Het college heeft besloten een vergunning te verlenen voor de verbouw van het pand Surinamestraat 1. Het college heeft de ingebrachte zienswijzen naast zich neergelegd. De verbouwing kost 1,1 miljoen euro.   

Bewoners blijven zich verzetten tegen het verlenen van de vergunning  voor deze verbouw van het pand en zullen in een kort geding tegen de  gemeente Delft proberen de verbouw tegen te houden.   

Stadsbelangen kan zich de irritaties van de bewoners goed voorstellen. Deze  irritaties richten zich vooral op de wijze waarop de locatiekeuze tot stand  is gekomen. Dat was ook de reden waarom onze fractie destijds negatief  adviseerde over deze locatiekeuze. Het college stelt nu dat zij  procedureel  juist heeft gehandeld en een beslissing heeft genomen na overleg met de  commissie Werk, Zorg en Onderwijs die in meerderheid positief adviseerde over deze locatie.    Formeel is hier geen speld tussen te krijgen, maar feit is wel dat de  criteria om tot een juiste locatiekeuze te kunnen komen tijdens de procedure werden  veranderd. Hierdoor is er van echte inspraak destijds geen sprake geweest. Dat steekt nog het meest bij de bewoners en terecht.

Na de bewuste  commissievergadering bleek, dat de vertegenwoordiger van de PvdA niet  exact op de hoogte was van de situatie aan de Surinamestraat en in feite  positief  adviseerde zonder gedegen kennis te hebben van de werkelijke feiten. Stadsbelangen probeerde door middel van agendering van een motie  hierover in de gemeenteraadsvergadering duidelijkheid te krijgen, maar op initiatief van de VVD en ChristenUnie/SGP werd onze motie van de agenda afgevoerd. Stadsbelangen liet deze kwestie onderzoeken door de gemeentejurist. Hij oordeelde dat de raad destijds onjuist had  gehandeld door onze motie van de agenda af te voeren.   

Onze fractie vindt het dan ook terecht dat de bewoners gebruik maken van de beschikbare rechtsmiddelen om deze kwestie door de rechter te laten  beoordelen. Fractie Stadsbelangen-Delft