Structureel te kort, hoge lokale lasten, negatief eigen vermogen, schuldenlast, preventief toezicht Provincie, mogelijk artikel 12…….’maar met de stad gaat het goed’, aldus wethouder de Prez in een artikel in DoZ.

Als hij daarmee bedoelt dat Delft een fantastische stad is met veel mogelijkheden, dan onderschrijft onze fractie dat. Maar gezien de financiële situatie van onze stad gaat het helemaal niet goed en er is op dit moment geen enkel zicht dat hier verandering in komt. Hoezo ‘met de stad gaat het goed.

Stadsbelangen Delft had zich nogmaals willen voorbereiden op een inhoudelijke inbreng bij de behandeling van de Kadernota en het Herstelplan in de raadsvergadering. In de commissievergadering bleek, dat het college op geen enkele wijze inging op vele suggesties die wij hebben aangedragen. Het college reageerde slechts met voorgeschreven reacties zonder inhoudelijk in te gaan op de inbreng van onze en ook andere fracties.

Wij hebben ons beperkt tot het indienen van een drietal moties. Het college wil het aantal fte’s binnen de gemeente aanmerkelijk terugbrengen en hoopt daarmee een bezuiniging van 5 miljoen te realiseren. In 2014 werd echter ruim 9 miljoen inhuur externen uitgegeven en wethouder Harpe kondigde in de commissie aan dat dit bedrag de komende jaren kon oplopen. Daarnaast is de gemeente eigen risicodrager voor de wachtgeldregeling. Het is dus maar zeer de vraag of de 5 miljoen bezuiniging ook daadwerkelijk wordt gehaald. Het is gek om kennis uit de organisatie kwijt te raken en die vervolgens via inhuur derden (lees duurder) weer in te huren. Onze motie werd verworpen, maar wij zullen de wethouder op dit dossier zeer kritisch blijven volgen.

Onze motie herijking bestemmingsreserves werd unaniem aangenomen. In deze motie hebben wij het college opgeroepen om direct na het zomerreces 2015, alle geplande investeringen en bestemmingsreserves ter bespreking voor te leggen aan de gemeenteraad. Wethouder Hekker gaf aan dat ‘we’ daar al mee bezig zijn. Wij bedoelden met ‘we’ niet het college maar de gemeenteraad. Wij willen dat het college voor alle bestemmingsreserves een gedegen onderbouwing geeft, zodat de raad zich een goed oordeel kan vormen van nut en noodzaak. Ook de motie over de kerntakendiscussie, die wij mede indiende, werd aangenomen. Gezien onze financiële situatie is het belangrijk dat de raad en niet alleen het college nog eens kritisch naar geplande investeringen en bestemmingsreserves kijkt en de kerntakendiscussie voert.

Tijdens de behandeling van de Kadernota in de commissie heeft onze fractie aangegeven, dat het college niet sterk oogt. Daarom hebben wij een motie ingediend, waarbij wij de coalitiepartijen hebben verzocht de samenstelling van het college opnieuw te bezien. Hierbij hebben wij aandacht gevraagd voor vervanging op in ieder geval de post financiën.

Het is inmiddels duidelijk dat wethouder Hekker niet geschikt is voor deze post. Delft heeft behoefte aan sterke bestuurders, die op de eerste plaats kennis van zaken hebben binnen hun eigen portefeuille. Er ligt hierbij een zware druk op D66. Hoewel in ‘de wandelgangen’ ook kritische geluiden zijn te horen vanuit enkele coalitiepartijen, hebben deze partijen niet het lef of durven niet de verantwoordelijkheid op zich te nemen om deze kwestie in het belang van Delft op te lossen.

Stadsbelangen Delft heeft de motie van wantrouwen tegen wethouder Hekker van Onafhankelijk Delft niet gesteund, hoewel de motie op inhoud exact weergaf, waarom wij een andere motie indienden met een opdracht aan de coalitiepartijen. Vorig jaar hebben wij het vertrouwen al opgezegd in het college. Hoewel die motie het toen niet haalde, betekent het niet dat onze mening is veranderd. Het heeft geen enkele zin om vrijwel elke maand voor de bühne een motie van wantrouwen in te dienen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman