Recentelijk kreeg ik een casus onder ogen van een inwoner van onze stad. Hij was niet op een afspraak verschenen bij Werkse en aan deze persoon werd dezelfde dag een forse maatregel opgelegd zonder dat er wederhoor plaatsvond. De beslissing van deze maatregel wordt door zijn teamleider ondertekend. Hierdoor komt de persoon in ernstige financiële problemen, want hoe moet nu huur, gas water en licht worden betaald? En de zorgpremie?
Inmiddels is de betreffende inwoner in bezwaar gegaan tegen deze beslissing, maar voordat daar een uitspraak over is, heeft deze inwoner een forse schuld opgelopen. Hoezo bestrijden armoede?

De inwoner heeft een klacht ingediend tegen het handelen van de medewerker, die zonder vorm van wederhoor een forse maatregel oplegt. Bijzonder is dat de klacht wordt behandeld door zijn teamleider. Dezelfde persoon die de beslissing ondertekende. Is hier sprake van een objectieve behandeling van de klacht van deze inwoner? Het antwoord hierop moet met nee worden beantwoord. De teamleider ondertekende de beslissing van zijn medewerker en ging dus akkoord met de opgelegde maatregel. Hij handelt de klacht, wederom zonder het horen van de klager zelf, af.

Daarnaast schrijft deze teamleider (citaat): ‘De maatregelverordening 2015 van de gemeente Delft biedt het college ruimte om de belanghebbende bij het opleggen van een maatregel niet de gelegenheid te geven gehoord te worden, wanneer dat niet nodig is om de ernst van de gedraging vast te stellen.’

Een bijzondere redenering. Het feit dat de inwoner niet verscheen op de afspraak had een reden, maar de medewerker van Werkse legde de maatregel op zonder dat hij die reden kende. Hij had immers geen wederhoor toegepast. Stel: ‘de inwoner had onderweg een aanrijding gehad en was met spoed naar het ziekenhuis gebracht’. Volgens Werkse staat dan vast dat de inwoner niet op de afspraak verscheen en was daarmee de ernst van de gedraging vastgesteld, waarmee een maatregel kan worden opgelegd. In mijn ogen een onbegrijpelijke, maar ook onzorgvuldige redenering.

Bonter maakt de teamleider het nog door te schrijven: ‘ik beschouw uw brief niet als een klacht’. Het is niet aan de teamleider om dat te bepalen. De inwoner heeft een klacht en dus zal Werkse de klacht van klant als zodanig in behandeling moeten nemen en afhandelen.

De gemeente Delft en Werkse gaan ook voorbij aan de behoorlijkheidswijze die door de Nationale Ombudsman (NO)is vastgesteld. Zie:  https://www.nationaleombudsman.nl/folders-en-brochures/voor-overheidsinstanties#infomateriaal

Hierin stelt de NO onder andere:

  1. Fair play De overheid heeft een open houding waarbij de burger de gelegenheid krijgt zijn standpunt en daarbij horende feiten naar voren te brengen en te verdedigen en het daaraan tegenovergestelde standpunt te bestrijden (hoor en wederhoor).
  2. Maatwerk De overheid is bereid om in voorkomende gevallen af te wijken van algemeen beleid of voorschriften als dat nodig is om onbedoelde of ongewenste consequenties te voorkomen. De overheid neemt wet- en regelgeving als uitgangspunt, maar houdt steeds oog voor de specifieke omstandigheden, waar de burger in terecht kan komen. Ook in haar feitelijk handelen zoekt de overheid steeds naar maatregelen en oplossingen die passen bij de specifieke omstandigheden van de individuele burger.
  3. Onpartijdigheid De overheid stelt zich onpartijdig op en handelt zonder vooroordelen. De overheid wekt bij de burger het vertrouwen dat zij onpartijdig te werk gaat. Dit betekent dat de overheid ook alle schijn van partijdigheid vermijdt.
  4. Redelijkheid De overheid weegt de verschillende belangen tegen elkaar af voordat zij een beslissing neemt. De uitkomst hiervan mag niet onredelijk zijn. De overheid verzamelt bij haar handelen de relevante feiten en kijkt naar alle omstandigheden. De verzamelde gegevens worden betrokken bij de belangen die op een zorgvuldige wijze tegen elkaar worden afgewogen.
  5. Goede voorbereiding De overheid verzamelt alle informatie die van belang is om een weloverwogen beslissing te nemen. Dit betekent dat de overheid actief informatie verwerft en deze informatie toetst door middel van wederhoor bij de burger.

Kijken naar deze behoorlijkheidswijze is mijn conclusie dat van hoor en wederhoor geen sprake is geweest. Dat er geen objectieve beoordeling heeft plaatsgevonden bij de klachtafhandeling. (de slager keurt zijn eigen vlees). Er was geen sprake van maatwerk, er is geen belangenafweging is gedaan, waarbij niet gekeken is naar de omstandigheden van de inwoner en ook het zorgvuldigheidsbeginsel is niet in acht genomen. Er wordt volledig voorbij gegaan aan de behoorlijkheidwijze van de NO.

Stadsbelangen Delft zal het college schriftelijke vragen stellen over hoe de gemeente Delft en Werkse invulling geven aan de Behoorlijkheidswijze van de Nationale Ombudsman.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman