De komende tijd zal de discussie gaan over de financiële situatie waarin Delft verzeild is geraakt. De stresstest Spoorzone is nu bekend. Waar Stadsbelangen Delft bang voor was, is uitgekomen. De burger mag betalen en het college van B&W gaat over tot de orde van de dag.

Het woord stresstest wordt langzamerhand een mode woord in de politiek. Ik hoorde dit ook terugkomen in de commissie Sociaal Domein van 28 oktober jl. In een rap tempo was er een meerderheid om een strestest te houden over het sociaal domein. Men wil bekijken waar en hoe het nu gaat lopen als in januari 2015 de jeugdzorg en dergelijke over gaat naar de gemeente. D66 Wethouder Hekker sloot zich er opvallend snel bij aan.

Ik heb namens Stadsbelangen Delft aangegeven, dat het niet goed is om bij de start van dit alles een stresstest los te laten. De meerderheid van de raad wil wel een stresstest over dit onderwerp. Je zou er als uitvoerende instantie zelf stress van krijgen als je je bedenkt dat de mensen, die deze stresstest willen, zelfs geen onderzoek willen laten doen naar de oorzaak van de financiële problemen, waarin onze mooie stad verzeild is geraakt. Liever niet achterom kijken, zeker niet leren van fouten, maar gewoon doorgaan. Je vraagt je af wat men op dit moment met de stresstest sociaal domein wil bereiken.

Op donderdag 29 oktober was er vervolgens een presentatie van de Delftse rekenkamer over zorgstructuur rondom leerlingen. Dit soort onderzoeken zijn voor mij als raadslid belangrijk en daar kan ik wat mee. De bedoeling van een rekenkamer is om de gemeenteraad te ondersteunen bij haar controlerende taak. In een onderzoek is de rekenkamer dus niet in eerste instantie op zoek naar gemaakte fouten in het beleid of de uitvoering, maar de rekenkamer probeert door achteraf te kijken naar de successen en verbeterpunten de gemeenteraad suggesties te doen om haar bevoegdheden nog beter uit te kunnen voeren.

Tot mijn verbazing waren er bij deze bijeenkomst in totaal maar 6 raads- en commissieleden aanwezig bij deze presentatie inclusief mijzelf. Net als bij het project Spoorzone, Harnaspolder en Sabastiaanbrug doet men schijnbaar net of men het allemaal wel weet. Omdat er tijdens deze belangrijke bijeenkomst geen irritante tijdklok mee liep, kon ik aan de rekenkamer mijn idee voorleggen. Namelijk, laat eerst de organisaties hun werk doen en vraag daarna aan het college hoe het verloopt. Kortom: als gemeenteraad er wel boven op zitten maar dan wel via het college van B&W.

De weinige aanwezige raadsleden blijken echt niet op de hoogte zijn hoe om te gaan met de zorgstructuur rond leerlingen. Ik durf de stelling aan dat veel raadsleden niet weten waar zij het over hebben. En dan nu toch een stresstest? Voordat je namelijk een stresstest doet, moet je eerst weten wat de problemen zijn die er spelen op het moment van de overgang. Deze vragen moet je vooral stellen aan het college van B&W, zo stelt de rekenkamer. Dit hoort namelijk bij je controlerende taak als gemeenteraad.

Wij hebben onze zakken vol van lijken uit de kast, zoals nu ook het geval is na het vertrek van oud wethouders en directeuren. De burgers van Delft krijgen alleen maar stress van al die stresstesten. Vooral als zij de uitkomsten onder ogen krijgen, die erop neerkomen dat zij het mogen betalen.

Stadsbelangen Delft weet dat de gemeente Delft met de meeste organisaties doorgaat waar ze al mee werkte in de jeugdzorg en dergelijk. Op zichzelf niets mis mee, maar voor Stadsbelangen Delft is het straks belangrijk om te weten waar zij geëindigd zijn bij het begin van de overgang van taken naar de gemeente in 2015. Tijdens een commissievergadering eerder dit jaar gaf ook de ambtenarij aan dat zelfs zij niet precies weten hoe een en ander gaat lopen. Kortom er is nog genoeg discussie nodig op dit punt. Wat ons betreft kan de spreektijd dan ook uitgebreid worden.

De fractie Stadsbelangen Delft gaat het advies van rekenkamer opvolgen en zal op korte termijn een aantal inhoudelijke vragen stellen over bepaalde doelgroepen. Ik heb het dan over de stand van zaken en de cijfers op het moment van het ten uitvoer brengen van de transitie jeugdzorg. Alleen dan kunnen we halverwege volgend jaar terugkijken op wat er gebeurd is. Zo kun je de controlerende taak als fractie en raadslid goed uitvoeren. Daarmee voorkom je het huidige Delftse beleid, namelijk nieuw beleid maken zonder het huidige beleid te evalueren. Voorbeelden hiervan zijn het Welzijnswerk in de wijken, dat inmiddels totaal is uitgekleed. Namens Stadsbelangen Delft heb ik destijds diverse keren om een evaluatie van beleid gevraagd zoals in het Welzijnswerk. Dat heeft nooit plaatsgevonden.

Ik heb de ambtenaren, hulp- en dienstverlenende organisaties succes gewenst met de uitvoering Transitie jeugdzorg, want zij moeten het uiteindelijk gaan doen. Geïnformeerd worden als het kalf al verdronken is, daar zijn we klaar mee. Daar krijg je pas stress van.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop