Hoog draaitolgehalte PvdA fractie tijdens interpellatie

Stadsbelangen heeft in een interpellatie tijdens de  gemeenteraadsvergadering  van 1 juni jl. de maatregelen die de burgemeester heeft genomen met het  oog op de wedstrijden van het Nederlands elftal ter discussie gesteld.   

Tijdens het debat kreeg onze fractie in eerste termijn steun van een groot  deel van de raad, vooral waar het ging om het verbod om op TV schermen  in de openlucht naar de wedstrijden van het Nederlands elftal te mogen  kijken. De heer de Prez van de PvdA verwees naar de mogelijkheden die  in Amsterdam wel zijn toegestaan. Hierop heeft onze fractie de ingediende motie aangepast. Tot onze  verbazing bleek de PvdA in de tweede termijn als een draaitol 180 graden  te zijn gedraaid. Hoe betrouwbaar is de grootste fractie in de Delftse  raad?    Helaas staakte de stemmen zodat de motie opnieuw in de raad van  29 juni as. geagendeerd zou moeten worden. Omdat het WK voetbal  dan al bijna voorbij is, heeft onze fractie aangeven dat het dan geen  zin meer heef de motie weer opnieuw te agenderen.   

Al eerder heeft onze fractie vraagtekens gezet bij de Vrijheid die de  VVD nastreeft. Ook deze partij kiest liever voor betutteling van onze  inwoners. Stadsbelangen heeft toch een ander beeld bij het woord  “vrijheid”. Onderstaand de inbreng van onze fractie. Interpellatie maatregelen openbare orde tijden WK voetbal.

Voorzitter, ondanks uw brief van 31 mei jl. naar aanleiding van ons  interpellatieverzoek van 30 mei jl. vindt onze fractie het toch noodzakelijk om dit debat vanavond  met u  en de raad te voeren. Overigens leek ons een interpellatie het juiste instrument, omdat wij  niet hadden voorzien dat u binnen een dag snel en adequaat onze vragen zou  beantwoorden. Normaliter heeft het college 6 weken de tijd om schriftelijke vragen van  fracties  te beantwoorden en deze tijd gebruikt het college vaak ook. De  beantwoording van schriftelijke vragen kan dus wel degelijk sneller. Wellicht kunt u uw  collega’s  in het college nog eens aansporen om zich uw snelheid op dit punt aan te  meten. De aangekondigde maatregelen komen onze fractie zeer betuttelend voor. Dat staat  toch haaks op een college dat een progressieve uitstraling wenst na te streven. U geeft ook aan, dat er geen ordeverstoringen worden verwacht of dat  daarvoor  aanwijzingen zouden zijn, maar dat wel grote concentraties van publiek  worden  verwacht, zeker op de Beestenmarkt. Nou is dat laatste niet uniek, want de  grote concentratie van publiek op de Beestenmarkt is er bij mooi weer  altijd al.  Dat is niets nieuws. Wij zien dan ook geen enkele reden om bijvoorbeeld een maatregel te  treffen dat  een uur voor een wedstrijd van het Nederlands elftal de Beestenmarkt en  de Burgwal voor verkeer moet worden afgesloten. (we hebben het nota bene over TV  uitzendingen en geen risicowedstrijden die in onze stad worden gespeeld)  Dat gaat onze fractie veel te ver. Ook daar waar het gaat om het gebruik maken van  grote  schermen in de openbare ruimte. We hebben het hier over een evenement waar heel veel inwoners  (wereldwijd miljoenen mensen) veel plezier aan beleven, een evenement dat  mensen  ook bindt en over het algemeen zorgt voor een gezellige “oranje” sfeer  met zeker ook een stuk spontaniteit. Dat moet je niet bij voorbaat onder de noemer  pro-actief beleid met betuttelende maatregelen willen beperken. Zeker als  daar  geen aanleiding voor is. We begrijpen best dat het vervelend is voor de Mooi Weer Spelen dat de  eerste  wedstrijd van het Nederlands elftal samenvalt met hun activiteiten. Maar  ook  hiervoor geldt dat de aangekondigde maatregelen ons overdreven voorkomen. Daarbij  komt nog dat doorgaans bij wedstrijden van het Nederlands elftal, zeker  als daarbij  een WK etiket hoort, mensen normaliter thuis voor de TV zitten en het op  straat  tijdens de wedstrijd zeer rustig is. Het zou wel eens voor de Mooi Weer  Spelen  een voordeel kunnen zijn als er in de binnenstad buiten mogelijkheden  worden  gecreëerd om naar voetbal te kunnen kijken.   

De organisatie van de Mooi Weer Spelen heeft inmiddels ook bekend gemaakt  dat zij niet om dit beleid hebben gevraagd en het juist prachtig zouden vinden als  zoveel mogelijk mensen in oranje outfit naar de stad komen. Men heeft daar  creatief op ingespeeld. In ieder geval vragen wij u in een motie de genomen maatregelen te  heroverwegen,  waarbij u, wat ons betreft, na evaluatie van elke wedstrijd alsnog kan  bepalen of  het noodzakelijk is aanvullende maatregelen te nemen in het kader van de  openbare veiligheid. Hierbij verwijzen wij naar Amsterdam waar wel wordt  toegestaan dat inwoners op schermen in de buitenlucht de wedstrijden kunnen volgen.   

Fractie Stadsbelangen-Delft

Wethouder Merkx teruggefloten

Alle begin is moeilijk. Zeker voor een, volgens haar eigen partij  STIP, zwaargewicht wethouder. Het allereerste voorstel waarmee Lian Merkx als wethouder naar de Algemene Commissie kwam, moest zij terugnemen. Mede door toedoen van de coalitiepartners VVD en Groen Links.   

Wim Bot moest de wethouder er nog op wijzen dat zij niet zomaar  een collegebesluit kan wijzigen en eigenhandig toezeggingen kan doen. “U moet dit eerst weer bespreken in het college”, aldus Wim Bot.   

Stadsbelangen vindt het terecht dat het voorstel om een  investeringskrediet 
ad € 750.000,– ter beschikking te stellen ten behoeve van het  evenemententerrein werd teruggenomen. De gemeenteraad had in 2004  toestemming gegeven voor € 550.000,– en nog geen twee jaar later  wordt er eventjes € 200.000,– extra gevraagd. De financiering van dit extra bedrag zou mogelijk deels door een subsidie terugverdiend kunnen  worden, maar dit was nog niet zeker.   

Stadsbelangen vindt het onbegrijpelijk dat haar collega wethouders dan wel  haar ambtenaren de wethouder een dergelijk voorstel ter goedkeuring aan de raad laten voorleggen en haar daardoor in feite publiekelijk voor  schut zetten.  Of is hier sprake van een eigenwijze wethouder? Of toch niet echt een collegiaal bestuur? En wat te denken van collegiale coalitiepartners?  Wellicht voor de oppositie een vermakelijke vertoning, maar wel een  slechte start van een wethouder waar twee maanden geleden nog  niemand van had gehoord.   

Bij nieuwkomers hoort het voordeel van de twijfel en onze fractie  zal zich als zodanig ook tegenover deze wethouder opstellen. Maar een volgende miskleun kan de wethouder zich zeker niet  veroorloven. Wij zullen haar kritisch blijven volgen. Fractie Stadsbelangen-Delft

Rekenkamer trekt eigen onderzoek in twijfel

Tijdens de Algemene Commissievergadering van 23 mei jl. werd het rapport  van  de Delftse Rekenkamer besproken over de besteding van de EZH gelden. Een kritisch rapport. De Rekenkamer was van mening dat het haast onmogelijk was  vast te stellen of de projecten waarover destijds via de Delftse  Duitenactie een raadpleging was gehouden, ook conform deze raadpleging was uitgevoerd.    Vooral bij het project “Investeren in de wijken” was gebleken dat er een  verschuiving had plaats gevonden van materiele zaken naar immateriële zaken. Het EZH geld was bij dit project dus deels besteed aan andere zaken dan waarop burgers destijds hadden gestemd.   

Dat kwam onze fractie niet onbekend voor. Regelmatig heeft onze fractie  in de afgelopen jaren uitgesproken het idee te hebben dat dit project vooral was bedoeld om de wensen van het college, lees: “eigen PvdA  speeltjes”, te kunnen uitvoeren. In de raadsvergadering van april 2001  hebben wij destijds daarover oud wethouder Torenstra stevig aan de  tand gevoeld. Projecten waar burgers niet op hadden gestemd zoals  trapveldjes werden toch opgevoerd evenals het project buurtacademies.   

Opvallend was ook de laatste alinea in de aanbiedingsbrief van de  Rekenkamer  van 20 februari 2006 aan het college. De Rekenkamer schrijft: (citaat) “De onderzoeker dankt de medewerkers van de gemeente voor de  positieve intenties en de bereidheid tot medewerking aan het onderzoek, maar tekent daarbij tevens aan dat de schriftelijke informatievoorziening  ten aanzien van snelheid van oplevering en volledigheid te wensen  overliet.”   

Was hier sprake van bewuste vertraging, zodat de Rekenkamer  haar rapport niet ruim voor de verkiezingen openbaar kon maken? In ieder geval bleek tijdens de discussie onduidelijkheid te bestaan over de vraag of de Rekenkamer alle dan wel de juiste brondocumentatie  had gebruikt. De vertegenwoordigers van de Rekenkamer meldden dit niet  zeker te weten en kondigden tot onze stomme verbazing een aanvullend onderzoek aan. Daarmee trok de Rekenkamer haar eigen onderzoek in twijfel. Een zeer ongeloofwaardige vertoning. Afgesproken is nu dat de Rekenkamer  met nadere informatie naar de raad zal komen over dit onderzoek.   

Stadsbelangen heeft zich aangesloten bij het voorstel vanuit de commissie om alsnog een document te realiseren, waarin exact wordt aangegeven 
welke projecten waarop burgers destijds hebben gestemd zijn gerealiseerd, welk bedrag daarmee was gemoeid, welke projecten niet zijn uitgevoerd en welke projecten zijn toegevoegd. Stadsbelangen is van mening dat onze  burgers er recht op hebben te weten wat er van hun stem terecht is  gekomen. Wordt vervolgd. Fractie Stadsbelangen-Delft

Stadhuis de plek voor besluitvorming

Het houden van gemeenteraads-, of commissievergaderingen buiten het  stadhuis  zal de betrokkenheid van onze inwoners bij de politiek niet vergroten. De ervaring  leert dat men de weg naar het stadhuis heel goed weet te vinden als er onderwerpen worden besproken die men belangrijk vindt. Zeker als het gaat  om  zaken die mensen persoonlijk raken. (denk aan vergunningparkeren in  wijken,  dagopvang)   

Bovendien is het stadhuis een herkenbare plek voor iedereen en er zijn  allerlei  noodzakelijke voorzieningen aanwezig. (microfoons, opname apparatuur,  bodes etc.)  Steeds van plaats veranderen leidt niet alleen tot verwarring bij onze  inwoners,  maar brengt extra kosten met zich mee.  De betrokkenheid van inwoners vergroot je niet door gemeenteraads- of  commissievergadering buiten het stadhuis te houden, maar door als partij  beloften  aan inwoners na te komen. Door te stoppen met politieke machtspelletjes. Door  afstand te nemen van de zogenaamde uitlegcultuur waar diverse partijen en wethouders een handje van hebben. (wij zullen u eens uitleggen, waarom  het plan  zo goed is voor u)

De politiek moet vooral blijven luisteren naar anderen en hun standpunten uiterst serieus nemen. Politieke partijen moeten zelf de  inwoners gaan opzoeken. Daarmee vergroot je de betrokkenheid van inwoners bij de politiek.    Wel denkt Stadsbelangen dat de gemeenteraad vaker gebruik zou moeten maken  van het instrument maatschappelijke verkenningen. Hoorzittingen over  onderwerpen  die bijvoorbeeld betrekking hebben op een bepaald gebied of wijk zouden wel op andere plaatsen dan het stadhuis kunnen worden gehouden. Maar voor  besluitvorming  blijft het stadhuis de aangewezen plek.   

Fractie Stadsbelangen-Delft

Verzet tegen dagopvang Surinamestraat

Het college heeft besloten een vergunning te verlenen voor de verbouw van het pand Surinamestraat 1. Het college heeft de ingebrachte zienswijzen naast zich neergelegd. De verbouwing kost 1,1 miljoen euro.   

Bewoners blijven zich verzetten tegen het verlenen van de vergunning  voor deze verbouw van het pand en zullen in een kort geding tegen de  gemeente Delft proberen de verbouw tegen te houden.   

Stadsbelangen kan zich de irritaties van de bewoners goed voorstellen. Deze  irritaties richten zich vooral op de wijze waarop de locatiekeuze tot stand  is gekomen. Dat was ook de reden waarom onze fractie destijds negatief  adviseerde over deze locatiekeuze. Het college stelt nu dat zij  procedureel  juist heeft gehandeld en een beslissing heeft genomen na overleg met de  commissie Werk, Zorg en Onderwijs die in meerderheid positief adviseerde over deze locatie.    Formeel is hier geen speld tussen te krijgen, maar feit is wel dat de  criteria om tot een juiste locatiekeuze te kunnen komen tijdens de procedure werden  veranderd. Hierdoor is er van echte inspraak destijds geen sprake geweest. Dat steekt nog het meest bij de bewoners en terecht.

Na de bewuste  commissievergadering bleek, dat de vertegenwoordiger van de PvdA niet  exact op de hoogte was van de situatie aan de Surinamestraat en in feite  positief  adviseerde zonder gedegen kennis te hebben van de werkelijke feiten. Stadsbelangen probeerde door middel van agendering van een motie  hierover in de gemeenteraadsvergadering duidelijkheid te krijgen, maar op initiatief van de VVD en ChristenUnie/SGP werd onze motie van de agenda afgevoerd. Stadsbelangen liet deze kwestie onderzoeken door de gemeentejurist. Hij oordeelde dat de raad destijds onjuist had  gehandeld door onze motie van de agenda af te voeren.   

Onze fractie vindt het dan ook terecht dat de bewoners gebruik maken van de beschikbare rechtsmiddelen om deze kwestie door de rechter te laten  beoordelen. Fractie Stadsbelangen-Delft

Dodenherdenking Jaffa

Dodenherdenking Jaffa   

Vrijheid.  Een lang recht pad. Wie weet waarheen? Aan de linker- en rechterkant  duizenden graven.  Ieder graf zijn eigen verhaal. Duizenden doden met allemaal één doel:  Vrijheid.

Van buiten naar binnen

“De ambtelijke organisatie moet met het gezicht naar de burger staan  en niet met de kont”. Een opmerkelijke uitspraak destijds van oud  wethouder Jan Torenstra in zijn poging een cultuuromslag binnen de  ambtelijke organisatie te realiseren. Op zichzelf was deze uitspraak een goede start om een begin met  deze cultuurverandering te maken. Maar met alleen het gezicht naar  de burger staan is niet genoeg.

Veel meer zou men vanuit de  ambtelijke organisatie beleid moeten maken en oplossingsgericht moeten  werken van buiten naar binnen. Dus vanuit de logica van de burger.  Een tijd geleden zagen we weer een voorbeeld hoe bij het oplossen  van een probleem de ambtelijke organisatie, hoe goed bedoeld ook,  vooral de oplossing van binnen naar buiten probeert te zoeken.   

Een inwoner huurt een ruimte van de gemeente en krijgt te  maken met overlast in de buurt. Hierdoor wordt het lastig het bedrijf  te kunnen uitoefenen op deze plek. Overlast die al lang bij de  gemeente bekend was, maar misschien niet bij het grondbedrijf dat  de ruimte destijds verhuurde aan deze inwoner.  Er wordt een praatsessie georganiseerd met de ondernemer, waarbij  diverse ambtenaren vanuit verschillende disciplines aanwezig zijn. Verschillende oplossingen worden aangedragen, waaronder:  “ga in gesprek met de veroorzakers van deze overlast, want de  dialoog is belangrijk.”  Hoewel praten nooit kwaad kan, is dit toch  in feite de wereld op z’n kop.   

Bedoelde inwoner is niet degene die voor overlast zorgt. Hij huurde  enkel een ruimte van de gemeente om zijn bedrijf te kunnen  uitoefenen. En nu krijgt hij het advies tijd te investeren om gesprekken  aan te gaan met de mensen die verantwoordelijk zijn voor deze  overlast. Veel gekker kan het toch niet worden.  Bovenstaand voorbeeld laat zien, dat in deze casus men zich te weinig  inleeft in de problematiek van degene die last heeft van de overlast die  anderen veroorzaken. Vanuit de gemeente probeert men vooral oplossingen  te zoeken van binnen naar buiten in plaats van andersom.  Het geeft maar weer eens aan dat Stadsbelangen niet ten onrechte in  het verkiezingsprogramma heeft aangegeven er voorstander van te zijn, dat beleidsambtenaren regelmatig stages zouden moeten lopen in  het bedrijfsleven (maatschappij) om zo vanuit buiten naar binnen beleid  te kunnen ontwikkelen en oplossingen te zoeken voor onze inwoners.   

Fractie Stadsbelangen-Delft

Zuinig zijn op tradities

Niet echt meer een traditionele reveille op Koninginnedag in Delft, maar wel de  vertrouwde officiële opening van de Delftse festiviteiten op deze dag. Met  fanfares en majorettes zoals dat hoort.   

Het verlate tijdstip, 10.30 uur in plaats van 09.00 uur, leek meer toeschouwers  naar de markt te hebben getrokken. In ieder geval werd aansluitend gestart met het programma op de markt en in dat opzicht dus een geslaagde verandering.    Hoewel burgemeester Verkerk de toeschouwers deed geloven dat de klucht  rond  het uitnodigen van de majorettes aan de openingsceremonie een misverstand was geweest, blijft onze fractie van mening dat de gemeente oorspronkelijk respectloos is omgegaan met onze amateur verenigingen. Verenigingen waar  Delft trots op mag zijn en vooral moet blijven.   

Vreemd vond onze fractie dat alleen mensen die de laatste 10 jaar met een  Ridderorde waren onderscheiden een uitnodiging hadden ontvangen om  aanwezig te zijn op het stadhuis bij de feestelijke opening van  Koninginnedag.  Je vraagt je af waarom niet iedereen die ooit onderscheiden is in Delft  wordt  uitgenodigd. Wie verzint zo’n regel?  Het is weer één van die vreemde kronkels die niet zijn uit te leggen en waardoor mensen die al die jaren aanwezig waren bij de  reveille en zelfs voor gebak zorgden kennelijk niet meer de moeite waard  worden gevonden om uit te nodigen. Laten we vooral zuinig zijn op onze Delftse tradities. Fractie Stadsbelangen-Delft

Inbreng benoeming nieuw college

“De kiezer heeft niet altijd gelijk”. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 
7 maart jl. heeft de kiezer zich minder uitgesproken over het gevoerde beleid in onze stad van de afgelopen jaren. Deze verkiezingen zijn, onder sterke media beïnvloeding van vooral Wouter Bos en Jan Marijnissen, door de kiezer aangegrepen om een duidelijk signaal aan het kabinet Balkenende af te geven. Dat is de conclusie van onze fractie over de uitkomst van de voor onze partij teleurstellend verlopen gemeenteraadsverkiezingen.   

De kiezer heeft dan weliswaar niet altijd gelijk, maar de uitslag van de  gemeenteraadsverkiezingen bepaalt wel eenmaal in de vier jaar de  samenstelling van de gemeenteraad. Zo simpel is dat. Tijdens de informatieronde heeft Stadsbelangen nog even het idee gehad, ondanks het verlies van één zetel, mogelijk deel te kunnen nemen aan  een nieuw college. Dit idee werd ingegeven door het verzoek van de  grootste partij in onze raad. Informateur Stolker vroeg ons het coalitieboek nog niet dicht te doen. En inderdaad. De PvdA noemde Stadsbelangen in de eerste variant. Achteraf bezien moet je je afvragen hoe serieus deze  eerste variant van de PvdA eigenlijk is geweest. De PvdA stapte al snel over naar haar tweede variant met STIP in plaats van Stadsbelangen. Kennelijk  is de kracht, net zoals in de afgelopen 8 jaar het geval is geweest, van vier  Groen Links-zetels sterker dan de kracht van het aantal zetels van de  grootste partij in deze raad.   

In een interview in de Delftse Courant van 23 oktober 1990 zei Dick Rensen  – toen nog bestuurslid van de PvdA – (citaat): “Stadsbelangen wint gemakkelijk  stemmen door steeds van mening te veranderen afhankelijk wie er in het  publiek zit, maar dat helpt de stad wel naar de bliksem”. (einde citaat)  Tijdens de eerste openbare informatie bijeenkomst op 20 maart jl. zei dezelfde  Dick Rensen over Stadsbelangen dat onze partij de afgelopen jaren op constructieve wijze oppositie heeft gevoerd. Voorzitter, in beide gevallen  levert dat hetzelfde eindresultaat op, namelijk: “oppositiepartij”.  Het duidelijke signaal van de VVD richting onze partij hebben wij bij de eerste variant van de VVD ook niet teruggezien. Hoe betrouwbaar kun je zijn? Het  zij zo.   

 Over de informatieronde tenslotte nog één opmerking. Onder de titel:  “Hoe vind je een manier om een partij publiekelijk af te serveren?” waren  wij  getuigen van een theaterstuk, opgevoerd door Groen Links met mevrouw  Bolten in de hoofdrol. “Geef het juiste antwoord op de vragen en u mag  door naar de volgende ronde”. Als dit ook de komende jaren de strategie van  mevrouw Bolten wordt in haar contacten met de raad, dan denkt onze fractie  dat voor haar de installatie vanavond tot wethouder één van de weinige hoogtepunten zal zijn van de komende vier jaar.  Over de nieuwe coalitiesamenstelling hoef je niet verbaast te zijn. Al  heeft  onze fractie zich wel afgevraagd hoeveel minder geslaagde STIP wethouders onze stad zich nog kan permitteren voordat andere partijen in deze raad de  kans krijgen om tot een coalitie te kunnen toetreden. Of het moet zijn  dat de PvdA en Groen Links tot in lengte van dagen STIP in een college zullen  uitnodigen als dank voor het feit dat deze partij 8 jaar geleden zorgde voor een meerderheid binnen de coalitie.   

In ieder geval bleek tijdens de formatieronde al dat je vraagtekens moet zetten  bij de zalvende woorden van de heer Rensen, toen hij tijdens de  informatieavond  op 20 maart jl. zei dat de PvdA graag met alle partijen in de raad wil  samenwerken. De nieuwe coalitie had geen zin om vorige week het EZH rapport te  bespreken en dus werden de coalitiehanden in elkaar geslagen. Een voorteken voor de komende vier jaar? Oud wethouder Torenstra zei het vandaag nog in het AD:  “Aan de oppositie had ik geen boodschap”. Ik roep de PvdA op om de komende vier jaar afstand te nemen van deze uitspraak.  Het nieuwe collegeprogramma Ruimte Zien en Ruimte Maken lijkt een stuk te zijn geworden dat niet is dichtgetimmerd en waarbij je de indruk krijgt dat  binnen de kaders op hoofdlijnen er ook voor de raad mogelijkheden liggen om binnen die  ruimte ook echt ruimte te geven aan het dualisme. Wat onze fractie  betreft had de titel eigenlijk moeten zijn: “Ruimte Zien, Ruimte Maken en Ruimte  Krijgen”.  Maar “Ruimte Krijgen” is kennelijk voor de coalitiepartijen nog een stap  te ver. Het zou de formateur hebben gesierd als de oppositie was uitgenodigd om een  inbreng te kunnen leveren aan het coalitieakkoord.   

In het collegeprogramma zien wij daarnaast ook veel “open deuren op  hoofdlijnen” opgeschreven zoals: “Wij bieden perspectief aan alle Delftenaren. Er  vallen nog  te veel mensen buiten de boot”. Onduidelijk blijft nog hoe de raad het college hier straks op kan beoordelen. Onder inkomen- en armoedebestrijding lezen wij dat de afhandelingtermijn voor het aanvragen van een WWB-uitkering terug  gaat van 8 naar 6 weken. Wij zijn benieuwd welke consequentie dit heeft voor  de beoogde wethouder als blijkt dat deze ambitie niet waargemaakt kan worden. Wij zullen daar t.z.t. wel een suggestie voor doen. De wethouder zullen wij dan ook nauwlettend volgen bij het waarmaken van deze ambitie. Daarnaast lezen wij de bekende kreten als participatie, integratie en  emancipatie.  Overigens opvallend dat wij het woord emancipatie regelmatig in het stuk  tegenkomen en het woord “ouderen” vrijwel niet. En als we het woord  ouderen  wel tegenkomen dan staat het nog tussen haakjes ook. Dat is gek. Ouderen  ormen niet alleen 25% van onze bewonersaantal, maar naar de toekomst toe, de  bekende vergrijzing, zou je dit woord toch meerdere malen in een collegeprogramma  moeten  tegenkomen.   

Het heeft nu niet veel zin om vanavond verder uitgebreid in te gaan op het  collegeprogramma. Nog ruim 200 weken te gaan en dan zal de kiezer weer het beeld  voor de vier jaar daarna bepalen. In de tussentijd zal voor Stadsbelangen  leidend zijn welke voorstellen richting raad komen en welke ruimte wij van zowel  het college als de coalitiepartijen zullen krijgen. Wij zullen deze, zoals u  van ons gewend bent, op inhoud blijven beoordelen. Kritisch en constructief.  Afhankelijk van  de onderwerpen zullen wij in commissies aanwezig zijn en onze inbreng  hebben. Daarnaast zullen wij waar mogelijk de samenwerking blijven zoeken met  alle partijen in deze raad, maar vooral met de inwoners van onze stad. Rest Stadsbelangen nog het nieuwe college de komende vier jaar wijsheid en  kracht toe te wensen. Fractie Stadsbelangen-Delft

Gemeenteraad wil onafhankelijk onderzoek

Het regionale lobbybureau West-Holland Foreign Investment Agency dat  buitenlandse bedrijven naar onder andere Delft probeert te krijgen is negatief in het nieuws gekomen.   

Het bureau zou onjuiste informatie in haar jaarverslagen hebben verstrekt  van de resultaten die het bedrijf zou hebben behaald. Delft heeft in 2004  € 90.000,– subsidie verstrekt aan het WFIA.  Het is daarom noodzakelijk dat deze kwestie wordt onderzocht door middel van een onafhankelijk onderzoek. De gemeente Den Haag heeft een dergelijk  onderzoek aangekondigd, maar hierover moet de Haagse gemeenteraad nog  een definitief besluit nemen.   

Het college heeft aangekondigd zich te willen aansluiten bij dit onderzoek en  eerst de resultaten hiervan te willen afwachten alvorens met een reactie  te  komen. De Delftse gemeenteraad heeft op initiatief van de SP een eigen  motie  aangenomen. Stadsbelangen heeft deze motie mede ondertekend. In deze motie draagt de Delftse gemeenteraad het college op een  onafhankelijk  onderzoek te doen dan wel zich aan te sluiten bij het Haagse onderzoek,  mits  deze niet wordt geleid of uitgevoerd door de bestuursvoorzitter van het  WFIA en tevens wethouder in Den Haag of een andere betrokkene bij het WFIA.   

Stadsbelangen wil weten wat de echte effecten en resultaten zijn geweest voor onze stad. Onze inwoners hebben daar recht op. Deze kwestie zal  zeker nog een vervolg krijgen en het is terecht dat de gemeenteraad  hierover een eigen signaal heeft afgegeven aan het college. Fractie Stadsbelangen