Het blijft lastig voor een journalist om vanachter de computer een complete weergave te geven van een discussie die heeft plaatsgevonden in de Delftse gemeenteraad. De tijd dat een journalist nog op publieke tribune discussies volgde, ligt helaas ver achter ons. Zo schrijft het AD vandaag onder andere het volgende over de huurschuld van het Surinaamse buurthuis Scranti:

CDA, VVD en D66 vragen zich af hoe het zover heeft kunnen komen. Volgens deze partijen was het wellicht beter geweest in een eerder stadium het huurcontract te beëindigen. Dan had de financiële tegenvaller lager kunnen uitpakken. Zie ook onderstaande link.

https://www.ad.nl/delft/surinaams-buurthuis-zadelt-gemeente-delft-op-met-huurschuld-van-80-000-euro~a9f49292c/

Wat niet wordt geschreven is, dat CDA, VVD en D66 ‘vrolijk’ de argumenten van de wethouder volgden en akkoord gingen met het afboeken van de huurschuld van
€ 80.000,–. Dat hierdoor een precedentwerking ontstaat, was voor deze fracties kennelijk geen probleem. Deze partijen dienden een nietszeggende motie in waarin het college opgeroepen werd ‘lessen te trekken’ en bestuurders van Stichtingen/organisaties tegen zichzelf te beschermen. Bestuurders zijn sowieso verantwoordelijk. Daar heb je geen gemeente of college voor nodig om dat te regelen. Dat staat gewoon in de wet. Hoe vaak hebben we die kreet ‘lessen trekken uit het verleden’ niet langs horen komen in de Delftse gemeenteraadin de afgelopen jaren?

Wat voor les moet je dan trekken vroeg onze fractie zich tijdens het debat af? Een organisatie betaalt gewoon zijn huur niet, de subsidie wordt vrolijk doorbetaald en dan stelt het college uiteindelijk voor om de huurschuld maar af te boeken. Heeft men bij het college al die tijd zitten slapen? Waarom worden de bestuurders van Scranti niet verantwoordelijk gesteld?

Uit informatie vanuit het college zelf, begrijpen we dat er nog meer organisaties zijn die een schuld hebben aan de gemeente. Wie dat zijn, wil het college niet zeggen. Dan rest onze fractie niets anders dan hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college. Deze kwestie verdient transparantie. Ook toen onze fractie tijdens de raadsvergadering bleef doorvragen over de situatie bij Scranti, leek het er sterk op dat burgemeester van Bijsterveldt de discussie probeerde af te kappen. Was dit om de discussie over deze bestuurlijke blunder zo kort mogelijk te houden?

De nietszeggende bühne motie van onder andere het CDA, die richting coalitie partijen er zichtbaar alles aan doet om met gevlij in een volgend college te komen, werd door een meerderheid van de raad aangenomen. Gelukkig zullen de raadsleden die voor deze motie stemden met een fijn gevoel huiswaarts zijn gekeerd, want zij hebben er nu voor gezorgd dat het college lessen gaat trekken vanuit het verleden…….en we gaan vrolijk weer door.

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Aan        : het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 30 december 2019

Betreft : schriftelijke vragen over Stichtingen/Organisaties met een schuld aan de gemeente

Geacht college,

In de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2019 vond een discussie plaats over het afboeken van de huurschuld ad € 80.000,– van Scranti. Bij de informatie die het college hierover aan de gemeenteraad stuurde, bleek dat er nog meer Stichtingen/Organisaties zijn, die een huurschuld hebben aan de gemeente.

Het college weigerde hier verder inhoudelijk op in te gaan. Onze fractie meent dat deze kwestie transparantie verdient. Wij hebben hierover de volgende vragen.

  1. Welke Stichtingen/Organisaties hebben op dit moment een huurschuld aan de gemeente?
  2. Ontvangen deze Stichtingen/Organisaties ook subsidie van de gemeente en zo ja, hoeveel subsidie ontvangen zij?
  3. Wat is het totale bedrag aan huurachterstand? Graag een overzicht per Stichting/Organisatie.
  4. Als er sprake is van een huurachterstand, ontvangen bedoelde Stichtingen/Organisaties dan nog steeds subsidie? Zo ja, waarom?
  5. Welke acties heeft het college ingezet om de huurachterstanden in te lopen en waaruit blijkt dat?
  6. Tenslotte heeft onze fractie geconstateerd dat het gebouw Sranti in een redelijk vervallen staat verkeert. Betekent dit dat naast het afboeken van € 80.000,– nog een extra onkosten post te verwachten valt voor de gemeente? Zo ja, om welk schade bedrag gaat het dan?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft

Bram Stoop