Vraagtekens afwijzing vergunning Lijm & Cultuur

lijmkopieVragen Stadsbelangen Delft en CDA Delft bij voorgenomen besluit college tot weigering van het verlenen van een vergunning voor een evenement dat door B2S wordt georganiseerd op 19 september 2015 op het evenemententerrein van Lijm & Cultuur.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delft

Delft, 7 augustus 2015

Betreft: uw brief dd. 6 augustus 2015 vergunningaanvraag evenement Lijm & Cultuur

Geacht college,

Gisteren lazen wij op het RIS bij ingekomen stukken uw brief van 6 augustus 2015 inzake uw voorgenomen besluit tot weigering van het verlenen van een vergunning voor een evenement dat door B2S wordt georganiseerd op 19 september 2015 op het evenemententerrein van Lijm & Cultuur.

Om veiligheidsredenen wenst u geen vergunning te verlenen. Daarnaast meent u dat de aanvraag eerder ingediend had moeten worden. Hoewel veiligheid ook voor onze fracties altijd prioriteit heeft, geeft uw brief aanleiding voor een aantal vragen.

Wij begrijpen dat een aanvraag voor een vergunning in behandeling kan worden genomen als alle stukken compleet zijn. Dat neemt niet weg dat op 10 juni 2015 Lijm & Cultuur al melding heeft gemaakt van dit evenement. Vanuit de gemeente Delft had toen al de nodige vragen gesteld dan wel acties ingezet kunnen worden met betrekking tot het aspect veiligheid.

Vraag 1.
Waarom heeft u dat niet gedaan? Ligt hier soms een relatie met de problemen die eerder deze maand zijn ontstaan tussen Lijm & Cultuur en de gemeente Delft? Zo nee, waarom niet?

Overigens verwijst u naar termijnen die gehanteerd worden voor het aanvragen van een vergunning. Wij wijzen u erop dat in de vorige periode het college met de raad heeft afgesproken, dat voor Lijm & Cultuur een apart cultuurbeleid zou worden ingeregeld. Dat is nog steeds niet geregeld. Onze fracties komen hier nog in een later stadium op terug.

Op 3 augustus 2015 heeft u aan het eind van de dag alle benodigde stukken ontvangen en hierna advies gevraagd aan de politie. Dan kan dus niet eerder dan 4 augustus 2015 zijn geweest. Op 6 augustus 2015 meldt u dat de politie een negatief advies geeft.

Vraag 2.
Wij vragen ons af hoe zorgvuldig de behandeling van de adviesaanvraag is geweest. Graag een reactie hierop. Is contact gezocht met de organisatie? Zijn er contacten geweest, na indienen van de adviesaanvraag bij de politie, zowel door college als politie met de organisatie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3.
Is het college het met Stadsbelangen Delft en het CDA Delft eens, dat het van belang is dat er evenementen georganiseerd kunnen worden bij Lijm & Cultuur en deze evenementen, zoals B2S, ook bijdragen om tot een goede exploitatie te kunnen komen? De Raad heeft eerder besloten dat er op Lijm & Cultuur een levendig cultuurklimaat moet kunnen opbloeien en dat kan alleen met een flexibele en meedenkende houding van de Gemeente.

Vraag 4.
Is het college het met ons eens, dat een flexibeler houding meer passend is bij dit soort evenementen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5.
Dan nog een vraag over de veiligheid op het terrein zelf. Dit is toch geen activiteit voor de politie? Lijm & Cultuur is immers een privaat terrein en is voor de veiligheid op het terrein zelf verantwoordelijk. Hier gaan de gemeente en de politie toch niet over? Graag een reactie hierop.

Vraag 6.
In de afgelopen jaren werden eerder soortgelijke evenementen georganiseerd bij Lijm & Cultuur. Hiervoor werden wel vergunningen verleend. Hebben zich voorheen bij deze evenementen problemen voorgedaan als het gaat om veiligheid en zo ja, welke?

Tenslotte dringen onze fracties er bij het college op aan alles in het werk te stellen om dit evenement toch doorgang te laten vinden. Delft mag trots zijn dat een organisatie als B2S een dergelijk evenement in Delft wil organiseren!

Meer algemeen dringen onze fracties er daarnaast op aan dat er een structurele oplossing komt in de vorm van een convenant voor het Lijm & Cultuur terrein tussen de gemeente en Lijm & Cultuur Vastgoed BV. Dit convenant is wat onze fracties betreft onderdeel van wat er aan gemeentezijde wordt geleverd bij de overdracht. Van de gemeente en het college verwachten wij een oplossingsgerichte houding!

Wij zien de beantwoording van onze vragen zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Stadsbelangen Delft                        CDA Delft
Aad Meuleman                                Gerrit Jan Valk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *