De situatie rond de functie van de stadsbouwmeester heeft bij onze fractie de nodige vragen opgeroepen. Het gaat hierbij niet om de persoon die deze functie op dit moment vervuld. Het gaat om de vraag van nut en noodzaak van het hebben van een dergelijke functie voor onze stad.

Het verslag van 2015 en 2016 en de vooruitblik van de stadsbouwmeester zelf, kon onze fractie niet als een evaluatie zien op basis waarvan voortzetting van deze functie voor Delft noodzakelijk zou zijn. Het is een opsomming van activiteiten waarbij de stadsbouwmeester betrokken is geweest en betrokken gaat worden. Hieruit valt op geen enkele wijze af te leiden, wat de betrokkenheid van de stadsbouwmeester daadwerkelijk voor Delft heeft opgeleverd of gaat opleveren.

Uit de beantwoording van het college op vragen van de D66 fractie stelt het college, dat op basis van de evaluatie in het najaar 2016 een besluit moet worden genomen over verlenging per 1 januari 2017 t/m 31 december 2018. Naar onze mening heeft er geen evaluatie plaatsgevonden, maar verlenging wel.

Het benoemen van activiteiten zonder aanwijsbare resultaten is geen evaluatie. Daarnaast is er ook geen voorstel bij de raad langs gekomen om het contract met de stadsbouwmeester met twee jaar per 1 januari 2017 te verlengen. Nog steeds niet en dat is vreemd. De meerderheid van de raad gaat hieraan voorbij en accepteert deze handelswijze probleemloos. Het echt lessen trekken vanuit het verleden blijkt voor diverse fracties lastig te zijn.

Er dus alle aanleiding om nog eens goed door te praten over de functie van een stadsbouwmeester op basis van wat de raad verwacht van een stadsbouwmeester en ook gekoppeld aan aanwijsbare resultaten. Om die reden diende onze fractie een motie in met als doel om voor de begrotingsbehandeling van 2018 duidelijkheid te krijgen over de wensen die de raad heeft over de invulling van de functie van stadsbouwmeester en de te behalen resultaten. Maar ook of op termijn voortzetting van deze functie gewenst is.

De toezegging van wethouder Förster dat bij de bespreking dit jaar over de herijking van de kwaliteitsketen de rol van de stadsbouwmeester wordt meegenomen, was voor onze fractie voldoende om onze motie niet in stemming te brengen. Hiermee was ons doel bereikt. Het biedt de gemeenteraad de kans om eind dit jaar te discussiëren over enerzijds de rol van de stadsbouwmeester en anderzijds de vraag of Delft in de toekomst ook behoefte heeft aan een dergelijke functie.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman