College Delft mist politieke antenne

Eén ding werd gisterenavond tijdens de commissie EFB duidelijk. Niet het college, maar de gemeenteraad heeft uiteindelijk het laatste woord.

De gang van zaken rond Lijm & Cultuur, die na de laatste raadsvergadering pas openbaar werd, leidde tot een terechte spoed commissievergadering. Stadsbelangen Delft zet grote vraagtekens rond het proces of strategie, waarvoor de wethouder/college heeft gekozen. Daar spreekt geen respect uit voor de gemeenteraad en dat neemt onze fractie hem zeer kwalijk, want het gaat wel ergens over.

Recentelijk heb ik in de raad nog uitgesproken dat de continuïteit van het college in de afgelopen jaren ons zorgen baart en niet alleen als het gaat om kwaliteit. Ook nu valt weer op de constante wisselingen van wethouders en wellicht ook van ambtenaren die vanaf 2004 te maken hebben gehad met Lijm & Cultuur. Hoe goed is de informatie overdracht geweest over gemaakte, bestaande en gewijzigde afspraken in de afgelopen jaren?

In ieder geval vindt onze fractie het de wethouder aan te rekenen, dat deze kwestie nu pas officieel naar buiten komt zonder dat de raad zich hierover openbaar heeft kunnen uitspreken. Ja, er lagen stukken vanaf april 2015 vertrouwelijk ter inzage bij de griffie, maar de vraag is legitiem waarom de wethouder de raad niet zelf eerder actief, desnoods in beslotenheid, heeft geïnformeerd over wat er gaande was. De wethouder had kunnen weten, dat het hier gaat om een politiek belangrijke kwestie. Is dat onervarenheid of geen politieke antenne bij wethouder Förster?

En dan komt nu de brief van het college van 6 juli 2015 in de openbaarheid na de laatste raadsvergadering. Was de wethouder soms in de veronderstelling dat de gemoederen tijdens het zomerreces wel zouden bedaren? Ik heb tijdens de schorsing bij de commissie EFB van 25 juni jl. nog expliciet aan de wethouder gevraagd, waarbij andere raadsleden aanwezig waren, of de gevraagde opheffing van vertrouwelijkheid, zou betekenen dat iets uitgevoerd zou worden zonder dat de raad hierover kon spreken. De wethouder verzekerde mij dat dit niet het geval was. Het ging puur om het raadsvoorstel om de vertrouwelijkheid op te heffen. Dit blijkt nu niet het geval. Uit het antwoord van de wethouder gisrenavond op mijn vraag, kan ik niet anders dan de conclusie trekken, dat hij mij bewust onjuist heeft geïnformeerd. Ik overweeg hier na het zomerreces op terug te komen.

Ondanks dat de brief van het college van 6 juli 2015 voor Lijm & Cultuur niet als een verrassing kon komen, spelen er allerlei zaken, waarover ook na gisterenavond nog steeds onduidelijkheid is blijven ontstaan, zoals verschillende meterstanden, facturen die de gemeente niet heeft gestuurd, een convenant die niet is opgesteld, aanpassing bestaande dienstverlening overeenkomst en ook de APV regeling op het terrein.

Bovendien zou er een toezegging zijn gedaan aan Lijm & Cultuur, zo lezen wij in de brief van december 2014 van Lijm & Cultuur, over een afspraak, waarbij sprake was van een uitgestelde betalingstermijn voor drie jaar. De wethouder stelde gisterenavond dat hierover nooit een collegebesluit is geweest. Wellicht klopt dat, maar zou Lijm & Cultuur deze afspraak uit de grote duim zuigen?

Kan het zijn, dat dit voorstel wel degelijk besproken is met de vorige wethouder en Lijm & Cultuur, maar dat door de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014, het voorstel weliswaar voor besluitvorming was voorbereid, maar na 19 maart 2014 niet meer ter besluitvorming kon worden voorgelegd? Het college was toen demissionair. Formeel was er dan geen collegebesluit, maar wel duidelijk sprake van het wekken van verwachtingen richting Lijm & Cultuur.

Opvallend was ook de vastberadenheid bij het college om hun actie door te willen zetten. Dat leidt tot de gedachte dat het college kennelijk een plan B achter de hand heeft. Hoewel het college hier wijselijk niets over zei, zou onze fractie dat niet verbazen.

In ieder geval was de winst gisterenavond, dat er tot 30 juli 2015 enige ruimte is gecreëerd richting Lijm & Cultuur. Mede gebaseerd op de mededeling van Lijm & Cultuur dat men een financiële deal rond heeft. Stadsbelangen Delft hoopt van harte dat deze kwestie voor die tijd tot een oplossing komt. Uiteindelijk moeten openstaande rekeningen aan de gemeente wel worden betaald.

Onze fractie is van mening dat zowel Lijm & Cultuur als de gemeente in de afgelopen jaren ‘cultuursteken’ hebben laten vallen. Voorkomen moet worden dat partijen, die al zo lang met elkaar optrekken en samenwerken in het belang van de stad, straks deze kwestie voor de rechter moeten uitvechten. Dat zou een volgende Delftse afgang zijn. In ieder geval komt dit onderwerp in september 2015 nog terug in de commissie en mogelijk in de raad van september 2015.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *