delft (512x512)Dit college heeft het voor elkaar. Al zo snel na haar aantreden invulling gegeven aan de slogan: ‘Delft creating history’! Ik kan mij niet herinneren dat in de historie van Delft er een college is geweest, dat niet in staat was een sluitende begroting te presenteren.


Tijdens de installatie van dit college concludeerde Stadsbelangen Delft al, naar aanleiding van het coalitieakkoord, ‘Delft verdient beter!’. En nu ruim een half jaar later blijkt hoe terecht deze conclusie was.

Hoe kan de VVD fractie functioneren in dit college, vragen wij ons af? Alles waar men in de oppositie rol voor stond, wordt nu 180 graden omgedraaid. Wethouder Harpe kan toch moeilijk volhouden dat VVD standpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen nu niet meer van toepassing zijn?

Van STIP hoeven wij geen kritiek te verwachten. Zo lang we maar studentenhuizen bouwen, niet moeilijk doen over geluidsoverlast voor hun feesten, veel geld blijven steken in kenniseconomie en ‘gratis’ fietsvoorzieningen. Om van D66 maar te zwijgen. Een partij die de grootste partij in onze stad is geworden. Gebaseerd op onjuiste financiële weerspiegelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen door hun toenmalige D66 voorman Vokurka. De schijn van kiezersbedrog? Waar blijven de landelijke kopstukken die voor de gemeenteraadsverkiezingen de kiezer verleidden met groene appels, rode rozen etc. om te stemmen op hun lokale partij? Waarom zien we hen nu niet om uitleg te geven over de resultaten van hun lokale afdelingen? Voorzitter, het college zal het best goed bedoelen, maar wij hebben er geen vertrouwen in dat het college met deze samenstelling de ontspoorde Delftse trein weer op de rails krijgt.

Natuurlijk, er kwamen ineens allerlei forse financiële tegenslagen boven tafel. Maar volgens de alom geprezen ex-voorman van D66 Vokurka had Delft in februari jl zogenaamd haar financiële huishouding op orde. Hoe kan het dat nu ineens alle financiële lijken uit de kast tevoorschijn komen? Zijn nu echt alle financiële lijken uit de kast of wordt de raad en de stad nog verder verrast? Graag een reactie.

Zijn er dan nooit waarschuwingen geweest in de afgelopen jaren? Jazeker, Stadsbelangen Delft heeft in 2002 bij de Algemene Beschouwingen al aangegeven (citaat): ‘Voorzitter, een sobere zomernota en een sobere voorspelling voor de komende jaren. Met name in financieel opzicht. Het ‘Sinterklaasspelen’ is voorbij. Onze fractie heeft daarvoor in een vorige periode al gewaarschuwd. ‘Zorg niet alleen voor de burger van vandaag, maar ook voor de Delftse burger in de toekomst’.

In 2007 schreef het toenmalige college in de programmabegroting dat de financiële positie van de gemeente gezond was. Wij gaven toen aan (citaat): ‘voor de korte termijn nog wel. Aan de enorme financiële risico’s die Delft in de komende jaren zal lopen, gaat het college, zo lijkt het, voorbij. Natuurlijk  horen risico’s bij het leven, ook financiële risico’s, maar als we niet  oppassen,  kan Delft binnen 10 jaar haar faillissement aanvragen’.

Tijdens die Algemene Beschouwingen in 2007 heeft onze fractie ook gewezen op het landelijke gemiddelde van een ambtelijke organisatie, namelijk 7 fte op 1.000 inwoners. Delft had in juni 2006 een gemiddelde van 13,6 fte op 1.000 inwoners. Het werd door het college weggewuifd. Nu wordt even meegedeeld dat het aantal fte’n wordt teruggebracht naar 750 fte. Straks een half leeg Stadskantoor en nu  grote onrust binnen de ambtelijke organisatie. Overigens gaat dit niet ten koste van hun motivatie. Hulde daarvoor! Recentelijk sprak ik nog een ambtenaar die intern op een vacature solliciteerde voor toezichthouder in de openbare ruimte en te horen kreeg dat men graag iemand extern wilde binnenhalen.

Wij dringen er bij het college op aan, het terugbrengen van het aantal fte’n vooral langs natuurlijke weg te laten plaatsvinden en interne vacatures ook intern op te lossen. Zeker met het oog op betaling van wachtgelden, die ook voor rekening van onze gemeente komt. Wij vinden wel dat hierbij de medewerking van de ambtenaar mag worden verwacht. Wij gaan ervan uit dat het terugbrengen van het aantal fte’ niet betekent dat dit straks wordt gecompenseerd door de inhuur van dure externen. Graag een reactie hierop.

Voorzitter, nog maar kort geleden waarschuwden wij al dat Delft op weg was richting artikel 12 gemeente. Maar traditie is dat de oppositie in Delft al jaren door de coalitiepartijen en colleges constant en voortdurend worden genegeerd.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Stadsbelangen Delft wil, zoals wij daarvoor ook eerder hebben gepleit, dat er een gedegen en breed onderzoek komt. Over de gang van zaken rond de Spoorzone, over de Harnaschpolder, ook over de Sint Sebastiaansbrug en ook over het Sinterklaasspelen in de afgelopen jaren. Overigens hoorden wij over de brug deze week een opmerkelijke inbreng  van de stadsbouwmeester over de rol van de Provincie. Voor ons is onder andere hierbij een belangrijke vraag: ‘wat wist het vorige college (coalitiepartijen) voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 over de financiële situatie van onze stad’. Hebben zij voor de gemeenteraadsverkiezingen informatie achter gehouden? Je kunt niet blijven volhouden dat de financiële malaise pas na de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk is geworden en alleen het gevolg is van de financiële crisis in de wereld.

Heeft Delft de afgelopen jaren wel sterke bestuurders gehad op de post financiën? Een STIP wethouder uit de schoolbanken, een Groen Links wethouder die geen enkele affiniteit had met financiën. En hetzelfde gold voor D66 wethouder Vorkurka blijkt nu en ook wethouder Hekke heeft geen ervaring met financiën. Kun je in deze tijd politieke bestuurders met onvoldoende kennis de post financiën toevertrouwen? Op deze post moet een zwaargewicht bestuurder met verstand van zaken aan het roer staan. Dat vonden en vinden wij ook als het gaat om het Spoorzonetraject. Dit traject krijgt nog jaren een vervolg en kan niet worden geleid door een wethouder met nog meer onderwerpen in zijn of haar portefeuille. Zeker nu niet.

Recentelijk werden burgers door de Raad van State in het gelijk gesteld over de geluidswaarde bij de Sint Sebastiaansbrug. Deze burgers kregen nul op rekest van het college met behulp van de coalitiepartijen. Gevolg: wellicht nog meer vertraging en extra kosten voor de brug.  Wij denken dat de Provincie, ondanks de boterzachte motie van de PvdA, echt niet gaat mee betalen aan eventuele extra kosten.

Hoe nu verder? In de begrotingscommissies zullen we nader ingaan op de bezuinigingsvoorstellen van het college. Het is onontkoombaar dat de lasten voor onze burgers verhoogd moeten worden, zeker als de Provincie toezicht gaat houden of Delft alsnog artikel 12 gemeente gaat worden. Stadsbelangen Delft is daar niet blij mee. De vraag is wel of wat het college aan lastenverhoging voorstelt terecht is, hoe invulling wordt geven aan deze lastenverhoging en hoe lang de burger hiermee wordt geconfronteerd.

Natuurlijk heeft ook onze fractie geen glazen bol, maar er zal toch een moment komen waarin het economisch, dus ook in Delft beter gaat. Een spaarmodel voor het Spoorzonetraject tot 2027, waardoor de burger nu al wordt geconfronteerd met hogere lasten, roept vraagtekens op. Dat spaarmodel is gebaseerd op aannamen van risico’s die zich mogelijk voor gaan doen. Het college neemt aan dat deze risico’s zich voor gaan doen. Onze fractie stelt daar tegenover dat het net zo aannemelijk is, dat herstel van de economie sneller gaat dan verwacht.

Het gaat al beter met de Nederlandse economie. Waarom profiteert Delft daar niet van en waarom denkt het college dat Delft hiervan ook niet gaat profiteren? Wij wezen in de commissie al op de kansen die Delft heeft bij de bovengrondse ontwikkelingen. Grote investeerders en vastgoedspecialisten zien een enorme stijging in de vraag. Nieuwbouwwoningen in stadscentra in de Randstad. Het liefst in de nabijheid van goede ov-voorzieningen. De grote investeerders roepen in koor:  ‘we zoeken naarstig grote bouwlocaties in binnensteden’. Is dat niet wat juist Delft te bieden heeft in het Spoorzonegebied? Waarom praten de verantwoordelijken voor het Spoorzonegebied ons zo de put in en zadelen we onze inwoners met hogere lasten op? Is het college blind en doof voor deze ontwikkelingen?

Stadsbelangen Delft kiest daarom niet voor een extra OZB verhoging. De ervaring leert dat extra verhogingen niet worden teruggedraaid. Wij zullen met een voorstel komen dat  voor de extra lastenverhoging een soort aparte belasting wordt gecreëerd. Dan wordt het voor de burger duidelijk wat van hen extra wordt gevraagd. Volgens het college betekent het extra dat wordt gevraagd gemiddeld 43 euro per huishouden. Wij vinden dat ieder huishouden die aan deze extra belasting meebetaalt, hiervoor een overdraagbaar gemeentelijk aandeel moet ontvangen. Zodra het financieel beter gaat, kan de burger het aandeel inleveren en krijgt hij of zij het ingebrachte geld terug. De gemeente leent van de burger en de burger krijgt zijn ingebrachte geld terug. Dat vinden wij rechtvaardig.

In het AD las ik de column van Sjaak Bral met als titel ‘Delft ontspoort’. Hij memoreert dat ondanks het vele geld dat Delft in de kenniseconomie stopt Delft een forse kennisachterstand heeft gezien de financiële situatie waarin Delft is beland, als gevolg van de vele bouwprojecten die financieel ontspoort zijn. Het zou helpen als Delft de in elkaar houdende coalitiehanden eens doorbreekt en ook oppositiepartijen serieus neemt. Stop met de strategie om achteraf zo voortreffelijk uit te leggen hoe blunders hebben kunnen plaatsvinden, maar zorg er voor dat blunders worden voorkomen. Dan pas wordt echt invulling gegeven aan de slogan: ‘Delft creating history!’.

fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman