momenten waarop we de parkeerdruk meten, krijgen we een helder beeld van de effecten die we met een eventuele regulering kunnen bereiken. Met dit inzicht is het onderzoek representatief.
  Aanvullend 4. Ook op deze vraag geeft u geen gericht antwoord!
  U komt met een standaard ‘verhaaltje’ over kentekenonderzoek. U ontwijkt hiermee de essentie van de vraag of het onderzoek representatief is in deze ‘corona’ tijd!
  Wederom verzoeken wij u om een serieus antwoord op deze vraag.
 5. Voordat de bewoners de eerste keer per brief op 21 april 2021 zijn geïnformeerd lag mogelijk het besluit van invoering betaald parkeren Indische buurt al vast, namelijk eind 2021! Kunt u motiveren waarom college zo met de burgers om gaat?
  Antwoord 5. Het besluit tot invoering van gereguleerd parkeren in de Indische buurt is nog niet genomen. We onderzoeken eerst de noodzaak. Er is sprake van een mogelijke uitbreiding van regulering als gevolg van een structureel te hoge parkeerdruk. De structureel hoge parkeerdruk moet blijken uit het onderzoek. Hierover is met de raad vastgelegd dat we regulering invoeren als binnen een loopafstand van 200 meter ten opzichte van het huidige gereguleerde gebied (op minimaal 2 maatgevende momenten in de week) de bezetting van parkeerplaatsen hoger dan 90% is. Dit moet tijdens minimaal 2 verschillende metingen zijn vastgesteld.
  Aanvullend 5. Ook op deze vraag geeft u geen antwoord!
  In de bewonersbrief staat toch heel duidelijk dat het college van B&W al een invoeringsdatum heeft gepland, namelijk najaar 2021! Dus voordat u een eerste communicatie naar de bewoners van de Indische Buurt heeft gestuurd was het draaiboek al klaar!
  Verder geeft u aan  “We onderzoeken eerst de noodzaak”. Uw hele onderzoek is zinloos omdat 100% (afgerond) van de bewoner van de Indische buurt betaald parkeren niet wil.
  Wederom verzoeken wij u om een serieus antwoord op deze vraag.
 6. Waarom drukt u betaald parkeren toch door, terwijl u weet dat de gehele Indische buurt betaald parkeren niet wil?
  Antwoord 6. Een deel van de buurt verzoekt om regulerende maatregelen te nemen. Wij nemen regulerende maatregelen alleen op basis van de met de raad afgesproken objectieve kaders van proactieve regulering. Hiervoor voeren wij eerst het parkeerdrukonderzoek uit in de Indische buurt.
  Aanvullend 6. Ook hier weer een ontwijkend antwoord!
  Het nut van betaald parkeren moet toch ten gunste moeten zijn van de bewoners en toch niet omdat het goed uitkomt voor het college van B&W! Daar 100% van de bewoners betaald parkeren niet wil, waarom gaat u nog steeds door met het onderzoek!
  Ook op deze vraag verzoeken wij wederom om een serieus antwoord.
 7. U weet de ophef rondom betaald parkeren in de Wippolder! U heeft ook meerdere keren aangegeven dat u in de toekomst van deze lessen zou leren! Beseft u dat dit wederom ‘slechte’ optreden consequenties kan/zal hebben?
  Antwoord 7. We hebben lering getrokken uit de reacties rondom de invoering van betaald parkeren in de Wippolder. In de Indische buurt zullen we uitgebreider communiceren over de te volgen procedure. We hebben de eerste stap van het parkeerdrukonderzoek daarom ook gedeeld met alle bewoners via een bewonersbrief. Vervolgens zullen we over iedere stap opnieuw communiceren.
  Aanvullend 7. Uw antwoord klopt niet.
  De eerste stap moet zijn vaststellen of bewoners problemen hebben met parkeren in de wijk. Deze stap heeft u niet met de bewoners van Indische buurt gedeeld. U heeft dus niets geleerd! Waarom geeft u dit niet toe!
 8. U geeft in de brief aan de bewoners de suggestie: “Als het College van B&W besluit betaald parkeren in te voeren, er bezwaar gemaakt kan worden”! U weet dat het besluit vast staat en dat het college een juridische dekking heeft!! Waarom wekt u bij de bewoners de schijn dat het betaald parkeren kan worden tegengehouden?
  Antwoord 8. De invoering van betaald parkeren in de Indische buurt zal besloten moeten worden door wijziging van het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Delft. Dit besluit is juridisch aan te merken als concretiserend besluit en staat daarom wettelijk open voor bezwaar en beroep. Als dit
  besluit genomen en gepubliceerd wordt, zullen we de bewoners hiervan op de hoogte stellen met een bewonersbrief. In deze brief zullen ook de bezwaar- en beroepmogelijkheden uitgelegd worden.
  Aanvullend 8: U komt met een standaard wollig onduidelijk verhaal, wij begrijpen uw antwoord niet. U weet ook wel dat de door u aangegeven ‘bezwaar- en beroepmogelijkheden‘ geen schijn van kans maken! Graag alsnog een serieus en duidelijk antwoord.
 9. De gemeenteraad (met de voltallige oppositie tegen!) heeft op 9 juli 2020 ingestemd met de zogeheten parkeertransitie. De Delftse burgers zijn van het bestaan van deze notitie, die dus ook betrekking heeft op de Indische buurt, niet op de hoogte! Blijkbaar faalt de gemeente Delft in de communicatie! Waarom gaat u niet alsnog met de bewoners van de Indische buurt in gesprek over een eventueel draagvlak te creëren om het parkeerregime in te voeren, of niet en hiermee uw communicatiefout te repareren?
  Antwoord 9. Over het besluit van de parkeertransitie is uitgebreid gecommuniceerd via onder meer officiële publicaties, diverse artikelen in de Stadskrant, artikelen in overige (lokale) media, social media en de websites van de gemeente Delft en ParkerenDelft. De werkwijze hoe wij in Delft omgaan met het uitbreiden van regulering hebben we nogmaals uiteengezet in de eerste bewonersbrief voor de Indische buurt. Zo herhalen we de met de raad vastgelegde afspraken over de parkeertransitie ook in nieuwe communicatie.
  Aanvullend 9. U geeft onder meer aan dat ‘besluit van de parkeertransitie is uitgebreid gecommuniceerd via onder meer officiële publicaties’. Hoe verklaart u dan dat de bewoners van de Indische Buurt zijn overrompeld door de bewonersbrief! Uw voornoemde uitgebreide communicatie heeft de bewoners van de Indische Buurt dus niet bereikt!
  Kennelijk wordt uw wijze van communicatie niet begrepen door de ‘gewone’ burger! 
  U bent er toch om het welzijn van de Delftse burgers te dienen! Waarom gaat u dan niet (op basis van voornoemde motivatie) alsnog met de bewoners van de Indische Buurt in gesprek om draagvlak te creëren!

  Tenslotte een nieuwe vervolg vraag.

 10. Hoeveel euro heeft de gemeente inmiddels besteed aan project ‘onderzoek parkeren Indische Buurt’?

Martien de Koning
Coby de Koning