Voorzitter, leden van de gemeenteraad en luisteraars,

De laatste begroting van dit college. En een sluitende begroting bij dit college. Dat is al heel wat, maar of wij hier enthousiast over zijn, is de vraag. We hadden de begroting amper gelezen of de Provincie gaf al een waarschuwing dat er met een beter structureel financieel plan gekomen moet worden.

De begroting waarvan het college zegt: ‘Het is een opgave voor de gemeente om financieel gezond te blijven’ klinkt mooi, maar wij wisten nog niet eens dat Delft financieel gezond was en is dat wel zo? Voor zover wij constateren wordt deze begroting wederom weer sluitend gemaakt door uit de reserves te putten.

De woonlasten gaan omhoog met 6% en dat is te wijten aan een jarenlang slecht financieel beleid van dit college. De OZB stijgt volgend jaar weliswaar met 1,5% dankzij een veto van de VVD, maar alle overige kosten stijgen met een flinke klapper ten koste van de portemonnee van onze inwoners. Het oplossen van financiële problemen wordt door dit college dus doorgeschoven naar een volgend college. En als het rijk niet genoeg geld geeft voor taken en voorzieningen, dan komt er in 2025 nog eens een extra kostenstijging bij. Zoals gezegd: onze inwoners krijgen de rekening gepresenteerd van het slechte financiële beleid van dit college. Dat is voor ons onaanvaardbaar.

De afvalstoffen heffing stijgt met 10%. Dat is het gevolg dat het jarenlang kunstmatig het tarief laag te houden met cadeautjes uit de algemene reserve hetgeen niet langer te handhaven viel. Hierdoor leek het net of Het Nieuwe Inzamelen een succes was. Dat is het natuurlijk niet in een dichtbebouwde stad. Mensen hebben weinig ruimte en gaan niet alles scheiden. De PMD (plastic metaal drankkartons) inzameling is mislukt, er is nauwelijks minder restafval en dat gekoppeld aan niet marktconforme hogere tarieven door de ambtelijke afvalverwerker Huisvuilcentrale HVC. Wij, beter gezegd Avalex heeft wel even 25 miljoen HVC aandelen moeten kopen. We kunnen er nooit meer vanaf. Ook niet van Avalex. Deze gedwongen winkelnering leidt uiteindelijk tot hoge tarieven en de rioolrechten stijgen ineens met 13%. Waar die hoge stijging vandaan komt blijft vaag.

Wij willen de verdere uitrol van het Nieuwe Inzamelen zo snel mogelijk stopzetten en we kiezen nog steeds voor nascheiding van het afval. We komen daarover met een motie bij de begrotingsraad.

En dan in het coalitieakkoord schrijven, dat de lasten liefst omlaag moeten of hoogstens met het inflatiepercentage. Maar dit college heeft kennelijk als hobby onze inwoners op onnodige kosten jagen. Wat dat betreft heeft wethouder Brandligt, als de belangrijkste man met de centen, totaal gefaald. Je moet Groen Links ook niet met geld aan de slag laten gaan, wat dat leidt tot problemen.

Al met al gaan onze inwoners er fors op achteruit, ook al door de gascrisis. Volgend jaar wordt een forse energieafrekening verwacht en nu ook een forse hogere gemeentebelasting.

Het budget voor de gevolgen van de coronacrisis is met 1,5 miljoen euro gedaald naar 3,3 miljoen voor 2022. Dat is wel een erg laag budget voor alle mogelijke tegenslagen die nog moeten komen. Wij willen geen bezuinigingen op het oorspronkelijke budget van 4,8 miljoen. Corona is nog steeds niet voorbij en onzeker is nog wat er deze winter gaat gebeuren. Wij nemen liever het zekere voor het onzekere en vinden het zeer onwenselijk om nu al zo fors (30%) af te schalen.

Voorzitter, de kosten van inhuur derden ofwel tijdelijke externen zijn nu al 20% van de totale loonsom en dit aandeel is weer gestegen. Als de coronacrisis iets heeft geleerd, dan is het dat uitzendkrachten en de zzp’ers als eerste de klos waren. Dat heeft tot grote problemen bij deze groep geleid. Wij vinden dat bij nieuwe werknemers bij voorkeur vaste contracten moeten worden gegeven. Een duurzame arbeidsrelatie is goed voor de organisatie en de werknemers die zich dan meer verbonden voelen met de gemeente Delft. En belangrijk goedkoper. In Amsterdam is het streven op 10% flexibele externe werknemers gesteld. Wij willen beginnen met het streefgetal van 15% van de totale loonsom en zullen daartoe een motie indienen bij de begrotingsraad.

Het woord klimaat is heilig bij dit college evenals de onrealistische geldverslindende ambities, want het is 5 voor 12, zegt men. Maar laten we wel redelijk blijven voor onze Delftse burger. Heb het lef om tegen het rijk te zeggen: ‘U met uw PvdA klimaat opperhoofd, de heer Timmermans, wil dit nu allemaal wel, maar wij hebben geen geld voor deze onrealistische ambities’. Hart voor Delft heeft niets tegen ambities maar dan wel ambities die realistisch en betaalbaar zijn. En ook niet onbelangrijk dat deze ambities uit te leggen zijn aan onze burgers en wat het voor hen financieel betekent.

Voorzitter als we niet uitkijken, dan blijven we opnieuw praten over een probleem dat wij niet op kunnen lossen, namelijk: de studentenhuisvesting. De TU zit hiermee in haar maag, maar legt tegelijkertijd dit probleem bij herhaling ten onrechte neer bij de politiek onder aanvoering van studenten partij Stip. Wij vinden dat de politiek het niet kan maken richting onze inwoners om huisvesting voor Internationale studenten op de agenda te zetten als prioriteit nummer 1. Stip geeft hiermee aan weinig met onze Delftse inwoners van doen te hebben. Onze fractie niet! Er is onvoldoende woonruimte. Om te beginnen voor onze eigen jongeren, starters en ouderen. Die verdienen nu prioriteit en voorrang!

Dan de sport in Delft. In de vorige collegeperiode hebben we van oud wethouder de Prez de toezegging gehad, dat de gemeente in contact zou treden met de reguliere sportscholen in Delft. De sportscholen bij de sportnota betrekken, zou een goede zaak zijn. Alle voorzieningen van fysio tot speciale programma’s voor ouderen en jongeren zijn daar aanwezig. Maak daar gebruik van zeggen wij. Wat de acceptatie van LHBTI in de sport betreft, is ook nog wel een slag te maken in Delft, zo bleek tijdens een presentatie kort geleden over dit onderwerp bij Full Speed. Kortom Hart voor Delft ziet graag dat in samenwerking met Sportraad en verenigingen en sportscholen een sluitend aanbod komt in onze stad.

Dan de Delftse Hout en de blauwalg. Al jaren een drama als er een paar dagen het zonnetje schijnt. Wanneer komt hier nu eindelijk eens een oplossing voor? Wij vragen dit al sinds 2013 en hebben zelfs concrete mogelijkheden voor een oplossing aangegeven. Desondanks ziet men (als Delft kennisstad) geen kans dit probleem adequaat op te lossen. Het wordt dus hoog tijd om dit probleem adequaat en voor altijd op te lossen. Het punt openluchtzwembad is vaak gevallen in Delft maar tot nu toe geen zicht op een openlucht zwembad. Hart voor Delft wil dat er een haalbaarheidsonderzoek naar een openluchtzwembad komt. Dat letterlijk en figuurlijk aanmodderen in de Delftse Hout duurt al veel te lang.

Goed ook om te zien hoe het jongerencentrum de Border weer leeft in het Tanthof en dat moet vooral zo blijven. Wij horen graag van de wethouder of dit voor de toekomst verzekerd is. De Border is open en met groot succes.

Dan nog een opmerking over het Welzijnswerk. Hart voor Delft vindt dat er een grondige evaluatie over het huidige beleid moet komen. Niet opnieuw beleid op beleid maken zonder terug te kijken naar eigen handelen. Wat Groen Links doet om te gaan bekijken hoe we de wijkcentra terug kunnen geven aan de burger klinkt sympathiek om maar eens in hun eigen woorden te spreken maar Hart voor Delft wil een evaluatie. Wellicht dat wij hier met een motie op terug komen in begrotingsraad.

Tenslotte voorzitter, er is geen structurele sluitende begroting en om nu te voorkomen dat we net als bij de studentenhuisvesting gebeurt volgend jaar weer dezelfde discussie hierover hebben, stellen wij het volgende voor.

Loop als college de ambities nog eens na en vooral hoe realistisch deze zijn als tegelijkertijd onze inwoners de klos zijn in hun portemonnee. Dit college geeft geld bij de vleet uit, terwijl de financiën niet op orde zijn. Van de 99 miljoen Eneco gelden is nog 24 miljoen over. Hoe hard kan het gaan. Onze inwoners snappen hier dus niets van. Aan hen de keus om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen ervoor te zorgen dat het huidige coalitieblok STIP, Groen Links, PvdA, en D66, dat sinds 1998 aan de macht is, te doorbreken. Hoog tijd! Hart voor Delft is er klaar voor!

Dank u

Fractie Hart voor Delft
Bram Stoop