In de gemeenteraad van 29 september 2016 werd de handelswijze van wethouder Harpe besproken. Hij weigerde een door de raad op 2 juni 2016 aangenomen motie inzake buslijn 62 uit te voeren. Hij betreurde de gang van zaken, maar wat betreurde hij nu eigenlijk. Het proces of het feit dat hij de motie niet had uitgevoerd? Dat bleef onduidelijk.

Het ging bij deze discussie niet zozeer om de inhoud van de motie als wel om het feit dat het college dan wel de wethouder geweigerd heeft deze motie uit te voeren. Ook het moment waarop het college de raad informeerde de motie niet te willen uitvoeren, aan het begin van het zomerreces na de laatste raadsvergadering, riep vraagtekens op. Het college had dit voor de laatste raadsvergadering in juni 2016 al kenbaar kunnen maken. Dan had de gemeenteraad nog een mogelijkheid gehad om tijdig hierover nog in debat te kunnen gaan. Kennelijk een bewuste actie om de raad te laat hierover te informeren.

In de commissie betoogde de wethouder dat het college bevoegd is een eigen standpunt in te mogen nemen. Dat herhaalde de wethouder tijdens de raadsvergadering. Dat klopt, maar de wethouder ging voorbij aan het feit dat niet het college of de wethouder, maar de gemeenteraad het hoogste orgaan is in deze stad. Onze fractie had niet de indruk dat de wethouder uitsloot dat het college in de toekomst eventueel een motie die door de raad wordt aangenomen weer niet zal uitvoeren. Dat kan niet!

Bijzonder was de inbreng van mevrouw Böcker (VVD) die de aandacht probeerde af te leiden door over de inhoud van de motie te beginnen. Slim probeerde zij hiermee haar wethouder ‘uit de wind te houden.’ Je mag toch van een partij als de VVD verwachten dat de D, die staat voor democratie, ook geldt als je het niet eens bent met een motie, maar de meerderheid van de gemeenteraad de motie wel aanneemt. Dan rechtvaardigt het niet om een motie naast je neer te leggen.

Dat het proces binnen de Metropoolregio het mogelijk maakt dat een wethouder binnen de MRDH een ander standpunt mag innemen dan de eigen gemeenteraad is een slechte zaak. Delft praat met één mond en de mening van de gemeenteraad is hierin leidend. Zo simpel is dat!

Dat de wethouder dit betreurde ging naar ons mening meer over het proces dan over het feit dat hij de mening van de raad naast zich neer had gelegd. Dat was ook de reden dat wij kenbaar maakten, dat ons vertrouwen in deze wethouder een deuk heeft opgelopen. Een gele kaart dus! De wethouder is dus gewaarschuwd.

In ieder geval zullen wel afspraken worden gemaakt om het huidige proces te veranderen, zodat de gemeenteraad en onze inwoners in het vervolg tijdig hun standpunt kenbaar kunnen maken voordat een definitieve beslissing wordt genomen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman