Uit het artikel blijkt dat Delfland in eerste instantie een bedrag van 8,8 miljoen euro heeft aangeboden in verband met het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad weet niet beter dat uw college alleen het uiteindelijke bedrag, namelijk 7,6 miljoen heeft gecommuniceerd.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Betreft: onderhandelingen Delfland

Delft, 7 mei 2016

Geacht college,

In de krant Delft op Zondag van dit weekend wordt uitgebreid stilgestaan bij het resultaat dat het college heeft behaald inzake de onderhandelingen met Delfland. In januari 2016 is dit onderwerp uitgebreid behandeld in de commissie RVW en de gemeenteraad.

Uit het artikel blijkt dat Delfland in eerste instantie een bedrag van 8,8 miljoen euro heeft aangeboden in verband met het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad weet niet beter dat uw college alleen het uiteindelijke bedrag, namelijk 7,6 miljoen heeft gecommuniceerd.

Vraag 1.
Graag willen wij van u weten of het genoemd bedrag van 8,8 miljoen door Delfland werd aangeboden en zo ja, waarom heeft u de gemeenteraad hierover niet geïnformeerd?
Vraag 2.
Indien het bedrag van 8,8 miljoen juist is, vindt u dan nog steeds dat er uiteindelijk sprake was van een goede deal ondanks dat u 1, 2 miljoen bent misgelopen? Graag een nadere toelichting.
Vraag 3.
In de commissievergadering heeft onze fractie zorgen geuit dat Delft nu voor alle schade verantwoordelijk kan worden gesteld. Dit op basis van artikel 8.2 van de overeenkomst. Wethouder Brandligt gaf aan, dat wij dit moesten lezen als juridische vaktaal, maar dat Delft zeker niet voor alle schade verantwoordelijk kan worden gesteld. Dit zou verder worden uitgewerkt in de uitvoeringsovereenkomst. Graag ontvangen wij deze overeenkomst.
Vraag 4.
Over hetzelfde onderwerp in Delft op Zondag wordt melding gemaakt dat de krant in januari 2016 bij het waterschap Delfland een WOB-verzoek heeft ingediend inzake een vertrouwelijk stuk van Delfland aan het algemeen waterschapsbestuur. Delfland heeft geweigerd het stuk te verstrekken, ook nadat uw college hiermee instemde. Wij begrijpen dat uw college over bedoeld vertrouwelijk stuk beschikt. Is dit juist en zo ja, dan wil onze fractie graag weten waarom het college vindt dat dit stuk geheim moet blijven. Daarnaast willen wij dat u dit stuk naar de gemeenraad stuurt.

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman