Naar aanleiding van een krantenartikel in het AD, regio Delft, van 3 september 2020 blijkt, dat het Inloophuis De Jessehof is gestopt met de straatcoach voor daklozen in Delft. Reden voor de fracties van Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders,
Betreft: schriftelijke vragen straatcoach daklozen

Delft, 10 september 2020

Geacht college,

Naar aanleiding van een krantenartikel in het AD, regio Delft, van 3 september 2020 blijkt, dat het Inloophuis De Jessehof is gestopt met de straatcoach voor daklozen in Delft.

Inloophuis De Jessehof had, naar aanleiding van uit het oog verliezen van dakloze inwoners, een straatcoach aangesteld. Deze straatcoach bracht verslag uit aan de coördinator van De Jessehof, die op haar beurt hierover contact had met de gemeente. Eind augustus 2020 is besloten te stoppen met de straatcoach met als reden (volgens de krant) dat de functie niet goed uit te voeren was. De redenen van het stoppen met de functie van staatcoach stonden niet vermeld in het artikel.

Wij hebben hierover dan ook de volgende vragen:

  1. Is bij het college bekend wat de redenen zijn, waarom De Jessehof is gestopt met de functie van straatcoach voor dakloze inwoners? Zo ja, wat is hiervan de reden? Zo nee, dan verzoeken wij het college dit na te gaan en  onze fracties en de gemeenteraad hierover te informeren.
    2. Is het college bereid om de functie straatcoach voor de dakloze inwoners in Delft over te nemen dan wel in te vullen? Zo ja, wanneer en zo nee, waarom niet?

Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga vinden het belangrijk dat ook dakloze inwoners en hun specifieke problemen in beeld van de gemeente blijven.

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Coby de Koning                                                               Sylvia Grobben
fractie Stadsbelangen Delft                                             Groep Stoelinga