De Begroting 2016 werd door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Met gemengde gevoelens is Stadsbelangen Delft akkoord gegaan met deze begroting. Lastenverhoging in de huidige situatie was immers niet te vermijden.

Je kunt wel roepen dat de artikel 12 status de oplossing is, maar dan hou je onze inwoners een verkeerd en onjuist beeld voor. Bij artikel 12 kies je dan, zoals Onafhankelijk Delft voorstelde, voor nog hogere lasten voor onze inwoners dan nu het geval is. Dus nog eens 13% extra OZB (totaal 150%) boven op de nu aangekondigde OZB verhoging. Dat vermeldt deze partij niet in de advertentie in Delft op Zondag van dit weekend. Een staaltje van inwoners bewust onjuist informeren. Bovendien was artikel 12 geen keuzemogelijkheid voor onze stad. De feiten zijn dat Delft niet in aanmerking komt voor de artikel 12 status.

Afhankelijk worden van anderen is de slechtste optie. Stadsbelangen Delft heeft altijd gevonden dat Delft de regie in eigen hand moest houden. Door deze keuze nu te volgen, zie je dat ook bij anderen bereidheid ontstaat om te helpen. De extra OZB verhoging houden wij scherp in de gaten. Afspraak is de extra verhoging naar beneden bij te stellen zodra dat financieel weer mogelijk is. Stadsbelangen Delft zal het college daaraan houden.

De coalitiepartijen en het college hielden vast aan het voornemen om in 2017 de hondenbelasting in te voeren. Dat neemt niet weg dat wij in 2016 ons blijven inzetten om deze belasting van tafel te krijgen. Een motie van de ChristenUnie over invoering precario op kabels en leidingen, die wij mee indienden, biedt mogelijk een oplossing om in 2017 alsnog af te zien van de hondenbelasting. Onze motie over inhuur derden werd aangenomen. Stadsbelangen Delft wil de kosten voor inhuur derden jaarlijks en tijdig volgen, zodat direct bijgestuurd kan worden als deze kosten te hoog worden.

Het bedrag dat gerelateerd is aan het addendum Sint Sebastiaansbrug blijft onderwerp van discussie. De simpele conclusie is, dat het addendum niet meer van toepassing is, nu de tafelbrug van tafel is. De wethouder heeft bedoeld bedrag slim in het investeringsplan 2016 ten behoeve van het tramlijnproject onder gebracht, zodat hij toch over dat bedrag kan beschikken. Of simpel gezegd: dat addendumbedrag wordt straks gewoon geheel dan wel gedeeltelijk uitgegeven aan de Sint Sebastiaansbrug. Juist door de veranderde situatie had de wethouder richting Provincie, die mede en voor een groot deel schuldig is aan de forse toename van de kosten van deze brug, moeten zeggen: ‘de financiële situatie van Delft is inmiddels veranderd en dus ook de financiële mogelijkheden die Delft heeft.  Provincie: ‘u moet extra over de brug komen’. De Provincie weet natuurlijk dat het addendumbedrag nog in de portemonnee van de wethouder aanwezig is. Onze motie hierover kreeg helaas geen meerderheid.

Tijdens de begrotingsbehandeling viel op dat diverse oppositiemoties door de coalitiepartijen werden gesteund. Met elkaar hebben wij, ondanks verschillen van mening hoe dat het beste kan, de verantwoordelijkheid om de financiële situatie van onze stad op te lossen. Daarbij helpt de mentale remparachute niet. Hoewel onze fractie niet met alles blij is wat in de Programmabegroting staat vermeld, zijn wij uiteindelijk met de nodige kanttekeningen akkoord gegaan met deze begroting. Mede ook omdat diverse moties, die wij (mee)indienden, werden gesteund. Delft is er nog lang niet, maar de vooruitzichten tonen in ieder geval een voorzichtige opgaande lijn voor onze stad!

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman