Het is bijna zover… op 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Deze Wet maakt scholen verantwoordelijk om zorgplicht te bieden voor leerlingen die dat nodig hebben. Scholen voor het Voortgezet Onderwijs in Delft e.o. doen dit in nauwe samenwerking met het Samenwerkingsverband VO Delflanden 28.9 en met de gemeente en de instellingen voor jeugdzorg.

Met inzet van de expertise vanuit het Samenwerkingsverband VO Delflanden, zal er in overleg met de ouders van het kind een onderwijsarrangement worden opgesteld. Een onderwijsarrangement dat kan variëren van light, medium tot intensief.

In de voorbereidingen op de nieuwe Wet Passend Onderwijs hebben de huidige Ambulante Begeleiders van de zorgleerlingen met iemand vanuit de school een inventarisatie gehouden naar de onderwijsbehoefte en ondersteuningsbehoefte die de school hierin heeft. Aan de hand daarvan is er aan de ouders een aanbod gedaan voor een onderwijsarrangement voor het schooljaar 2014-2015. Dat onderwijsarrangement wordt vastgelegd in een ontwikkelperspectief voor het kind.

Tot zover klinkt dat allemaal wel goed doordacht, maar daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan, want in vergelijking met het oude ‘rugzakje’ (ofwel: Leerling Gebonden Financiering) is het nieuw te besteden budget ten behoeve van de zorgleerling, aanzienlijk minder geworden. Scholen hebben straks zorgplicht, maar zij hebben eveneens leerlingen die nog steeds diezelfde zorg en ondersteuning nodig hebben als voorheen. Maar het budget nu is uitgeknepen.

Het is daarom triest om te constateren dat er op veel scholen – ook in Delft – nog veel onzekerheid en onduidelijkheid bestaat over het budget en de invulling van deze nieuwe zorgarrangementen, terwijl de tijd toch echt begint te dringen. Stadsbelangen Delft is van mening dat de Gemeente hierin ook een verantwoordelijkheid heeft. Blijkbaar geniet men al ruimschoots van een ‘welverdiend’ zomerreces, terwijl de scholen nog steeds druk doende zijn om dit allemaal in goede banen te leiden voor hun leerlingen die na de zomervakantie weer moeten starten onder de nieuwe Wetgeving.

De financiering van zorg en ondersteuning is na invoering van de Wet Passend Onderwijs namelijk niet meer afhankelijk van een landelijke indicatie, want de Samenwerkingsverbanden ontvangen deze middelen voor extra zorg en ondersteuning. Deze Samenwerkingsverbanden bepalen straks zelf de criteria voor de verdeling van de middelen over de scholen die extra ondersteuning vragen. Dit nieuwe bekostigingssysteem vervangt dus de Leerling Gebonden Financiering (LGF). Dus er komt straks niet alleen een labeltje aan een leerling te hangen, maar ook een individueel prijskaartje!

Daarnaast is het nog zo dat vele Ambulante Begeleiders plaats moeten maken voor de zogeheten BOZ-ers (Begeleiders Onderwijs & Zorg). Deze begeleiders zijn werkzaam binnen het expertiseteam van het Samenwerkingsverband VO Delflanden. De BOZ-er is vervolgens verbonden aan één van de Voortgezet Onderwijs scholen in Delft en gaat deel uitmaken van het begeleidingsteam op de school. Een begeleidingsteam dat bestaat uit een zorgcoördinator en een medewerker van het Jeugdteam. De BOZ-er neemt de taken over van de voormalige Ambulante Begeleider (AB-er) die veelal na geruime periode een vertrouwensband heeft opgebouwd met zijn/haar pupil. Dit vraagt toch om een grote zorgvuldigheid, maar ook in de overdracht van het zorgdossier van de betreffende zorgleerling. Want tot op heden is op veel scholen en bij de ouders en de leerlingen nog onduidelijk WIE hun nieuwe BOZ-er gaat worden.

Tevens is gebleken dat met de invoering van de Wet Passend Onderwijs, veel onderwijsinstellingen in Nederland een afwachtende houding hebben aangenomen in het opnemen van nieuwe (zorg)leerlingen, zie artikel: http://www.telegraaf.nl/binnenland/22812091/__Passend_onderwijs_soms_gedoe__.html

Dat heeft tot gevolg dat ouders met hun kind van school naar school moeten shoppen, in de hoop dat iemand hun kind opneemt binnen een onderwijsinstelling. In het uiterste geval groeit het aantal (leerplichtige) thuiszitters. De Staatsecretaris van Onderwijs zegt niets te kunnen doen tegen scholen die kinderen met gedragsproblemen weigeren. Maar… scholen hebben straks wel een zorgplicht en een kind heeft nog steeds een leerplicht. En hoe je dat wendt of keert… daar hangt nu eenmaal een prijskaartje aan.

Kortom, er is nog een hoop te doen om de invoering van deze nieuwe Wet Passend Onderwijs. Dat beloofd nog wat te worden met de invoering van de nieuwe Jeugdwet die per 1 januari 2015 van kracht zal zijn.

Stadsbelangen Delft
Bianca van der Werf