De afgelopen jaren heeft Stadsbelangen het college voortdurend aan de tand gevoeld over financiële zaken. Vooral over budgetten die aan de raad werden gevraagd voor allerlei zaken en in het bijzonder als het ging  om geld voor personele kosten.   

Stadsbelangen kreeg vaak het verwijt van coalitiepartijen en het college dat wij ons te veel met details zouden bemoeien. Wij moesten ons toch vooral richten op de “grote” kaders. Ook in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen en het te houden Referendum op 22 november as. werden weer budgetten opgevoerd die bij onze fractie grote vraagtekens opriepen. Voor simpele werkzaamheden  zouden omgerekend uurlonen van ca. € 100,– per uur moeten worden  betaald.   

Een mooi voorbeeld was in 2005 de pilot Stemmen in een Willekeurig  Stemlokaal. Stadsbelangen had hiervoor in het kader van de  gemeenteraadsverkiezingen 2006 het initiatief genomen. Het toenmalige  college raadde deze pilot af, want een dergelijk project zou minstens  € 50.000,– extra gaan kosten. Wij hadden hier toen al grote twijfels  over.   

De fractievoorzitter van de VVD mevrouw Steffen zei toen in  de raad (citaat): “Ik ga er vanzelfsprekend van uit dat de cijfers van de gemeente kloppen. Als we daar niet vanuit kunnen gaan, moeten we hier  niet zitten of het ambtelijk apparaat opruimen”. Inmiddels is wel gebleken dat raadsleden niet zomaar ergens vanuit kunnen  gaan en het college op de “mooie” blauwe ogen kunnen geloven. Achteraf  blijkt nu dat bedoelde pilot de gemeente Delft € 24.000,– extra heeft  gekost. Dat is nog hoog gezien het onderzoek dat bij diverse gemeenten werd  gehouden. Gemiddeld kwam men uit aan extra kosten per kiezer voor deze pilot op  € 0,15. Voor Delft zou dat dus een bedrag van
€ 11.250,– moeten zijn.   

Onze fractie constateert dat afdelingen binnen de gemeente Delft elkaar  waanzinnige en ook onredelijke bedragen in rekening brengen voor geleverde  diensten aan elkaar. Hierdoor worden budgetten kunstmatig opgeschroefd. Zou dat de reden zijn waarom Delft behoort tot één van de duurste gemeente  van ons land? Het college heeft de gevraagde budgetten voor de verkiezingen naar  aanleiding  van onze kritiek aanmerkelijk naar beneden bijgesteld. Het helpt dus toch. In ieder geval zal Stadsbelangen gevraagde budgetten kritisch  blijven beoordelen, want het college en de coalitiepartijen doen dat niet. Stadsbelangen neemt deze taak graag op zich en zal dit ook blijven doen.   
Fractie Stadsbelangen-Delft