Zijn lessen echt geleerd? Vergeet de lessen vanuit het verleden niet, want een ervaring is pas een ervaring als je er iets mee doet. Anders heb je het alleen meegemaakt.

Voorzitter, leden van de raad, De laatste Algemene Beschouwingen in deze raadsperiode en voor mij de laatste keer dat ik deze mag uitspreken namens de fractie Stadsbelangen Delft. Bij het lezen van de Programmabegroting bekroop onze fractie het gevoel of Delft nu daadwerkelijk lessen geleerd heeft vanuit het verleden.

Want voorzitter, het lijkt wel of Delft enkele jaren geleden niet aan de financiële afgrond stond. Met het grootste gemak leggen wij onze focus op 2040 en we voorzien alweer miljoenen te gaan uitgeven. Miljoenen die er nog niet zijn, maar in de oude vertrouwde traditie rekenen we ons alweer rijk. De grote vraag, die onze fractie heeft, is: wat wordt er verzwegen in deze Programmabegroting? Of wordt de nieuwe raad straks na de gemeenteraadsverkiezingen weer geconfronteerd, net als vier jaar geleden, met lijken die nu nog in de kast zitten? Voordeel is dan wel dat In ieder geval de Laatste Eer hiervoor verantwoordelijk is geworden.

Natuurlijk is Stadsbelangen Delft blij dat Delft uit het dal aan het klimmen is, dat wij in Delft weer positieve geluiden kunnen laten horen, natuurlijk zijn wij content met de ontwikkelingen in het Spoorzonegebied, natuurlijk zijn wij tevreden dat er weer ruimte is voor investeringen, natuurlijk zien wij in deze Programmabegroting zaken terugkomen die wij aangaven in onze meedenkbegroting vorig jaar en verankerd werden in de Kadernota 2017. Maar laten we wel lessen die we getrokken hebben vanuit het verleden niet naast ons neerleggen en doen of Delft al boven Jan is. Daarvoor zijn de schulden en de financiële risico’s van onze stad nog steeds groot. Onze fractie heeft grote moeite met het leggen van de focus op 2040. Een wijs burgemeester in onze stad zei jaren geleden eens: ‘er is geen politieke partij, die vier jaar vooruit kan kijken, omdat onze maatschappij zo weerbarstig en aan verandering onderhevig is.’ Dat is de les die Stadsbelangen Delft al jaren toepast. Regeren is zeker vooruitzien, maar wel stap voor stap!

Voorzitter, het is mooi dat STIP het onderwerp ‘schuldenvrij’ voor het voetlicht brengt en pleit voor preventieve maatregelen om schulden te voorkomen. Ik wijs erop dat STIP al sinds 1998 deel uitmaakt van coalities en voor wat Delft zelf betreft daar niet helemaal in geslaagd is als het gaat om schuldenvrij. Voorzichtig uitgedrukt. Hetzelfde geldt voor de PvdA, Groen Links en D66. Onze boodschap is dus: ‘ga realistisch om met investeringen en neem geen onverantwoorde risico’s.’

Voorzitter, het is goed dat voor 2018 een begin is gemaakt met een zeer beperkte lastenverlichting voor onze inwoners. Wat Stadsbelangen Delft betreft is deze lastenverlichting nog te mager en moet de komende jaren nog verder ingezet worden op lastenverlichting. Delft is nog steeds een te dure stad voor onze inwoners. Kijk bijvoorbeeld naar de parkeertarieven. Ongekend schandalig hoog. Hoe kan het toch dat in andere steden, bijvoorbeeld Zoetermeer en Leidschendam, tarieven aanmerkelijk lager zijn. Is Delft wel een gastvrije stad? Wij zien ook dat er fors wordt verdiend aan parkeergelden en vinden nog steeds dat het gesloten circuit weer hersteld zou moeten worden. Destijds als gevolg van de financiële crisis afgeschaft. Dus nu deze voorbij is, hadden we verwacht dat VVD-wethouder Harpe het gesloten parkeercircuit in ere zou herstellen. Als oppositie raadslid verdedigde hij immers destijds zijn partij standpunt voor een gesloten circuit. Merkwaardig.

Voorzitter, onze fractie is nog steeds ontevreden over de gang van zaken bij Avalex en het dure idee van gescheiden afval inzamelen. Wordt de raad en onze inwoners nu wel of niet voor de gek gehouden? Kent het college de rapporten van het onderzoeksbureau CE Delft en TNO uit 2015? Rapporten die aangaven dat er onnodig veel geld wordt uitgegeven voor plastic recycling. 150 miljoen investering en een opbrengst van 20 miljoen. En ondertussen worden onze inwoners maar opgezadeld met ongemakken, meer lasten en minder dienstverlening. Als het college deze rapporten van zeer gerenommeerde instanties kent, wat heeft het college daar dan wel of niet mee gedaan? Of rijden we gewoon maar door in een rijdende trein? Hoe was ook al weer de les uit het verleden? Volgens onze fractie beter stoppen dan doorrijden met als uitkomst een financieel fiasco. Graag een reactie van het college hierop.

Hoe gaan eigenlijk de ontwikkelingen bij ons nieuwe stadskantoor? Het lijkt erop dat alle verdiepingen bezet zijn. Dat kan toch niet waar zijn? Of zijn er meer ambtenaren bijgekomen? Of staan er nog verdiepingen leeg? Graag een reactie. Het is toch overigens te zot voor worden dat er in het nieuwe stadskantoor geen rekening is gehouden met openbare bezoekerstoiletten. Ook horen wij onze ambtenaren terecht klagen over het feit dat er geen afdoende zonwering is en men in het glazen huis wegsmelt als het zonnetje schijnt. Hoe kan het toch dat met dergelijke simpele en voor de hand liggende voorzieningen geen rekening werd gehouden. Dit gaat natuurlijk toch weer extra geld kosten. Graag horen wij van het college of, en zo ja, hoeveel extra investeringen gedaan moeten worden om deze problemen op te lossen.

Voorzitter, onze fractie is zeer benieuwd hoe de omgevingswet in de praktijk gaat uitpakken en uiteraard vooral voor onze inwoners. Goed dat regels voor ruimtelijke ontwikkelingen worden vereenvoudigd en samengevoegd. Van 26 wetten naar 1 wet en de mogelijkheid om lokale problemen ook lokaal op te lossen. Het vroegtijdig betrekken van inwoners aan het begin van nieuwe ontwikkelingen is een absolute voorwaarde. Niet alleen inwoners daarbij betrekken, maar er moet vooral ruimte zijn voor inbreng en ideeën. Inbreng en ideeën, die dan in de uiteindelijke planvorming ook terugkomen of wordt aangegeven waarom niet. Inmiddels weten we allemaal, dat lokale overheden en dus ook Delft zich fantastisch eigen hebben gemaakt in het bedenken van argumenten waarom iets niet kan in plaats van meedenken om iets wel voor elkaar te krijgen. Op dat gebied is er nog steeds een flinke cultuuromslag noodzakelijk. Laten we vooral voorkomen dat deze omgevingswet niet dezelfde aap in een nieuw jasje blijkt te zijn en dat er in de praktijk feitelijk niets verandert met deze wet.

Voorzitter, onze fractie vindt het een pluspunt dat in deze begroting in ieder geval meer financiële ruimte is gemaakt voor evenementen. Toch vinden wij een bedrag van
€ 50.000,00 extra niet echt veel. Wij willen dit bedrag graag opgehoogd hebben naar
€ 100.000,00 extra. Evenementen voor de hele stad, dus niet alleen binnenstad. Een uitgelezen kans om Delft nog aantrekkelijker te maken en belangrijk ook mensen van welke afkomst en aard dan ook met elkaar te verbinden. Dat mag best wat kosten, vinden wij. Ziet het college hiervoor nog mogelijkheden in 2018.

Het onderhoud in de stad is de afgelopen jaren fors achtergebleven vanwege de noodzakelijke bezuinigingen. Dat neemt niet weg, dat de achterstand in het onderhoud één van de grootste ergernissen is van onze inwoners. Ja, ook voor onderhoud wordt voor 2018 meer budget uitgetrokken, maar ook hier geldt wat onze fractie betreft, dat er best een tandje bij mag. Ook hier de vraag of het college hier nog mogelijkheden voor ziet. Graag een reactie.

Voorzitter, onze fractie wil in deze Algemene Beschouwingen extra aandacht vragen voor de ouderen in onze stad. We horen alleen maar plannen over studentenhuisvesting en de TU als belangrijker speler in onze stad. Wij hebben al vaker aangegeven, dat wij de TU belangrijk vinden, maar dat Delft veel meer is dan alleen de TU. Ook de Delftse samenleving vergrijst. Onze fractie vindt dat in deze Programmabegroting meer aandacht besteed had moeten worden aan de ouderen in onze stad. Overigens scoorde de TU Eindhoven recentelijk met een 3D betonnen voetgangers en fietsbrug. Dat werd in drie maanden tijd gerealiseerd. Uitdaging voor de TU Delft om iets dergelijks te realiseren voor de Sint Sebastiaansbrug?

Voorzitter, de afgelopen vier jaar waren heftige jaren voor onze stad. Zowel voor het college, de raad, maar zeker ook voor onze ambtelijke organisatie. Een oprecht dankjewel voor onze ambtenaren die onder moeilijke omstandigheden veel werk hebben moeten verzetten, is op zijn plaats. Wij hebben al eerder aangegeven dat de wijze waarop de hele raad met college en ambtenaren samenwerkte aan de Kadernota 2017 wat ons betreft een structurele werkwijze wordt.

We zullen aan de hand van de discussies in de begrotingscommissies bezien of het zin heeft en zo ja, of er nog ruimte is hetzij met moties en/of amendementen te komen.

Voorzitter, onze fractie kijkt natuurlijk ook uit naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Wij zijn benieuwd of de Delftse kiezer nu eens niet kiest voor Alexander Pechtold, Mark Rutte, Sybrand Buma of Jesse Klaver, maar voor een echte Delftse lijsttrekker zoals Bram Stoop van Stadsbelangen Delft!

Tenslotte. Voorzitter, laten we de lessen vanuit het verleden niet vergeten, want een ervaring is pas een ervaring als je er iets mee doet. Anders heb je het alleen meegemaakt.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman