rdgWij hebben begrepen dat de gemeente de huidige situatie, nadat het nieuwe ziekenhuis in gebruik is genomen, als uitgangspunt wil hanteren voor de nulmeting, maar de bewoners vinden dat de nulmeting gebaseerd moet zijn op de situatie voordat het nieuwe ziekenhuis werd gebouwd.

Aan                       : het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 29 mei 2016

Betreft                 : inrichting Reinier de Graafweg

Geacht college,

In de commissie RV van 24 mei 2016 heeft de heer B. Herman namens de klankbordgroep ingesproken over de contacten die er zijn geweest tussen hen en de gemeente Delft. Eén van de punten waarover geen overeenstemming is, betreft de wijze waarop de gemeente een nulmeting wil uitvoeren inzake geluidsoverlast.

De inrichting van de Reinier de Graafweg betekent een toename van aanmerkelijk meer verkeer, dat leidt tot meer geluidsoverlast. Los daarvan zou als gevolg van realisatie van het nieuwe ziekenhuis ook meer geluidsoverlast zijn ontstaan.

Wij hebben begrepen dat de gemeente de huidige situatie, nadat het nieuwe ziekenhuis in gebruik is genomen, als uitgangspunt wil hanteren voor de nulmeting, maar de bewoners vinden dat de nulmeting gebaseerd moet zijn op de situatie voordat het nieuwe ziekenhuis werd gebouwd. Dit omdat het nieuwe ziekenhuis nu al meer geluidsoverlast met zich meebrengt dan voor die tijd. De plek waar nu het ziekenhuis staat, was eerst een open vlakte, waardoor het geluid van het verkeer in ieder geval niet terugkaatste naar de woningen. Dit zou volgens de bewoners nu wel het geval zijn.

Wij hebben dan ook de volgende vragen.

  1. Is het juist dat het college voor de nulmeting inzake geluidsoverlast wil uitgaan van de situatie op dit moment? Zo ja, waarom bent u dat van mening? Zo nee, welk uitgangspunt wordt dan aangehouden voor de nulmeting?
  2. Deelt u de mening van de bewoners dat er nu al sprake is van extra geluidsoverlast sinds het nieuwe ziekenhuis in gebruik is genomen? Zo nee, graag een toelichting hierop.

Wij zien de beantwoording van uw vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman