Afgelopen donderdag gaf fractievoorzitter Bram Stoop, tijdens de commissievergadering, de visie van Stadsbelangen Delft betreffende de toekomst van het Prinsenhof, waarbij oud-fracievoorzitter Aad Meuleman al eerder het een en ander in zijn ‘glazen bol’ had gezien en voorzien:     “Stadsbelangen Delft heeft de afgelopen tijd met veel belangstelling het proces van het Prinsenhof gevolgd. Communicatie, of misschien wel het ontbreken hiervan, van de gemeente naar de burger bleek hier overduidelijk het heikele punt. Een bewonerscomité met bijbehorende Facebookpagina werd opgericht, en bijeenkomsten op het Agathaplein werden massaal bezocht door bezorgde inwoners en omwonenden. ​Een petitie werd aangeboden aan Wethouder Vollebregt, waarop het college zich haastte om onverhoopt alsnog te communiceren dat de visie van het Amsterdamse architectenbureau niet het definitieve plan was, wat veel mensen wel al dachten.

Ook TOP Delft besteedde hier aandacht aan met twee bijeenkomsten waar belangstellenden hun bezorgdheid konden uiten en vragen konden stellen. Algemene tendens is dat de betrokkenen aangeven dat er, voor wat betreft het Prinsenhof, de Prinsentuin en het Agathaplein, nu eens GEEN ‘vernieuwing’ en modernisering moet worden toegepast en de tuin moet blijven wat het nu is; een plek voor stilte en bezinning. We hebben kennis genomen van de burgerbrief van de heer Wim van Leeuwen, waar vanuit we het sterke idee kregen dat het Amsterdamse architectenbureau weinig of geen historisch onderzoek heeft gedaan om tot hun visie te komen.

Stadsbelangen Delft heeft dan ook de indruk dat het architectenbureau voornamelijk is voorzien van cijfers en de wens het Prinsenhof te ‘vernieuwen’ en te ‘moderniseren’ om maar meer bezoekers te trekken. We zijn blij dat er veel burger initiatieven zijn, wat ertoe heeft geleid dat het College nu heeft aangegeven pas in januari 2019 met nieuwe voorstellen te komen om inwoners, omwonenden en overige betrokken partijen de gelegenheid te geven hun zienswijze te geven. In de verscheidene media wordt op dit moment gesproken dat het Prinsenhof een minder museumfunctie zou moeten krijgen en meer ingezet zou moeten worden op het vertellen over Willem van Oranje en het begin van onze vaderlandse geschiedenis.

Dit werpt een nieuw licht op de benadering van de verbouwingsplannen en pleit dus om de huidige visie van architectenbureau Merk X grotendeels los te laten en de visie van onder andere de heer Wim van Leeuwen serieus mee te wegen in de nieuw te vormen visie, waarvan het College zegt ook de burger te horen en de gelegenheid te bieden hun mening te geven. Stadsbelangen Delft blijft het verloop van het proces met grote belangstelling, maar zeker ook kritisch volgen.
4 oktober 2018 Bram Stoop.